luty 2023

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 2 lutego 2023 roku   w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy i Miasta Tuliszków oraz rady Samorządu Mieszkańców Miasta Tuliszkowa.

Informacja dla mieszkańców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 6 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2023.

 • INFO1
  Informacja

Dzień Kobiet i Mężczyzn 2023.

W sobotę 11 marca o godzinie 18.00, w hali widowiskowo-sportowej w Tuliszkowie usłyszymy największe przeboje Budki Suflera.

Niezwykły koncert z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn przygotował Kasztelan Band Project.

Zapraszamy panie i panów.

 • plakat na Dzień Kobiet

Uroczyste przekazanie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przez PFRON.

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina i Miasto Tuliszków zakupiła nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu dzisiejszym nastapiło uroczyste przekazanie pojazdu przez Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Panią Annę Skupień.

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”, w czwartek 6 października burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania.
Wykonawcą została firma TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM  sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie. To właśnie ona dostarczyła Gminie fabrycznie nowy autobus przystosowany do przewozu  osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich.

Wartość umowy wyniosła: 539 970, 00 zł. brutto.

Gmina pozyskała  środki z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych, Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała wyżej wymienione dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą „ Likwidacja barier transportowych w Gminie Tuliszków poprzez zakup specjalistycznego autobusu do osób niepełnosprawnych”. 

Wartość dofinansowania wyniosła: 286 483, 47 zł brutto.

Celem zakupu  nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych jest likwidacja barier transportowych oraz zwiększenie dostępu niepełnosprawnych zamieszkujących nasza gminę do rehabilitacji zawodowej i społecznej.  Będą nim przewożone dzieci niepełnosprawne, które uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie.

 • DSC_0202
 • DSC_0205
 • DSC_0208

Informacja dla mieszkańców.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje, że mieszkańcy mogą składać wnioski w celu uzyskania dotacji w 2023 roku na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, bezpośrednio w pok. nr 26 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2023 r.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniem silnym wiatrem

Szanowni Państwo,

Gwałtowne zmiany warunków atmosferycznych mają niszczący wpływ na obiekty budowlane. Ich występowanie powoduje, że ryzyko uszkodzenia zabudowań również niespodziewanie rośnie.

Zgodnie z prognozami zagrożeń Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu.

Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu.

Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie dachów.

W tej sytuacji bardzo proszę, abyście wszyscy Państwo zachowali czujność i gotowość do ewentualnej współpracy na swoich terenach.

Przypominam, że szczególnie w takim czasie, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, mają obowiązek, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z trudnej sytuacji i przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zawiadomienie o LXVI sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu 1 marca 2023r. o godz. 15-tej w sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXVI sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z obrad z LXII , LXIII, LXIV, LXV sesji Rady Miejskiej.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji p. Teresy G. o podjęcie uchwały  przeciwko   totalitaryzmowi.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.58.2018 Rady Miejskiej w T-wie w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji RM w T-wie. 
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały nr 0007.59.2018 Rady Miejskiej w T-wie w sprawie powołania innych stałych Komisji  Rady Miejskiej w T-wie.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.76.2018 Rady Miejskiej w T-wie  z dnia 28.12. 2018 r.  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie  program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023r.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr 0007.42.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw GiM T-ów i Statutu  Samorządu Mieszkańców Miasta T-owa.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2023r.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  WPF GiM T-ów na lata 2023-2026.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie zadania bieżącego funkcjonowania Koordynatora ds. zdrowia psychicznego.
15.  Sprawozdania stałych komisji Rady Miejskiej z działalności za 2022r.
16.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeniu nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022r..
17.  Interpelacje i zapytania radnych.
18.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.  Wolne wnioski i informacje.
20.  Zamknięcie obrad  LXVI  sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?c=998

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

XI Nocny Turniej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.

Zapraszamy na XI NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW.

PIĄTEK 3 marca 2023 roku, hala widowiskowo- sportowa w Tuliszkowie.

Zapisy do 1 marca br. u Pana Macieja Pieszaka ( hala widowiskowo- sportowa w Tuliszkowie).

Regulamin dostępny w załączniku.

Gminny Turniej Piłki Halowej Jednostek OSP.

W dniu 25.02.2023 r. w hali widowiskowo - sportowej w Tuliszkowie odbył się Gminny Turniej Piłki Halowej Jednostek OSP.

W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn: OSP Gadowskie Holendry, OSP Grzymiszew, OSP Kiszewy, OSP Ogorzelczyn, OSP Piętno, OSP Sarbicko, OSP Wielopole, OSP Wróblina oraz dwie drużyny z OSP Tuliszków. Rozegrano łącznie 22 mecze.  Zmaganiom towarzyszyła dobra zabawa, a uczestnikom wspaniałe humory. Najlepszą okazała się jednostka OSP Wróblina, drugie miejsce zajęła jednostka OSP Gadowskie Holendry, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się drużyna OSP Tuliszków I.  Biorąc pod uwagę całokształt rozgrywek najlepszym bramkarzem został Tomasz Maciejewski, a najlepszym zawodnikiem Zbigniew Raszewski. Burmistrz Krzysztof Roman wręczył uczestnikom zwycięskich drużyn puchary i statuetki, natomiast Prezes Związku OSP RP - Pan Mariusz Karski wraz z Komendantem Gminnym ZOSP RP - Robertem Zabłockim, wręczyli dyplomy i medale. Organizatorami turnieju był Miejsko - Gminny Związek OSP RP oraz Gmina i Miasto Tuliszków.

 • zawodnicy turnieju (1)
 • zawodnicy turnieju (2)
 • zawodnicy turnieju (3)
 • zawodnicy turnieju (4)
 • zawodnicy turnieju (5)
 • zawodnicy turnieju (6)
 • zawodnicy turnieju (7)
 • zawodnicy turnieju (8)
 • zawodnicy turnieju (9)
 • zawodnicy turnieju (10)
 • zawodnicy turnieju (11)
 • zawodnicy turnieju (12)
 • zawodnicy turnieju (13)
 • zawodnicy turnieju (14)
 • zawodnicy turnieju (15)
 • zawodnicy turnieju (16)
 • zawodnicy turnieju (17)
 • zawodnicy turnieju (18)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii.

 • data: 2023-02-28