Wyłożenia dokumentów planistycznych do publicznego wglądu

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bartłomieja Patrzykąta, Brzozowej, Górnej, Jabłonnej, Mikołaja Kopernika, Łąkowej, Łódzkiej, Południowej, Śliwowej, Targowej, Żuchalskiej na terenie miasta Tuliszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

http://bip.tuliszkow.pl/?c=948

 

  • data: 2022-03-01

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tuliszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/110-wylozenia-dokumentow-planistycznych-do-publicznego-wgladu/artykuly/593-zmiana-studium-gminy-i-miasta-tuliszkow-pod-oze?lang=PL