“Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”

Tytuł projektu “Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”.
Wnioskodawcą była Gmina Rychwał, natomiast jednym z partnerów była Gmina Tuliszków. 
 
 
Data rozpoczęcia projektu: 2018-08-10
Data zakończenia projektu: 2019-09-30
 
Całkowita wartość projektu: 8 535 572,25 zł
Kwota dofinansowania: 5 317 436,11 zł
 
1.1. Nazwa Programu Operacyjnego
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
1.2. Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego
Oś priorytetowa 3: Energia
1.3. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej
Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
1.4. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
 
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 668 szt. na terenie gmin Rychwał, Golina i Wierzbinek na terenie powiatu konińskiego oraz w Gminie Tuliszków na terenie powiatu tureckiego, województwo wielkopolskie.

Zainstalowane moce instalacji kształtują się w wartościach 2,1 kWe i 3 kWe energii słonecznej. Łączna moc instalacji to 1,8960 MWe. Mikroinstalacje produkują energię elektryczną na potrzeby budynków/przyłączy energetycznych należących do mieszkańców wyżej wymienionych gmin.

W przypadku wszystkich mikroinstalacji panele fotowoltaiczne są umieszczone na specjalnej konstrukcji. Zadaniem inwertera jest zmiana prądu stałego produkowanego w panelach na prąd zmienny, który może być wykorzystywany w budynkach lub przesyłany do sieci elektrycznej. Nadwyżka energii elektrycznej produkowanej w ciągu dnia, czy w okresach wakacyjnych zostanie oddana do sieci energetycznej. Planuje się wykorzystanie jak największej ilości wyprodukowanej energii w czasie rzeczywistym i oddanie nadmiaru energii do sieci energetycznej Energa S.A. w celu odebrania jej w okresie jesień-zima-wiosna wg zapisów Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Realizacja projektu pomoże w wypełnieniu wymogów UE oraz planów i celów krajowych dotyczących zwiększenia udziału
OZE w bilansie energetycznym i redukcji emisji CO2. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, co zapewni efekty ekologiczne projektu. Projekt będzie miał wpływ na podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie wykluczenia energetycznego mieszkańców. Na terenie Gminy Tuliszków zamontowano 161 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców. 
 

Cel główny projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na terenie gmin Rychwał, Golina i Wierzbinek na terenie powiatu konińskiego oraz w Gminie Tuliszków na terenie powiatu tureckiego, województwo wielkopolskie od 2019 roku.
Realizacja inwestycji wiąże się z osiągnięciem następujących rezultatów :
•budowa nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych - 668 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE o mocy 1,8960 MWe do 30.09.2019r.
•wzrost zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych-1,8960 MWe od 01.10.2019r.
•produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 1.983,91 MWhe/rok od 01.10.2019r.
•zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - redukcja emisji CO2-1619,594 MgCO2/rok od 01.10.2019r
-zmniejszenie wykluczania energetycznego mieszkańców gmin od 01.10.2019r.
-poprawa sytuacji finansowej mieszkańców poprzez redukcje kosztów zakupu energii elektrycznej od 01.10.2019
•propagowanie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i wzrost świadomości społeczeństwa na temat ochrony środowiska naturalnego poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej od 2019.

  • logotypylogo_ue