Zdalna Szkoła +

Zdalna Szkoła +

Nazwa projektu „ Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ”

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Źródło finansowania: Projekt finansowany w 100% z budżetu środków europejskich.

Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu na odległość poprzez wyposażenie uczniów, w szczególności z rodzin wielodzietnych, w sprzęt komputerowy niezbędny do zdalnej nauki.

Wartość : 94 500,24  PLN

Okres realizacji: od dnia podpisania umowy i trwa przez 6 miesięcy.

  • logotypy_fundusze_europejskie__rp__centrum_projektow_cyfrowa_polska__ue