Program " Czyste Powietrze"

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie „Czyste Powietrze”, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń z listy ZUM.

Dodatkowe wymogi dotyczące listy ZUM poddane zostały konsultacjom z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną.

Kolejną ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” będzie ograniczenie możliwości dofinansowania w części 3) programu. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Szczegóły dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/od-kwietnia-2024-r-zmiany-w-programie-czyste-powietrze

 

Aktualne informacje dotyczące "Programu Czyste Powietrze"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”
 
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszkow informuje że 3 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:
•    dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
– zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
– wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania
•    dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu                                                                                       
– zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
– wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.
Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
Dla kogo dofinansowanie?
W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:
•    dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
•    przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,
 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,
•    przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 2 i Części 3 Programu.  
Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu. 
 
Gdzie składać wnioski? 
1.    Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem 
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.
 

Uwaga! 
Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie.  
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:
•    wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany), 
•    w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.
 
Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
– za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
– poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
– bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
 
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
 
2.    Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu 
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.
 
Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu. 
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach, przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu. 
Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
1.    kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
2.    warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Dodatkowe informacje 
1.    W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. 
W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:
•    dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1 Programu);
•    dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
•    dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu); 
Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.
2.    Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 
1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub 
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%; 
3)Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
1.    Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
2.    Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
3.    Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
4.    W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.
5.    Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 11 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”) złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
6.    Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
7.    Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
8.    Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.
9.    W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.
10.    Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach przedsięwzięcia.

REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE – STATYSTYKI DLA GMIN
W nawiązaniu do §2 pkt. 1 ppkt. 16) aneksu porozumienia z gminami, WFOŚiGW w Poznaniu udostępnia statystyki dotyczące realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w podziale na poszczególne gminy. Dane obejmują okres od początku trwania Programu do 30.12.2022 r.
Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 
RANKING GMIN
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym oraz Bankiem Światowym prowadzi ranking najbardziej aktywnych gmin w Programie Czyste Powietrze.
Na którym miejscu w rankingu jest Twoja gmina? Sprawdź tu: https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/

 

 

 

Zmiany w Programie "Czyste Powietrze" obowiązujące od 15 lipca 2022 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. uległ zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).
Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:
• Programem,
• wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
• Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Warunki dotacji z prefinansowaniem
• Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
• Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
• Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).
• Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
• Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
• Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.
Dla kogo prefinansowanie?
Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu. 
Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
Gdzie składać wnioski?
 Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program) należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie. 
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

• wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
• w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.
Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
• za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
• poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
• bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie opisanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. 
Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 2) albo Części 3) Programu przed dniem 15.07.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie. 

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,
przypominamy, że od dzisiaj czyli od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Od dzisiaj, w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).

Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”?

Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami, NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.

UWAGA! Od 1 lipca obowiązuje formularz wniosku 5.4.0.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

 

 • zmiany1 - Zmiany w programie Czyste Powietrze - ważne
 • zmiany2 - Zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021
 • 3 - Zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021 - węgiel
 • zmiany4 - Zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021 - zwiększenie progów dochodowych

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych.

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

 1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
 2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis
  w załączniku 2 i 2a do programu).
 3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
 • Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 • Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 • Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian
w programie (planowane od 1 lipca 2021 r
.).

 1. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego
  w programie „Czyste Powietrze”.
 2. Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
 • Wytyczne Komisji Europejskiej,
 • Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
 • Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

 1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze”
  i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
 2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
 3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
 4. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie : https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że od 1 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie uruchomiony zostaje Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Punkcie Konsultacyjnym istnieje możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy i Miasta Tuliszków aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

Obsługą programu w naszym Urzędzie zajmują się Anna Jesiołkiewicz i Paulina Raszewska.

Osoby zainteresowane Programem mogą umawiać się na konsultacje pod numerem telefon (63) 279 17 84.

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!


Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu. 

Uwaga na nierzetelnych wykonawców
Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny. 
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa – naszych wnioskodawców i beneficjentów.

W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.
Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty. 
Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.

Wysokie rachunki bez termomodernizacji
Oferta na zainstalowanie wyłącznie nowego źródła ciepła w budynku, który wymaga termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.), może skutkować wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.
Dlatego jeśli decydujesz się na wymianę wyłącznie starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, upewnij się, że Twój dom jest odpowiednio docieplony. 


„Za chwilę” sprawdzone urządzenia grzewcze z programu
Wybierając źródło ciepła do swojego domu, korzystaj z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM: lista-zum.ios.edu.pl). 
Już teraz możesz złożyć wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” planując termin zakupu i instalacji urządzenia po 13 czerwca br. Po tym terminie na liście ZUM znajdziesz tylko te pompy ciepła, które obecnie przechodzą dodatkową weryfikację efektywności i jakości. 
Dlatego składając wniosek, warto poczekać z zakupem i instalacją urządzenia. Wtedy, mając docieplony budynek i pewne urządzenie wysokiej jakości (wybrane z listy ZUM), zyskasz cieplejszy i tańszy w eksploatacji dom.

Rekomendacje
W ramach programu możesz otrzymać dotację na termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła. Upewnij się, że dobór nowego źródła ciepła został Ci wskazany zgodnie ze stanem budynku. Urządzenie musi mieć odpowiednią moc i sprawność. Najlepiej pokaże to audyt energetyczny.
Skonsultuj się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Czystego Powietrza”, czy oferta, którą przedstawił Ci wykonawca jest zgodna z potrzebami Twojego budynku.
Uczulamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z programu na fakt, że tylko docieplony budynek z nowym źródłem ciepła – to pewne rozwiązanie które przyniesie korzyści. 

Pamiętaj!
Nie należy przyjmować ofert na wymianę samego źródła jeśli dom wymaga docieplenia! To podstawa. Sprawdzaj, co podpisujesz i pamiętaj, że dotacja jest dla Ciebie, a nie dla wykonawcy. 
Miej na uwadze, że zestawienie: pompa ciepła i budynek nieocieplony, to najczęściej wysokie rachunki!
Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na docieplenie budynku z wymianą źródła ciepła poprzedzone audytem energetycznym – są to koszty kwalifikowane. Skorzystaj z takiej kompleksowej i w pełni korzystnej oferty programu „Czyste Powietrze”.

 • Sprawdzaj oferty i nie podpisuj od razu__FB__1080x1350

Informacja dla mieszkańców.

W dniu dzisiejszym na stronie czystepowietrze.gov.pl został opublikowany komunikat o zmianach w programie, których wejście w życie planowane jest na 14.06.2024;.

Znajdą Państwo również na tej stronie pliki z najnowszą wersją programu i załącznikami 1, 2, 2a i 2b:

Komunikat i nowa wersja programu są dostępne pod tym linkiem:

 

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” dotyczące pomp ciepła - Program „Czyste Powietrze”

Komplementarne oznakowanie programu " Czyste Powietrze".

Szanowni Państwo,


w związku z włączeniem nowego źródła finansowania programu „Czyste Powietrze” (PPCP) – Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) oraz koniecznością zapewnienia komplementarnego oznakowania PPCP zwracamy się z prośbą o stosowanie w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych wspólnego oznaczenia Funduszy Europejskich (FE) oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), które musi zawierać następujące znaki:
- znak Funduszy Europejskich lub znak właściwego programu, w przypadku PPCP jest to znak programu FEnIKS
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej
- znak Unii Europejskiej
- znak Krajowego Planu Odbudowy (po linii rozdzielającej).

Zalecamy, aby wspólne zestawienie znaków stosowane było do wszystkich nowych oraz aktualizowanych materiałów informacyjno-promocyjnych (zamiast dotychczasowego zestawienia znaków KPO), w szczególności w zakresie:
    tablicy dla gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych programu Czyste Powietrze oraz roll-upów (zaktualizowane wzory są udostępnione na stronie czystepowietrze.gov.pl);
    ulotek oraz broszur zawierających oznakowanie KPO, które są dostępne na stronie internetowej do pobrania;
    tablicy informacyjnej zawierającej oznakowanie programu „Czyste Powietrze”, w tym liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie oraz sumaryczną kwotę wypłaconych dotacji;
    innych materiałów informacyjno-promocyjnych dot. Programu.
Prosimy również o zamianę oznakowania KPO na gminnej stronie internetowej na wspólne zestawienie znaków KPO i FEnIKS. 
Zasady stosowania oznakowania materiałów zawarte są w Księdze Identyfikacji Wizualne KPO oraz Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027. Kluczowe założenia obejmują m.in.:
1.    Kolejność znaków: FEnIKS, barwy RP, znak NextGenerationEU oraz KPO (po linii rozdzielającej). Znaki powinny być zamieszczane z zachowaniem proporcji wskazanych w KIW. Gotowe ciągi znaków dołączamy do wiadomości.
2.    Na dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe, strony internetowe i ich mobilne wersje, media społecznościowe) oznakowanie zawsze występuje w wersji pełnokolorowej. W przypadku zastosowania wersji czarno-białej nie umieszcza się znaku barw RP.
3.    Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem – linią znaków FEnIKS, barw RP, NGEU, KPO (z wyjątkiem m.in. plakatów i naklejek zgodnych ze wzorami udostępnionymi na stronie internetowej Funduszy Europejskich/FEnIKS, w których nie można stosować innych znaków). Należy pamiętać, że liczba znaków w zestawieniu powyższego ciągu (tzn. w jednej linii) nie może przekraczać czterech, stąd przy dwóch źródłach finansowania mogą się w tej głównej linii znaleźć tylko znaki powyżej wymienione (linia znaków FEnIKS, barw RP, NGEU, KPO).
4.    W ramach przygotowywanych materiałów zalecane jest stosowanie czcionki Open Sans (załączamy do niniejszej korespondencji).
5.    Zaktualizowanie wszystkich materiałów, w szczególności tablic informacyjnych, powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie najlepiej jeszcze w tym roku.
6.    Aktualizacja zestawienia znaków na gminnej stronie internetowej powinna być zrealizowana w możliwie pilnym trybie, najlepiej w czerwcu 2024 r.

Informacje dotyczące oznakowania oraz wzory można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo
oraz
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/


Zapisy dotyczące dodatkowego obowiązku stosowania zasad informacji i promocji zgodnych również ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 wraz z Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027 zostaną zawarte w nowych wzorach Porozumień.

 • FEnIKS i KPO_cz_b_PL_CMYK

Komplementarne oznakowanie programu " Czyste Powietrze".

Szanowni Państwo,


w związku z włączeniem nowego źródła finansowania programu „Czyste Powietrze” (PPCP) – Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) oraz koniecznością zapewnienia komplementarnego oznakowania PPCP zwracamy się z prośbą o stosowanie w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych wspólnego oznaczenia Funduszy Europejskich (FE) oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), które musi zawierać następujące znaki:
- znak Funduszy Europejskich lub znak właściwego programu, w przypadku PPCP jest to znak programu FEnIKS
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej
- znak Unii Europejskiej
- znak Krajowego Planu Odbudowy (po linii rozdzielającej).

Zalecamy, aby wspólne zestawienie znaków stosowane było do wszystkich nowych oraz aktualizowanych materiałów informacyjno-promocyjnych (zamiast dotychczasowego zestawienia znaków KPO), w szczególności w zakresie:
    tablicy dla gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych programu Czyste Powietrze oraz roll-upów (zaktualizowane wzory są udostępnione na stronie czystepowietrze.gov.pl);
    ulotek oraz broszur zawierających oznakowanie KPO, które są dostępne na stronie internetowej do pobrania;
    tablicy informacyjnej zawierającej oznakowanie programu „Czyste Powietrze”, w tym liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie oraz sumaryczną kwotę wypłaconych dotacji;
    innych materiałów informacyjno-promocyjnych dot. Programu.
Prosimy również o zamianę oznakowania KPO na gminnej stronie internetowej na wspólne zestawienie znaków KPO i FEnIKS. 
Zasady stosowania oznakowania materiałów zawarte są w Księdze Identyfikacji Wizualne KPO oraz Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027. Kluczowe założenia obejmują m.in.:
1.    Kolejność znaków: FEnIKS, barwy RP, znak NextGenerationEU oraz KPO (po linii rozdzielającej). Znaki powinny być zamieszczane z zachowaniem proporcji wskazanych w KIW. Gotowe ciągi znaków dołączamy do wiadomości.
2.    Na dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe, strony internetowe i ich mobilne wersje, media społecznościowe) oznakowanie zawsze występuje w wersji pełnokolorowej. W przypadku zastosowania wersji czarno-białej nie umieszcza się znaku barw RP.
3.    Inne znaki, jeśli są potrzebne, można umieścić poza zestawieniem – linią znaków FEnIKS, barw RP, NGEU, KPO (z wyjątkiem m.in. plakatów i naklejek zgodnych ze wzorami udostępnionymi na stronie internetowej Funduszy Europejskich/FEnIKS, w których nie można stosować innych znaków). Należy pamiętać, że liczba znaków w zestawieniu powyższego ciągu (tzn. w jednej linii) nie może przekraczać czterech, stąd przy dwóch źródłach finansowania mogą się w tej głównej linii znaleźć tylko znaki powyżej wymienione (linia znaków FEnIKS, barw RP, NGEU, KPO).
4.    W ramach przygotowywanych materiałów zalecane jest stosowanie czcionki Open Sans (załączamy do niniejszej korespondencji).
5.    Zaktualizowanie wszystkich materiałów, w szczególności tablic informacyjnych, powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie najlepiej jeszcze w tym roku.
6.    Aktualizacja zestawienia znaków na gminnej stronie internetowej powinna być zrealizowana w możliwie pilnym trybie, najlepiej w czerwcu 2024 r.

Informacje dotyczące oznakowania oraz wzory można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo
oraz
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/


Zapisy dotyczące dodatkowego obowiązku stosowania zasad informacji i promocji zgodnych również ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 wraz z Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027 zostaną zawarte w nowych wzorach Porozumień.

 • FEnIKS i KPO_cz_b_PL_CMYK