Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Tuliszków”

Data rozpoczęcia projektu: 2020-01-01
Data zakończenia projektu: 2021-12-31
 
Całkowita wartość projektu: 36 966,58 zł
Kwota dofinansowania: 31 421,59 zł
 
1.1. Nazwa Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
1.2. Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 4 „Środowisko” 
1.3. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami”
1.4. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania
Poddziałanie 4.2.2. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”

 

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie do odbioru, transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie już zdeponowanych wyrobów zawierających azbest, składowanych na nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do demontażu, odbioru i transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  • logotypy