Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków.

 

Nazwa projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków.

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

Wartość projektu:  812 984,82 PLN

Kwota dofinansowania: 438 297,69 PLN

Okres realizacji: 09.05.2019-15.07.2019

Opis projektu

Budowa PSZOK-u ma na celu stworzenie warunków dla mieszkańców gminy do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości, zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej. Realizacja przedsięwzięcia ma wpływ na poprawę warunków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Powstanie uporządkowanego miejsca gromadzenia i odbioru odpadów spowoduje podniesienie komfortu życia mieszkańców. Ponadto utworzenie punktu wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, ograniczenie ilości powstających odpadów (dzięki działającemu na terenie PSZOK punktu na rzeczy używane), ograniczenie masy odpadów trafiających do składowania, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi ograniczenie terenów zajmowanych przez składowiska odpadów, które mogą powodować zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby i które są źródłem metanu – bardzo silnego gazu cieplarnianego przyczyniającego się do powstawania zmian klimatycznych oraz dwutlenku węgla. Dzięki realizacji projektu wzrośnie świadomość mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będzie stanowił istotny element całościowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy.

PSZOK

  • PSZOKDSC_0123
  • ścieżkaDSC_0131 (1)
  • PSZOK z lotu ptakaDJI_0133
  • logotyplogo_ue