Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie

26 września 2022 r. Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków- Anny Nawrockiej, podpisał umowę z Marcinem Gilewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Com Star Marcin Gilewski na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Strazy Pożarnej w Krępie.

Na budynku strażnicy zamontowano osiem paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,2 kWp, okablowanie pomiędzy modułami a falownikiem, inwerter i wykonano ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepieciową. 

Kwota dofinansowania: 13 782,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 15 313, 50 zł

Gmina i Miasto Tuliszków zrealizowała zadanie pod nazwą „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z osprzętem dla Ochotniczych Straży Pożarnych.”

Usługa obejmowała następujący zakres:

1. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbicku” - instalację wykonano w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 440 kW – sztuk 9; łączna moc instalacji fotowoltaicznej 3,960 kW.

2. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smaszewie” - instalację wykonano w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 450kW – sztuk 8; łączna moc instalacji fotowoltaicznej 3,600 kW. 


3. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblinie” instalację wykonano w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 440kW – sztuk 8; łączna moc instalacji fotowoltaicznej 3,520 kW. 


4. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie” instalację wykonano w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 450kW – sztuk 7; łączna moc instalacji fotowoltaicznej 3,150 kW.


5. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiszewach”- instalację wykonana w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 440kW – sztuk 8; łączna moc instalacji fotowoltaicznej 3,520 kW. 


6. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świecie” instalację wykonano w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 450kW – sztuk 8; łączna moc instalacji fotowoltaicznej 3,600 kW. 

7. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu” instalację wykonano w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 450kW – sztuk 8; łączna moc instalacji fotowoltaicznej 3,600 kW.
W wyniku ogłoszonego postępowania wykonawcą została firma SUNECO Janusz Wachowski, ul. Milczańska 50A/2; 61-248 Poznań. 

Wartość inwestycji wyniosła:
1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbicku” 16 569,04 zł brutto
2. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smaszewie”  15 492,19 zł brutto
3. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblinie” 15 449,57 zł brutto
4. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie” 14 355,67 zł brutto
5. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiszewach”: 15 449,57 zł brutto
6. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świecie”  15 492,19 zł brutto
7. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu” 15 492,00 zł brutto

 

Gmina i Miasto Tuliszków uzysksala dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu Modernizacja budynków straży pożarnych 2023. 

 

  • wojewódzki fundusz ochrony środowiska

„Ekopracownia – zielone serce szkoły” Szkolny Program Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. R. Traugutta w Grzymiszewie”.

       Zespół Szkolno-Przedszkolny im. R. Traugutta w Grzymiszewie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Tuliszków, brał udział w Programie "Ekopracownie", realizowanym  w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i otrzymał dofinansowanie do realizacji Zadania:  Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej pn. "Laboratorium Aktywnych Eko-Badaczy”. Pełna nazwa przedsięwzięcia „Ekopracownia – zielone serce szkoły” Szkolny Program Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. R. Traugutta                                    w Grzymiszewie”.

Kwota dofinansowania: 50 000 zł.

Wkład własny: 5 556 zł

W dniu 14 listopada 2023 r. została  podpisana  umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Realizację zadania zakończono 30 listopada 2023 r. Do dnia 30 listopada sala, w której zorganizowano pracownię została odpowiednio przygotowana tj.  wszystkie pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego od 1-16 zostały dostarczone, zamontowane i zrealizowane. Sala przyrodniczo-ekologiczna „Laboratorium aktywnych Eko-Badaczy”,  14 grudnia w obecności zaproszonych gości zostanie uroczyście  przekazana do użytkowania. Dodatkowe informacje i dokumentacja zdjęciowa dostępne są na stronie głównej szkoły oraz FB szkolnym.

  • data: 2023-12-05
  • eko badacze Grzxymiszew większy

Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Mamy zielone pojęcie, czyli tworzymy zieloną infrastrukturę i ekomural przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grzymiszewie”.

Dofinansowanie pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwota dofinansowania wynosi: 174 608,00 zł.

Wartość inwestycji wynosi: 218 260,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia powstanie zielona infrastruktura na terenie przylegającym do budynku szkoły od strony frontowej. Ponadto, zakłada się dokonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin, które stworzą naturalną bioróżnorodność. W ogrodzie znajdą się specjalne budki dla ptaków, dla owadów, a całość dopełni ekomural na frontowej stronie budynku, z elementami ogrodu wertykalnego.  

Stworzenie innowacyjnej infrastruktury zielonej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grzymiszewie to również działania uświadamiające młode pokolenie, ze cenna przyroda to nie tylko odległe parki narodowe i obszary chronione, ale także to, co nas otacza.

  • WFOŚiGW logo