„Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Tuliszków”.

„Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Tuliszków”.

Gmina i Miasto Tuliszków złożyła wniosek i uzyskała pozytywną opinię merytoryczną projektu pod nazwą „Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Tuliszków”. 

Projekt został skierowany do negocjacji w ramach działania 06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu dzieci z terenu Gminy Tuliszków, do edukacji przedszkolnej, w tym do specjalistycznych form wsparcia na etapie wczesnej edukacji poprzez utworzenie 97 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 6 lat na terenie Gminy Tuliszków, w tym dzieci z niepełnosprawnością, doposażenie oddziałów przedszkolnych  i wyposażenie przedszkola oraz dostosowanie pomieszczeń, a także poprzez zapewnienie uczestnikom wsparcia poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych.

Wsparcie uczestników projektu (dzieci) polegać będzie na prowadzeniu zajęć specjalistycznych z zakresu: zajęć z psychologiem, z pedagogiem prowadzącym zajęcia rewalidacyjne, z logopedą, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. Wymienione rodzaje zajęć prowadzone w zależności zdiagnozowanych potrzeb u dzieci z niepełnosprawnościami

Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

  • logotypy fundusze