Azbest

INFORMACJA

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w dniu 22 maja 2020 roku wydał Zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Tuliszków.

Dofinansowaniem objęte są nieruchomość położone na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

odbiór, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie już zdeponowanych wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
demontaż, odbiór i transport na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest będzie wypłacane w wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż do kwot:

za łącznie przeprowadzony demontaż, transport i unieszkodliwianie: 461,11 zł netto za każdy Mg (tona) odpadów +8% VAT,
za łącznie przeprowadzony odbiór, transport i unieszkodliwianie: 276,85 zł netto za każdy Mg (tona) odpadów +8% VAT.
Dofinansowanie będzie udzielane do 31 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 63 279 17 84 lub adresem e- mail: ochrona_srod@tuliszkow.pl w godzinach od 7:30 do 15:30.