KIontrola nieczystości ciekłych

Plan kontroli.

Kontrola wywozu nieczystości ciekłych.

UWAGA !!!


WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENACH NIESKANALIZOWANYCH, UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły wżycie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli i sprawozdań dotyczących gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.           
Wprowadzono nowe obowiązki dla gmin tj:
● sporządzanie 2 letniego planu kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków,
● przeprowadzenie do dnia 8 sierpnia 2024 r. kontroli wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji, pod względem posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków (wymagana prawidłowa częstotliwość opróżniania).
● sporządzanie od 2023 roku, szczegółowego sprawozdania z zakresu gospodarki ściekowej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych.
Niezastosowania się gmin do wykonywania obowiązków kontrolnych skutkować będzie nałożeniem kar pieniężnych w wysokości od 10.000 do 50.000 zł.

BURMISTRZ GMINY SPRAWUJE KONTROLĘ PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW WW. USTAWY, DLATEGO:
APELUJEMY
 ● Jeżeli mieszkasz na terenie nieskanalizowanym, obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków
● Użytkujesz zbiornik bezodpływowy (szambo) do gromadzenia nieczystości, dbaj o jego dobry stan techniczny i szczelność, masz przydomową oczyszczalnię ścieków- eksploatuj ją zgodnie z instrukcją użytkowania
● Zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika/ osadnika przydomowej oczyszczalni oraz instrukcji jej użytkowania 
jednak w przypadku zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz na pół roku, natomiast przydomowej oczyszczalni – raz na rok.
● Zachowaj do kontroli potwierdzenia opróżniania zbiornika i wywozu nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z datą i informacją o ilości odebranych nieczystości, za okres co najmniej  od stycznia 2023 roku.
● Przygotuj się do obowiązkowej kontroli, wymagane będzie okazanie aktualnej umowy lub dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, z których wynikać powinna prawidłowa częstotliwość opróżniania.

INFORMUJEMY
Ramowy plan kontroli zamieszony został wraz z niniejszą informacją na stronie internetowej.
Kontrole wymaganych dokumentów rozpoczną się już w październiku 2023 roku w terminach wyznaczonych w wezwaniach do kontroli lub zawiadomieniach o kontroli.