Projekt partnerski pt. „Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół Podstawowych z Gminy Tuliszków”

Projekt partnerski pt. „Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół Podstawowych z Gminy Tuliszków”.

Komunikat: Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt. „Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół Podstawowych z Gminy Tuliszków”.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 818) Gmina i Miasto Tuliszków, występujące w projekcie nr RPWP.08.01.02-30-0172/17 pt. „Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół Podstawowych z Gminy Tuliszków” w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego, z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 41/49, 60-171 Poznań, jest realizowany w ramach 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów, w tym uczniów młodszych,  4 uczniów niepełnosprawnych z opiniami z 2 Szkół Podstawowych z Gminy TULISZKÓW poprzez kompleksowe wsparcie: zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo zawodowe dla uczniów oraz indywidualne wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenie umiejętności zawodowych 28 nauczycieli z 2 szkół, doposażenie pracowni w sprzęt IT niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, organizacja spotkań z przedstawicielami instytucji publicznych i niepublicznych z otoczenia szkół.

  • logotypy