Kwiecień

Wyniki w Wyborach Samorządowych 2024.

Wybory Samorządowe 2024 r.

Głosowanie odbyło się 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00.

Link do wyników: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/

 

 • wyniki wyborów na Burmistrza
 • wybory do Rady Miejskiej
 • wybory- mandaty na radnych

Zawiadomienie o LXXXII Sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Zawiadomienie 

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 15 kwietnia 2024r. o godz. 9-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2024r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM T-ów na lata 2024-2027. 5. Zamknięcie obrad LXXXII sesji Rady Miejskiej.

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty Uchwał: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/912-projekty-uchwal-na-lxxxii-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL

 

 

 

 

 

Zaproszenie na spotkanie z wybitnymi językoznawcami prof. Janem Miodkiem i prof. Andrzejem Markowskim.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Krzysztof Roman oraz Dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej W Tuliszkowie Małgorzata Ast zapraszają na spotkanie z wybitnymi językoznawcami prof. Janem Miodkiem i prof. Andrzejem Markowskim.

Profesor Jan Miodek to polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. 

Profesor Andrzej Markowski -profesor dr.hab., polski językoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dyrektor Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, przewodniczący Rady Języka Polskiego, członek Komisji Kultury Języka, wiceprzewodniczący Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Popularyzator wiedzy o języku i propagator kultury języka; autor licznych słowników.

Spotkanie odbędzie się w piątek 26 kwietnia br. o godz. 18:00 w hali widowiskowo-sportowej w Tuliszkowie.

Bilety do nabycia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie.
 
Honorujemy bilety z 1 grudnia ubiegłego roku.
 
Cena biletu: 30,00 zł
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu  63 2793 102
 • plakat Miodek i Markowski

Transport na wybory samorządowe w dniu 21 kwietnia 2024 roku.

Transport na wybory samorządowe w dniu 21 kwietnia 2024 roku.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025.”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie została beneficjentem jednego z kierunków interwencji
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”, w ramach której złożyła wniosek pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Smaszewie na potrzeby utworzenia Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Przedstawiamy pierwsze wstępne wizualizacje wnętrza biblioteki.

 • wizualizacja
 • wizualizacja 2
 • logotypy- biblioteka

Tuliszków- Miasto Młodych.

Inwestycje w trakcie realizacji.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na kolejną inwestycję -Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie – Etap II.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na kolejną inwestycję -Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie – Etap II.


➡W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANS-GAJ spółka cywilna z Konina.


💲Wartość inwestycji wynosi: 269 382,83 zł


💲Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.


💲Wartość dofinansowania: 102 380, 00 zł.


➡W ramach inwestycji zostaną zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej takie jak: wyciąg górny z regulacją obciążenia, stepper, wahadło, trener bicepsów ze zmiennym obciążeniem czy też biegacz. Najmłodsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z gier termoplastycznych w postaci naklejek chodnikowych, a będą to : „węże i drabiny”, „ zaplątane ścieżki” „taniec hopla” czy też  „twister z planszą”. Wykonana zostanie również nawierzchnia trawiasta i nawierzchnia z kostki brukowej. 


➡Zagospodarowany skwer przy ulicy Jana Pawła II stanie się miejscem spotkań, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu, dbając o swoją aktywność fizyczną. Dzieci będą mogły bawić się, rozwijać swoje umiejętności społeczne i fizyczne, integrując się z rówieśnikami. 
Reasumując, inwestycja ta  przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca do zabawy, aktywności fizycznej i integracji społecznej.

 • zapltane cieki
 • taniec hopla
 • trener bicepsw
 • Twister z plansz
 • wahado
 • we i drabiny
 • wycig grny z regulacj obcienia

Harmonogram zebrań związanych z wyborami do organów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Tuliszków.

 • harmonogram zebrań

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców.

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, które odbędzie się  8 maja 2024 r. o godzinie  16.00 w sali konferencyjnej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące dofinansowania na wymianę pieca oraz termomodernizację budynku w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Obchody 233. Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Zapraszamy na uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja 📃🇵🇱🇵🇱🇵🇱

W programie:

3 maja 2024 roku:

-godzina 11.00 msza święta w intencji Ojczyzny i Strażaków,

-godzina 12.00 uroczystości pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki,

-godzina 19.00 koncert Kasztelan Band Project

 

Szczegóły dostępne na plakacie.

 • 3 maja

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o podziale nieruchomości.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o podziale nieruchomości.

Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

W związku z przeprowadzonymi wyborami samorządowymi w dniu 07 kwietnia 2024 r. oraz Postanowieniem Nr 424/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2024 r.
informuje się, że I sesja Rady Miejskiej zwołana na dzień 06 maja 2024 r. przez Komisarza Wyborczego odbędzie się w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie o godz. 11.00.

Gmina i Miasto Tuliszków wybrana do dofinansowania projektu pod nazwą „Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Tuliszków” .

W dniu 25 kwietnia 2024 roku Gmina i Miasto Tuliszków po zakończeniu procesu negocjacji została wybrana do dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w Ramach Działania 9/FEWP.06.07-IZ.00-001/23 na realizację projektu: „Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Tuliszków” 


➡Całkowita wartość projektu wynosi 3 631 993,25, kwota dofinansowania to 2 905 594,60 zł.


➡Data rozpoczęcia projektu 2024-09-30 data zakończenia projektu 2026-09-30


➡Celem projektu jest zwieszenie dostępu dzieci z terenu Gminy Tuliszków do edukacji przedszkolnej, w tym do specjalistycznych form wsparcia na etapie wczesnej edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 6 lat na terenie Gminy Tuliszków.

 • logotypy

I Sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej to ważne wydarzenie, otwierające nową kadencję samorządową. 


W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Janina Mrugas, która przywitała serdecznie wszystkich zebranych. Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze, po czym  Radni Rady Miejskiej złożyli ślubowanie. 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła również zaświadczenie o wyborze na burmistrza Pani Ewelinie Piwońskiej- Kubiak, która złożyła ślubowanie wypowiadając następujące słowa : "Obejmując urząd Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. "Tak mi dopomóż Bóg." 

Pani Burmistrz wygłosiła przemówienie inauguracyjne, w którym podkreśliła, że zaszczytem będzie dla niej piastować urząd Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków przez najbliższe lata. Poparcie jakim obdarzyli ją wyborcy jest dla niej ogromną motywacją do działania. Objęcie urzędu burmistrza to wyzwanie i szansa na podjęcie pracy dla rozwoju naszej społeczności, poprzez współpracę z jednostkami pomocniczymi, organizacyjnymi, kołami gospodyń wiejskich, stowarzyszeniami, klubami sportowymi czy też z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. W słowach skierowanych do zgromadzonych w sali posiedzeń, zaznaczyła, że ważne są planowane i realizowane w naszej gminie i mieście inwestycje, ale cenniejsze jest to, żeby ludzie stawali się dzięki nim szczęśliwsi, żeby korzystali z nich z uśmiechem na twarzy. 

Po przemówieniu Pani Burmistrz dokonano wyboru Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tuliszkowie. Funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Tuliszkowie sprawować będzie Pani Justyna Gascon Carreño, natomiast Wiceprzewodniczącymi zostali: Pani Anna Jesiołkiewicz i Pan Jarosław Urbaniak.

Skład Rady Miejskiej w Tuliszkowie obecnej kadencji przedstawia się następująco:
Justyna Gascon Carreno – Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Jesiołkiewicz- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Jarosław Urbaniak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Aleksandra Nawara  
Janina Mrugas
Andrzej Szymczak
Tomasz Szczap
Marek Grześkiewicz
Robert Filipiak
Julian Nejman  
Bożena Biniek
Katarzyna Łuczak
Urszula Fabiańska
Małgorzata Wojciechowska
Adam Wawrzyniak

Po wyborze przewodniczącej, wiceprzewodniczących,  złożeniu życzeń i gratulacji zakończono uroczyste obrady I Sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

 • I Sesja Rady Miejskiej (1)
 • I Sesja Rady Miejskiej (2)
 • I Sesja Rady Miejskiej (3)
 • I Sesja Rady Miejskiej (4)
 • I Sesja Rady Miejskiej (5)
 • I Sesja Rady Miejskiej (6)
 • I Sesja Rady Miejskiej (7)
 • I Sesja Rady Miejskiej (8)
 • I Sesja Rady Miejskiej (9)
 • I Sesja Rady Miejskiej (10)
 • I Sesja Rady Miejskiej (11)

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza.

Z okazji
Dnia Bibliotekarza 
wszystkim Pracownikom  Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tuliszkowie
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za zaangażowanie w upowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.    
Życzymy, aby Wasza miłość do  książek zarażała kolejnych czytelników, 
a biblioteka była miejscem, w którym mądrze i ciekawie spędza się czas 
i do którego przychodzi się z przyjemnością.        
  

 Burmistrz 

/-/ Ewelina Piwońska– Kubiak

 

Przewodnicząca  RM

/-/ Justyna Gascon Carreño

 

 

 

 

 

 • zyczenia 2024

Aktualny harmonogram zebrań związanych z wyborami do jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Tuliszków.

Aktualny harmonogram zebrań związanych z wyborami do jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Tuliszków.

 • aktualny harmonogram zebrań

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza.

Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza.

Z tej okazji Pani Burmistrz Ewelina Piwońska- Kubiak serdecznie podziękowała wszystkim pracownikom Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie za ich nieocenioną pracę i zaangażowanie.   Życzyła im zdrowia, satysfakcji zawodowej i osobistej, a także nieustającej pasji do dzielenia się wiedzą. 

W słowach skierowanych do pracowników tuliszkowskiej książnicy pokreśliła, jak ważną rolę odgrywają biblioteki w edukacji i kulturze lokalnej społeczności, będąc miejscem, które nie tylko przechowuje książki, ale także aktywnie wspiera rozwój czytelnictwa i edukację na każdym etapie życia. 

 • złożenie życzeńdzień bibliotekarza
 • wręczenie kwiatówwręczenie życzeń

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej
wszystkim Pracownikom  Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Tuliszkowie
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Pragniemy wyrazić  naszą ogromną wdzięczność za ciężką pracę 
i poświęcenie, które każdego dnia przyczyniają się do utrzymania czystości 
i porządku w naszej społeczności. 

Wasze zaangażowanie i wytrwałość zasługują na szczególne uznanie.

Dziękujemy za Wasz trud i codzienny wkład 
w dbanie o wizerunek naszej gminy. 

Burmistrz

/-/ Ewelina Piwońska– Kubiak

 

Przewodnicząca  RM

/-/ Justyna Gascon Carreño

 

 

 

 • zyczenia 2024

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Dziś obchodzimy Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Pani burmistrz, mając za sobą doświadczenie kierowania pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie, doskonale rozumie specyfikę ich pracy i znaczenie ich codziennego wkładu w funkcjonowanie miasta i gminy.

W dniu ich zawodowego święta postanowiła wyrazić swoje uznanie i wdzięczność. Osobiście złożyła życzenia wszystkim pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie.

Przemawiała z dużym ciepłem, podkreślając jak kluczową rolę odgrywa każdy z nich w utrzymaniu porządku i estetyki miasta i gminy. Podziękowała im za ich ciężką pracę, wytrwałość i poświęcenie, które często pozostaje niezauważone, ale jest fundamentem dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Życzyła, aby pracownicy gospodarki komunalnej czuli się docenieni i ważni dla swojej społeczności.

 • spotkanie z pracownikami ZGK
 • wręczenie życzeń

Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 14-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Tuliszków w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy i Miasta Tuliszków do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 7 października 2008r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy i Miasta Tuliszków do Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę nr 0007.63.2021 Rady Miejskiej w T-wie z dnia 23.11.2021r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, członków komisji Rad Miejskiej, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących komisji Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustanowienia Dni Tuliszkowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2024r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM T-ów na lata 2024-2027.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej.

 

Link do sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska

 

Informacja dla mieszkańców.

Zapraszamy na spotkanie z Doradcą ds. Funduszy Europejskich.

Spotkanie odbędzie się  we wtorek 28 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, sala 25, w godzinach od 12.00 do 14.30.

 • punkt doradczy