Luty

Kolejna droga została przebudowana.

Gmina i Miasto Tuliszków zrealizowała kolejną inwestycję drogową, tym razem w Sarbicku.  

Wykonano 630,20 m drogi, jezdnię z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego oraz zjazdy do posesji z betonu asfaltowego.

Wykonawcą inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sarbicko wraz z włączeniem do drogi powiatowej” została firma Z.P.H.U. „ZBYCH-TRANS” Zbigniew Bilski, ul. Krótka 5A, Lubstów, 62-610 Sompolno.

Kwota z umowy: 561 563,27 zł brutto.

 • droga w SarbickuIMG-20240201-WA0000
 • droga w SarbickuIMG-20240201-WA0004

Dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy bilet wstępu na basen w Turku w okresie ferii kosztuje tylko 7 zł.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał porozumienie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Turku, na mocy którego dzieci i młodzież w wieku 8- 18 lat, zamieszkujące na terenie gminy Tuliszków, będą mogły w okresie ferii zimowych tj. od 12.02.2024 r do  25.02. 2024 roku  skorzystać z wejścia na basen w Turku, płacąc za bilet jedynie 7 zł. 

Uczniowie otrzymają bilet upoważniający do jednorazowego wejścia na basen w Turku w szkole, do której uczęszczają. W tym celu należy udać się do sekretariatu szkoły.

Pozostałe osoby zainteresowane otrzymaniem biletu wstępu proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, w terminie od 12 lutego br. w godz. 8.00- 15.00, do pokoju nr 13.

Ważne!
-Bilet jest jednorazowy. 
-Bilet jest przeznaczony dla osób w wieku 8- 18 lat ( należy posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania).
-Czas wejścia na basen- 70 minut.
-Bilet ważny jest w okresie ferii zimowych, od 12.02.2024 r do 25.02. 2024 r.
-Bilet można zrealizować tylko i wyłącznie na basenie w Turku ( ulica Sportowa  9a). Dzieci do lat 7 - wstęp bezpłatny ( wymagana opieka dorosłego).

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Tuliszków”.

Przedmiotem projektu jest stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom naszej gminy możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Dofinansowanie umożliwi więc wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania administracji gminy.

Projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Tuliszków” zakresem obejmuje rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Powstanie między innymi elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, zobowiązań z tytułu dzierżawy,  z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu czy też z tytułu wieczystego użytkowania. Zostanie opracowany i wdrożony elektroniczny system obsługi gospodarki odpadami a także system do przeprowadzania konsultacji społecznych czy też budżetu obywatelskiego.

Kwota dofinansowania  uzyskanego przez Gminę i Miasto Tuliszków wynosi 1 267 358,42 zł.

Dofinansowanie uzyskano w ramach  PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.

Realizacja projektu ma zapewnić mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.

 • logotyp
 • logotypy

Zawiadomienie o LXXIX Sesji Rady Miejskiej.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 13 lutego 2024r. o godz. 15-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXIX sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad LXXVII i LXXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia placów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tuliszkowie na 2024r. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielopole, gmina Tuliszków – etap 1. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębach Grabowiec, Grzymiszew, Krępa, Nowy Świat, Smaszew oraz Tarnowa w gminie Tuliszków
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM T-ów na lata 2024-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków – ulica Targowa”. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków – ulica Parkowa”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków – ulica M. Konopnickiej”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4578P w m. Grzymiszew.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2024r.
 16. Sprawozdania komisji z działalności w 2023r.
 17.  Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego GiM Tuliszków za 2023r.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad LXXIX sesji Rady Miejskiej.

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty Uchwał: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej?lang=PL

 

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu mającego na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

„Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury przy obiektach edukacyjno-sportowych w Tuliszkowie” to nazwa projektu, którego realizacja niesie za sobą szereg korzyści. W Tuliszkowie powstanie przestrzeń z wykorzystaniem roślinności czy też elementów wodnych, co poprawi estetykę otoczenia szkoły i obiektów sportowych przy ulicy Nortowskiej. 

Zostanie zbudowana infrastruktura do zbierania i wykorzystywania wody deszczowej, instalacja nawadniającej boisko sportowe. 

Na dachu pawilonu sportowego zostaną zainstalowane panele słoneczne, z kolei przy szkole powstanie łąka kwietna, ogródek szkolny dla dzieci,  ogród sensoryczny, ogród deszczowy, do którego będzie kierowana woda opadowa, spływająca z dachu. Teren wokół szkoły, hali i boiska sportowego zazieleni się poprzez nasadzenia w postaci bluszczu, jałowca czy też innych gatunków roślinności. Wykorzystanie do nasadzeń roślinności opartej na gatunkach rodzimych sprawi, że ekosystem będzie bardziej odporny na skrajne warunki pogodowe, takie jak susze czy ulewne deszcze.

Zamiana zabetonowanych obszarów na zieloną przestrzeń poprawi jakość życia mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia powierzchni terenów zielonych publicznie dostępnych i stworzenia atrakcyjnego miejsce relaksu.
Reasumując, w Tuliszkowie powstanie zrównoważona, odporna na zmiany klimatyczne i przyjazna dla mieszkańców przestrzeń do spędzania wolnego czasu.

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na realizację powyższego projektu z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 1 017 622,15 zł.

 • logotyp
 • logotypy

W Tuliszkowie trwają prace związane z budową ulicy Bartłomieja Patrzykąta.

Burmistrz Krzysztof Roman,  podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania pod nazwą „ Budowa ulicy Patrzykąta w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową wodociągu ”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę. Został nim Zbigniew Bilski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H.U. „ZBYCH-TRANS”.

Wartość inwestycji wynosi: 2 146 887,72 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg : 1 475 018, 58  zł.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace: przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego wodociągu, budowa przejść dla pieszych,  wykonanie chodników i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i kostki betonowej.

Obecnie trwają prace związane z budową wodociągu. Ze względu na prowadzone prace budowlane mogą nastąpić zmiany w organizacji ruchu drogowego, o czym będziemy informować na bieżąco.

 • prace na ulicy PatrzykataIMG-20240208-WA0000
 • prace na ulicy PatrzykataIMG-20240208-WA0001
 • podpisanie umowyDSC_0005
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg logotyp

Informacja dla mieszkańców.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje o uruchomieniu ostatniego naboru do projektu na dotację do montażu Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych, tj. Instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła.

Zapisy do projektu będą możliwe od 12.02.2024 r. do 22.02.2024 r.

Więcej informacji znajdą Państwo pod nr tel. 63 279 17 67 – UGiM w Tuliszkowie.

[KOPIA]

 • prace na ulicy PatrzykataIMG-20240208-WA0000
 • prace na ulicy PatrzykataIMG-20240208-WA0001
 • podpisanie umowyDSC_0005
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg logotyp

Przed nami kolejne inwestycje drogowe .

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał z Wojewodą Wielkopolskim, Agatą Sobczyk, umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: „ Budowa drogi Kiszewy- Kolonia”

Kwota dofinansowania wynosi  2 345 518,36 zł.

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa  drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, rowów drogowych czy też zjazdów indywidualnych. Ponadto, zadanie obejmuje wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz ustawienie latarń oświetleniowych w miejscowości Kiszewy.

Budowa nowej drogi znacznie zwiększy dostępność do różnych obszarów, ułatwiając przemieszczanie się mieszkańców i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 • znak drogowy KiszewyIMG-20240209-WA0000
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg logotyp

Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał z Wojewodą Wielkopolskim, Agatą Sobczyk, umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: „„Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie.”

Kwota dofinansowania wynosi  503 743, 19 zł.

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na realizację powyższych zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa  drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z odcinkiem prawostronnego chodnika  o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego czy też zjazdów indywidualnych . Ponadto, zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową.

Budowa nowej drogi znacznie poprawi dostęp mieszkańców do posesji i wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 • Grzymiszew znak drogowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg logotyp

Budowa drogi dojazdowej w Piętnie .


Burmistrz Krzysztof Roman podpisał z Wojewodą Wielkopolskim, Agatą Sobczyk, umowę o dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą: „ Budowa drogi dojazdowej w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4583P ”

Kwota dofinansowania wynosi  729 251,58 zł.

Ww. droga krzyżuje się z droga powiatową nr 4583 P o nawierzchni bitumicznej. Przedmiotem inwestycji jest budowa  drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami gruntowymi  i zjazdami indywidualnymi.

Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie na realizację powyższych zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 • droga i znak drogowy PietnoPiętno
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg logotyp

Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała kolejne dofinansowania na inwestycje drogowe.

W ramach inwestycji pod nazwą  „Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowościach Piętno i Grzymiszew” Gmina i Miasto Tuliszków uzyskała dofinansowanie  ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na budowę czterech dróg.

Wartość dofinansowania wynosi : 1176610 zł

Inwestycja obejmuje realizację następujących zadań:
1. Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie.
2. Budowa drogi dojazdowej dr. 343, 181, 187 w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej 4583 P.
3. Przebudowa drogi dojazdowej dr. 170 w Piętnie.
4. Budowa drogi dojazdowej dr.120 w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4583 P.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie – etap II.

Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała kolejne dofinansowanie na inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie - etap II”. 

Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał umowę z Krzysztofem Grabowskim - Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie pomocy finansowej na realizację ww. zadania. 

Kwota dofinansowania: 102 380 zł. 


Zadanie współfinansowane w ramach podziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji będą dostarczone i zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej, gier chodnikowych, wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej i trawiastej oraz obrzeża. 

W dniu wczorajszym Gmina i Miasto Tuliszków ogłosiła przetarg na realizację inwestycji „Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie - etap II”. 

Zachęcamy Wykonawców do udziału w postępowaniu. Szczegóły dostepne są na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/888479

 

 

 

 

 • podpisanie umowy (2)
 • podpisanie umowy
 • umowa
 • PROW logotyp

Gmina i Miasto Tuliszków ogłosiła przetarg na realizację inwestycji „Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Tarnowej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”.

W dniu wczorajszym Gmina i Miasto Tuliszków ogłosiła przetarg na realizację inwestycji „Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Tarnowej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”.

Planowana przebudowa budynku obejmuje utworzenie nowego wyjścia ewakuacyjnego poprzez wyburzenie ścianki, wykonanie otworu drzwiowego w ścianie i montaż w nim drzwi ewakuacyjnych. Ponadto, planuje się wykonanie zewnętrznych schodów żelbetowych,  wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej na drzwi z odpowiednią klasą odporności pożarowej  i  wymianę źródła ogrzewania budynku na piec na pellet.

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano również remont schodów zewnętrznych do wejścia głównego, od strony północnej, w postaci dołożenia gotowych stopni blokowych prefabrykowanych oraz wykonanie przy nich rampy dla niepełnosprawnych.

Przebudowa szkoły i dostosowanie jej do wymogów przeciwpożarowych to krok w kierunku bezpieczeństwa uczniów i personelu, co ma najwyższy priorytet. Ponadto, dzięki tej inwestycji znacznie poprawią się warunki edukacyjne, a szkoła stanie się nie tylko bezpieczniejszym miejscem, ale i atrakcyjniejszym zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.

Zachęcamy Wykonawców do udziału w postępowaniu. Szczegóły dostępne są na stronie: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/888981

 

Informacja o spotkaniu konsultacyjnym.

Firma Multiconsult Polska sp. z o.o. z Warszawy zaprasza mieszkańców gminy Tuliszków na spotkanie konsultacyjne w sprawie „ Opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „BUDOWA LINII KOLEJOWEJ TUREK-KONIN”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 12 marca 2024 roku , w godz. 17.00- 20.30 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie.

Ponad 1200 km linii kolejowych będzie mogło zostać objętych dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w 11 województwach: https://www.youtube.com/watch?v=6EQ00nFiJSg


Zapraszamy serdecznie do udziału w konsultacjach.


źródło zdjęcia: PKP PLK

 • most most
 • logotyp kolej +program kolej +

Dzień Kobiet 2024.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie zapraszają na koncert Roberta Janowskiego, który odbędzie się 8 marca 2024 roku w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie.

Od godziny 16.30 kawiarenka ze słodkościami przygotowana przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie oraz koła gospodyń wiejskich.

 • Dzień Kobiet 2024

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje, że zakończono rozwożenie pojemników na szkło i bioodpady dla gospodarstw domowych.

Dostarczone pojemniki mają nr identyfikacyjny przypisany do danej posesji i są własnością gminy.  

Pojemniki w kolorze brązowym
Ułatwiają segregację organicznych odpadów, które trafią do instalacji fermentacji, gdzie w procesie ich fermentacji powstanie biogaz, z którego zostanie wyprodukowana energia elektryczna i cieplna. Dodatkowo w wyniku przetwarzania bioodpadów powstanie pełnowartościowy nawóz, który może być wykorzystany w rolnictwie lub w naszych ogrodach do poprawy właściwości gleby.  

Bioodpady to np.: skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, resztki żywności, obierki owoców i warzyw, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, przeterminowane owoce i warzywa, pozostałości roślinne, pieczywo, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, kora, trociny i zrębki.  

Proszę pamiętać, by odpady BIO wrzucać do pojemnika luzem (foliówki, z których wysypiemy BIO należy wrzucać do tworzyw sztucznych – żółty worek). Umieszczanie bioodpadów w workach foliowych utrudnia lub pogarsza ich dalsze, właściwe przetwarzanie.

Zielone pojemniki służą do gromadzenia szkła, tj. szklanych butelek po napojach, szklanych słoików czy opakowań po kosmetykach (tylko części szklane). Szkło można poddawać recyklingowi nieskończenie wiele razy, a poza tym jego przechowywanie w pojemnikach jest znacznie bezpieczniejsze od przechowywania w workach. Szkło do pojemników należy również wrzucać luzem. 

Zadanie pod nazwą „ Zakup i dostawę pojemników na odpady w ramach przedsięwzięcia „Rozwój istniejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Tuliszków” dofinansowano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość zadania wyniosła: 782 280,00 zł brutto.

Przypominamy zatem o systematycznej segregacji odpadów i korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.

PAMIĘTAJMY - SEGREGACJA ODPADÓW POZWALA ZMNIEJSZYĆ OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH.

 • pojemniki brązowe01704893663839
 • pojemnik brązowy1704893663883
 • pojemnik zielony
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rusza nabór wniosków w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków”.

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina i Miasto Tuliszków bierze udział w projekcie pod nazwą „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków”. 

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym projekcie poprzez złożenie wniosku na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, magazynu energii lub wszystkich źródeł energii łącznie.

W dniach od 28 lutego 2024  (od godziny 8.00 do 15.00) do 9 marca 2024 roku (do godziny 12.00) można składać wnioski o udział w projekcie.

Nabór przeprowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe. 
Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się: 
1) deklaracja udziału w Projekcie 
3) ankieta dotycząca wybranego źródła OZE

Deklarację można złożyć na instalację fotowoltaiczną, na pompę ciepła, na magazyn energii lub jedną na wszystkie źródła energii łącznie.

Mieszkańcy mogą składać dokumenty zgłoszeniowe w pokoju nr 7  w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie ( na parterze), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 i w sobotę 9 marca br. od godziny 8.00 do 12.00.


Dokumenty można pobrać ze strony www.tuliszków.pl ( zakładka Nabór do OZE https://www.tuliszkow.pl/235,nabor-do-oze) lub odebrać osobiście w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Wszelkich informacji na temat projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków” udziela Gminny Doradca Klimatyczny Pani Justyna Michałkiewicz pod nr telefonu 663 663 791.

Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się w zakładce Nabór do OZE.

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji.

Rusza nabór wniosków w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków”.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje, że w dniach od 28 lutego 2024  od godziny 8.00 roku do 9 marca 2024 roku do godziny 12.00 można składać wnioski o udział w projekcie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków”.

Nabór przeprowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe. 
Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się: 
1) deklaracja udziału w Projekcie 
3) ankieta dotycząca wybranego źródła OZE

Deklarację można złożyć na instalację fotowoltaiczną, na pompę ciepła, na magazyn energii lub jedną na wszystkie źródła energii łącznie.

Mieszkańcy mogą składać dokumenty zgłoszeniowe w pokoju nr 7  w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie ( na parterze), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 i w sobotę 9 marca br. od godziny 8.00 do 12.00.


Dokumenty można pobrać ze strony www.tuliszków.pl ( zakładka Nabór do OZE) lub odebrać osobiście w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Wszelkich informacji na temat projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków” udziela Gminny Doradca Klimatyczny Pani Justyna Michałkiewicz pod nr telefonu 663 663 791.

 

Informacja dla mieszkańców.

Drodzy Mieszkańcy.

Informujemy, że osoby, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków” i miały wykonany raport z inspekcji terenowej przez firmę DOEKO GROUP Sp. z o.o. proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie deklaracji udziału w projekcie oraz ankiety.

Dokumenty należy złożyć w pokoju nr 7  w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie ( na parterze), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 i w sobotę 9 marca br. od godziny 8.00 do 12.00.

Deklarację i ankietę można pobrać ze strony www.tuliszków.pl ( zakładka Nabór do OZE) lub odebrać osobiście w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie, a nie posiadają raportu z inspekcji terenowej również mogą złożyć deklarację i ankietę w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, ale konieczne jest wykonanie analizy z inspekcji terenowej.

Wszelkich informacji na temat projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Tuliszków” udziela Gminny Doradca Klimatyczny Pani Justyna Michałkiewicz pod nr telefonu 663 663 791.

Porozmawiajmy o projekcie nowej linii kolejowej Turek-Konin.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin". Projekt realizowany jest przez firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o., na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


➡Celem projektu jest przede wszystkim uruchomienie regionalnych kolejowych połączeń pasażerskich, umożliwiających przejazd z Turku do Poznania. Natomiast celem procesu konsultacji społecznych jest przedstawienie społeczności lokalnej informacji na temat przyjętych założeń i rozwiązań projektowych oraz pozyskanie opinii mieszkańców oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych zagadnieniem, na temat tych założeń i rozwiązań. Informacje zebrane w procesie konsultacji społecznych będą mogły zostać wykorzystane do do uszczegółowienia rozwiązań projektowych.


➡Otwarte spotkania konsultacyjne odbędzie się 
12 marca 2024 r. (wtorek) – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie, ul. Haliny Oleksiak 2.


➡Można również wypełnić Ankietę internetową
Ankieta będzie dostępna do 24 marca 2024 r. pod adresem: https://forms.office.com/e/FjeeS5VRr7


Gdzie można zapoznać się z projektowanym przebiegiem linii kolejowej?
Na potrzeby procesu konsultacji społecznych przygotowana została strona internetowa, zwierająca podstawowe informacje o projekcie i najbardziej aktualne mapy przebiegu nowej linii kolejowej.
www.lk-turek-konin-konsultacje.pl


Serdecznie zapraszamy!


Planowana jest transmisja online wszystkich spotkań – linki do transmisji będą dostępne na stronie internetowej projektu: www.lk-turek-konin-konsultacje.pl.

 

 • LK_Turek_Konin_plakat2
 • LK_Turek_Konin_grafika2

,,Poprawa infrastruktury społecznej- dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami”

Trwają prace związane z modernizacją ośrodka zdrowia w Grzymiszewie.


👉Zakres robót polegać będzie min. na zagospodarowaniu terenu wokół budynku, demontażu starych schodów i podestu i montażu nowego podestu, jak również montażu windy zewnętrznej do przewozu osób niepełnosprawnych.
👉Wymianie ulegnie stolarka drzwiowa. Ponadto zostaną wyznaczone miejsca parkingowe, dostosowane do osób niepełnosprawnych, a zielona przestrzeń wokół budynku znacznie poprawi estetykę otoczenia.
👉Umowa na zadanie pod nazwą ,,Poprawa infrastruktury społecznej- dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami” została podpisana  przez Burmistrza Krzysztofa Romana z wykonawcą wyłonionym w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. z BAU –ACOUSTIC sp. z o.o. z siedzibą Głodno 48a, 62-513 Krzymów.


💲Wartość zadania wynosi: 997 530,00 zł
 👉
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 967 600 ,00 zł
👉Zaplanowana inwestycja umożliwi zastosowanie najnowszych standardów, dzięki czemu poprawi się funkcjonalność i komfort korzystania z placówki.

 • osrodek w grzymiszewieIMG-20240229-WA0001
 • osrodek w grzymiszewieIMG-20240229-WA0005
 • POlski Ład