Czerwiec

Akcja honorowego oddawania krwi.

📢Drodzy Mieszkańcy,
zwracamy się do Was z apelem o wsparcie w niezwykle ważnej sprawie. 


📢Mieszkanka naszej gminy potrzebuje krwi. 


📢Podczas Dni Tuliszkowa, w sobotę 29 czerwca 2024 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie będzie można oddać krew w AMBULANSIE z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 


🩸Rejestracja dawców będzie się odbywać w godzinach od 14.00 do 18.00.


🩸Zachęcamy wszystkich, którzy mogą oddać krew do udziału w akcji. Każda kropla ma ogromne znaczenie.


➡Oddanie krwi jest prostym, bezpiecznym procesem, który może uratować życie. 


🩸Razem możemy uczynić wiele dobrego. Pokażmy, że jako wspólnota potrafimy stanąć na wysokości zadania i pomóc potrzebującym.


Dziękujemy za każdą okazaną pomoc.

 • plakat zbiórka krwi

Informacja

Informacja ws. przyjmowania wniosków o szacowanie strat powstałych przez przymrozki wiosenne


W związku z wystąpieniem na terenie Gminy i Miasta Tuliszków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. przymrozków wiosennych w okresie od 21 kwietnia 2024r. do 15 maja 2024r., producenci rolni, którzy ponieśli szkody w sadach mogą składać wnioski o dokonanie szacowania szkód w uprawach sadowniczych.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków oraz na stronie internetowej gminy: www.tuliszkow.pl
Wnioski należy składać w terminie od 20 maja 2024r. do 4 czerwca 2024r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Uproszczona oferta realizacji zdania publicznego.

Uproszczona oferta realizacji zdania publicznego.

Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 18 czerwca 2024r. o godz. 14.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie III sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej.

 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Tuliszków za 2023 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza GiM Tuliszków.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz absolutorium dla Burmistrza za 2023 rok.
a/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2023r.,
b/ informacja o stanie mienia komunalnego za 2023r.,
c/ przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu GiM Tuliszków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
d/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023r.,
e/ dyskusja, w tym przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miejskiej,
f/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza za 2023r.
g/ przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2023r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi GiM Tuliszków za 2023r.:
- przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Tuliszków za 2023r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.31.2024 RM w T-wie w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w T-wie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2024r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM T-ów na lata 2024-2027.

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunki odpłatności za te usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług, rozszerzeniu katalogu osób, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.70.2023 RM w T-wie z dnia 11.12.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej.

 

Link do sesji na żywo: https://tuliszkow.posiedzenia.pl/?

 

 

Uproszczona oferta realizacji zdania publicznego.

Uproszczona oferta realizacji zdania publicznego.

Informacja dla mieszkańców.

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

 

               Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

 

Informacja ws. przyjmowania wniosków o szacowanie strat powstałych w wyniku gradobicia.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy i Miasta Tuliszków, szczególnie w miejscowościach: Sarbicko, Wróblina, Nowy Świat, Tarnowa, Ogorzelczyn, Ruda, Grzymiszew, Kępina i Dryja, niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. gradobicia w dniu 07.06.2024r., producenci rolni, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych mogą składać wnioski o dokonanie szacowania szkód.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie oraz na stronie internetowej gminy: www.tuliszkow.pl


Wnioski należy składać w terminie od 11 czerwca 2024r. do 18 czerwca 2024r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Zawiadomienie o IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 13 czerwca 2024r. o godz. 14-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2.  Przedstawienie porządku obrad. 
 3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2024r.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla GiM Tuliszków na    lata 2024-2026.
 6.   Zamknięcie obrad IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

Link do sesji na żywo: https://tuliszkow.posiedzenia.pl/?

Projekty uchwał: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/1040-projekty-uchwal-na-iv-nadzwyczajna-sesje-rady-miejskiej-?lang=PL 

Zawiadomienie o IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Informacja dla mieszkańców.

Procedura szacowania szkód w uprawach rolnych i wypłaty ewentualnych odszkodowań

1.      Burmistrz po wpłynięciu zgłoszeń rolników o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zgłasza ten fakt Wojewodzie Wielkopolskiemu,

2.      Po dokonaniu zgłoszenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, urząd gminy i miasta ogłasza nabór wniosków o oszacowanie szkód ze wskazaniem terminu możliwości składania ww. wniosków przez producentów rolnych.

3.      Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego dokonuje ustalenia wysokości szkód poprzez lustrację na miejscu, w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego.

4.      W ciągu 30 dni od oszacowania szkód Komisja jest zobowiązana złożyć Wojewodzie protokół oszacowania szkód, natomiast w przypadku protokołów zbiorczych w terminie 45 dni.

Należy zważyć, iż w przypadku kilkakrotnego uszkodzenia tej samej uprawy, wysokość każdej następnej szkody zostaje pomniejszona o wcześniej ustalone szkody.

5.      Wojewoda przesyła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi raport z oszacowanych szkód.

6.      Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu wyżej wymienionych raportów decyduje o formie pomocy, jaka zostanie udzielona rolnikom.

7.      Organem wykonawczym do udzielania pomocy, wskazanym przez Ministerstwo Rolnictwa             i Rozwoju Wsi jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie                                          z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu          i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacja dla mieszkańców.

UWAGA ROLNICY!!!!

W związku z trwającym naborem wniosków o oszacowaniu szkód przypomina się, że we wniosek należy wpisać WSZYSTKIE UPRAWY, RÓWNIEŻ NIE USZKODZONE!!!, tak aby powierzchnia upraw była zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o przyznanie płatności obszarowych składanym do ARiMR.

Termin naboru wniosków: 11.06.2024r. – 18.06.2024r.

Świetlica wiejska w Gadowskich Holendrach zostanie przebudowana.

Gmina i Miasto Tuliszków podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą „ Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach”- etap II. 

Zakres prac obejmował będzie: wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, PPOŻ i odgromowej.  Budynek zostanie rozbudowany, będzie posiadał podjazd dla osób niepełnosprawnych, a plac przed świetlicą zostanie utwardzony.

Wartość zadania wynosi: 314 825,31 zł.

 • budynek świetlicyIMG_20240613_132349

Dni Tuliszkowa 2024.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków serdecznie zaprasza na tegoroczne obchody Dni Tuliszkowa.

 

SOBOTA 29 CZERWCA 2024 r.

29 czerwca - Sobota (stadion miejski)

17.00 - Otwarcie Dni Tuliszkowa

17.30 - Koncert Zespołu Trzy po Trzy z Turku

18.30 - Koncert Zespołu Monroe z Pleszewa

20.30 - 22.00 - KONCERT ZESPOŁU PIERSI

22.30 - 1.30 Dyskoteka

 

NIEDZIELA 30 CZERWCA 2024 r.

30 czerwca - Niedziela (stadion miejski)

5.00 - 10.00 Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza

                     GiM Tuliszków (staw Tawiko)

15.30 - Otwarcie

15.45 - Turniej Sołectw

17.45 - 20.00 Prezentacja Zespołów działających w MGOK:

Skakanka Dance, Mażoretki,  Dziecięcy Zespół Studia Piosenki,

Żeński Zespół Fermata, Młodzieżowy Zespół Studia Piosenki.

21.00-22.00 KONCERT DAWIDA KWIATKOWSKI

 • Dni Tuliszkowa 2024 plakat

Umowy na rewitalizację zbiorników wodnych w Tuliszkowie i Piętnie zostały podpisane.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, Pani Ewelina Piwońska- Kubiak, podpisała umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego- Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, na realizację operacji typu "Zarządzanie zasobami wodnymi".

Pierwsza umowa została podpisana na realizację inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Piętno”. 

Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała na ten cel  dofinansowanie w wysokości 500 000 zł.


Kolejną umową podpisaną przez Panią Burmistrz Ewelinę Piwońską- Kubiak, było uzyskanie dofinansowania na „Rewitalizację zbiornika wodnego wraz z przebudową urządzeń hydrotechnicznych na terenie parku w miejscowości Tuliszków”.


Na realizację tej inwestycji Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała 495 245 zł.


Wsparcie finansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa".


Gmina i Miasto Tuliszków zrealizuje zatem inwestycje ukierunkowane na poprawę warunków hydrologicznych.  Zwiększy się retencja wodna na terenie naszej gminy, co pozwoli na zapobieganie skutkom suszy oraz powodziom na terenach rolniczych.

 • podpisanie umowy2
 • wręczenie umów3
 • wręczenie umów4

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Tuliszków”.

Przedmiotem projektu jest stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom naszej gminy możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Dofinansowanie umożliwi więc wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania administracji gminy.

Projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Tuliszków” zakresem obejmuje rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Powstanie między innymi elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, zobowiązań z tytułu dzierżawy,  z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu czy też z tytułu wieczystego użytkowania. Zostanie opracowany i wdrożony elektroniczny system obsługi gospodarki odpadami a także system do przeprowadzania konsultacji społecznych czy też budżetu obywatelskiego.

Całkowita wartość projektu 1 810 512,03 zł

Z budżetu środków europejskich : 1 267 358,42 zł

Środków własnych: 543 153,61 zł.

Dofinansowanie uzyskano w ramach  PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.

Realizacja projektu ma zapewnić mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.

#FunduszeUE

 • logotyp
 • logotypy EUrzędy logotypy do projektu Rozwój e-usług publicznych w Gminie Tuliszków

Filmy instruktażowe z zakresu pierwszej pomocy.

Szanowni Mieszkańcy,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postanowiła zaprezentować serię filmów instruktażowych z zakresu pierwszej pomocy.

Wakacje to czas relaksu, wypoczynku i licznych wyjazdów, ale także okres, w którym zwiększa się ryzyko różnych urazów i wypadków. Dlatego pragniemy, aby każdy z Was był przygotowany na sytuacje, które mogą wymagać szybkiej i skutecznej reakcji. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy może uratować życie i zdrowie naszych bliskich oraz innych osób, które mogą potrzebować wsparcia w nagłych przypadkach.

Nasze filmy mają na celu przypomnienie podstawowych zasad udzielania pomocy oraz zaprezentowanie praktycznych umiejętności, które mogą okazać się nieocenione w sytuacjach kryzysowych. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z tymi materiałami, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas letnich przygód.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i życzymy bezpiecznych, spokojnych wakacji.