Styczeń

Święto Trzech Króli.

 

Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli, stanowi ważny punkt w kalendarzu liturgicznym – należy do jednych z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Święto zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Wspominane jest wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu nazywani również Królami lub Magami (w VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez betlejemską gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku drogocenne dary: mirrę, złoto i kadzidło. 

Orszak Trzech Króli 2024 przedszedł po raz kolejny ulicami Tuliszkowa, tradycja ta kontynuowana jest od roku 2011.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Wita. Następnie barwny korowód udał się do hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie.  Prowadzeni przez gwiazdę parafianie, podążali w orszaku, z kolorowymi koronami na głowach, śpiewając kolędy. W hali sportowej trzej królowie : Kacper, Melchior i Baltazar oddali pokłon narodzonemu Dzieciątku. Parafianie kolędowali razem z młodzieżą ze Studia Piosenki, które działa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie.

W tym roku w rolę Świętej Rodziny, wcielili się Paulina i Bartłomiej Jasak z synem Tymoteuszem. 

 • swieto trzech kroli (1)
 • swieto trzech kroli (2)
 • swieto trzech kroli (3)
 • swieto trzech kroli (4)
 • swieto trzech kroli (5)
 • swieto trzech kroli (6)
 • swieto trzech kroli (7)
 • swieto trzech kroli (8)
 • swieto trzech kroli (9)
 • swieto trzech kroli (10)
 • swieto trzech kroli (11)
 • swieto trzech kroli (12)

Informacja o dofinansowaniu do sterylizacji i kastracji zwierząt.

Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji psów i kotów.

Prawo do skorzystania z ww. możliwości przysługuje wyłącznie Mieszkańcom Gminy i Miasta Tuliszków. 
Z dofinansowania może skorzystać każdy Mieszkaniec Gminy i Miasta Tuliszków nie częściej niż raz w roku. 

W celu skorzystania z usługi należy zgłosić się do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, pok. nr 26, a następnie skontaktować się z VET-Lecznicą Brudzew, ul. Targowa 26, 62-740 Tuliszków lub pod  nr tel. 724 666 655.

Właściciele psów i kotów – bądźcie odpowiedzialni: kastrujcie i sterylizujcie swoje psy i koty.
To podstawa zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na inwestycję polegającą na modernizacji ośrodka zdrowia w Grzymiszewie.

 

Umowa na zadanie pod nazwą ,,Poprawa infrastruktury społecznej- dostosowanie budynku ośrodka zdrowia w Grzymiszewie dla osób z niepełnosprawnościami” została podpisana z wykonawcą wyłonionym w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.  z BAU –ACOUSTIC sp. z o.o. z siedzibą Głodno 48a, 62-513 Krzymów.

Wartość zadania wynosi: 997 530,00 zł 

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  967 600 ,00 zł

Zakres robót polegać będzie  min. na zagospodarowaniu terenu wokół budynku, demontażu starych schodów i podestu  i montażu nowego podestu, jak również montażu windy zewnętrznej do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wymianie ulegnie stolarka drzwiowa. Ponadto zostaną wyznaczone miejsca parkingowe, dostosowane do osób niepełnosprawnych, a zielona przestrzeń wokół budynku znacznie poprawi estetykę otoczenia.

Zaplanowana inwestycja umożliwi zastosowanie najnowszych standardów, dzięki czemu poprawi się funkcjonalność i komfort korzystania z placówki.

 • podpisanie umowyDSC_0166
 • ośrodek w GrzymiszewieGrzymiszew 2
 • ośrodek w GrzymiszewieGrzymiszew

Zbiornik wodny „Żabieniec” został zrewitalizowany.

Zadanie pod nazwą „przywróćmy mieszkańcom Żabieniec” zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców Tuliszkowa w ramach Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą został Pan Dariusz Szewczyk prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Budowlano- Remontowych „REMBUD”.

Wartość inwestycji wyniosła:  141 450 zł

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 000 zł z Budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Zakres prac obejmuje: wykaszanie trzciny i porostów w dnie i skarpach oraz brzegach stawu, odmulenie stawu, wybudowanie wiaty technicznej, wykonanie nasadzeń i alejek spacerowych. 
Rewitalizacja stawu „Żabieniec” znacząco poprawi wygląd przestrzeni miejskiej, poprawi jej estetykę, a co najważniejsze pozytywnie wpłynie na samopoczucie mieszkańców, tworząc przyjemne otoczenie do aktywności na  świeżym powietrzu.

 • ŻabieniecIMG-20231204-WA0042
 • zabieniecIMG-20231204-WA0047
 • zabieniecIMG-20231204-WA0045

Gmina i Miasto Tuliszków usprawniła system gromadzenia odpadów komunalnych.

Gmina i Miasto Tuliszków usprawniła system gromadzenia odpadów poprzez zakup pojemników typu „dzwon”, które przyczynią się do lepszej segregacji odpadów, co z kolei pomoże w ochronie środowiska naturalnego. 


Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na „ Zakup i dostawę pojemników na odpady w ramach przedsięwzięcia „Rozwój istniejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Tuliszków”  z firmą ABRYS TECHNIKA sp. z o. o., która dostarczyła i rozlokowała na terenie gminy piętnaście zestawów pojemników typu „dzwon”.


Wartość zadania wyniosła: 123 153, 75 zł brutto.

Komplet pojemników składa się z trzech dużych koszy w kolorze niebieskim,  do których wrzucamy papier, żółtym na metale i tworzywa sztuczne oraz zielonym na szkło. Zachęcamy zatem mieszkańców do korzystania z zakupionych pojemników, zgodnie z ich przeznaczeniem, co pozwoli na wspólne dbanie o nasze środowisko.

O skutecznym gospodarowaniu przez naszą gminę odpadami komunalnymi świadczy również fakt, iż mieszkańcy sukcesywnie otrzymują pojemniki na bioodpady i szkło. 

Pojemniki w kolorze brązowym- ułatwiają segregację organicznych odpadów, które mogą być następnie poddane procesowi kompostowania lub recyklingu, zamiast trafiać na składowisko.  Natomiast szkło, które gromadzimy w pojemnikach w kolorze zielonym doskonale nadaje się do recyklingu, a poza tym jego przechowywanie w pojemnikach jest znacznie bezpieczniejsze od przechowywania szkła w workach. 

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę z firmą GREEN CLASS sp. z o.o.  na realizację zadania pod nazwą „ Zakup i dostawa pojemników na odpady w ramach przedsięwzięcia „Rozwój istniejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Tuliszków”. Firma ta dostarczyła pojemniki na bioodpady i na szkło, które z kolei sukcesywnie dowożone są do gospodarstw domowych na terenie naszej gminy.

Wartość zadania wyniosła: 782 280,00 zł brutto.

Ważnym punktem inwestycji realizowanych  przez Gminę i Miasto Tuliszków na rzecz racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi jest zakup samochodu skrzyniowego z HDS, dostarczonego przez firmę SHN-PRESS. Samochód ten jest wykorzystywany do odbioru odpadów z pojemników typu dzwon. Korzystanie z tego typu pojazdu znacznie usprawni elastyczność w zakresie odbioru odpadów.

Wartość zadania wyniosła: 515 861, 39 zł.

Zadanie pod nazwą „ Zakup i dostawę pojemników na odpady w ramach przedsięwzięcia „Rozwój istniejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Tuliszków” dofinansowano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Przypominamy zatem o systematycznej segregacji odpadów i korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • pojemniki brązowe1704893663839
 • niebieski pojemnik typu "dzwon"1704893706803
 • pojemniki na bioodpady dostarczane mieszkańcom1704893663913
 • komplet pojemnikówreceived_422951980161968
 • samochód z HDS

Płyta boiska w Tuliszkowie już oświetlona.

Zadanie to wybrali do realizacji mieszkańcy Tuliszkowa w ramach Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.
 

Celem inwestycji była budowa oświetlenia płyty boiska polegająca na odpowiednim doborze i rozmieszczeniu opraw oświetleniowych. Oświetlenie zwiększyło efektywność użytkowania stadionu i dało możliwość prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych i imprez okolicznościowych niezależnie od pory dnia.
 

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo Usługowe STAN-REX Renata Chmura, z siedzibą w Sosnowcu.
 

Wartość inwestycji wynosi: 279 521,77 zł brutto , w tym 130 000 zł z Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

 • stadion
 • oswietleniereceived_1444283586444746
 • boiskoreceived_903594717660245

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na kolejną inwestycję drogową pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuliszków- etap IV”.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na kolejną inwestycję drogową pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuliszków- etap IV”.


W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą został Pan Arkadiusz Wawrzyniak prowadzący działalność  gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak, z siedzibą w Tuliszkowie. 

Zadanie będzie polegało na wybudowaniu w miejscowości Tarnowa  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku  o długości ok. 3700 m. 

Wartość inwestycji wynosi: 7 219 228,72 zł. 
Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Wartość dofinansowania: 6 500 000 zł.

Wybudowany system kanalizacji znacznie poprawi warunki sanitarne mieszkańców. Ścieki zostaną skierowane do systemu kanalizacyjnego, co przyczyni się od ochrony zdrowia, zmniejszy ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych i ułatwi życie mieszkańców.

 • podpisanie umowyIMG-20240115-WA0003
 • podpisanie umowyIMG-20240115-WA0004
 • Polski Ład+Polski Ład

Gmina i Miasto Tuliszków zakupiła kolejny kontener dla Sołectwa Wymysłów.

To już drugi z kolei kontener, zakupiony dla mieszkańców Wymysłowa, który z pewnością ułatwi organizację spotkań i imprez integracyjnych.
 
➡Pawilon wykonany jest z płyty warstwowej styropianowej, posiada instalację elektryczną, drzwi stalowe i okno otwierane do wewnątrz o wymiarach ok. 180 cm x 100 cm.
➡Po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą zadania została firma APEX STORE Sp. z o.o. , Sierakowo 110, 06-300 Przasnysz.
➡Wartość zadania wyniosła: 33 155,88 zł.
➡Zostało ono dofinansowane z Funduszu Sołeckiego na rok 2023 w wysokości 25 498, 70 zł.
➡Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb i poprawy warunków funkcjonowania infrastruktury integracji społecznej.
 • kontener
 • kontenerreceived_385378677372625
 • kontenerreceived_3724645387768705

W świetlicy wiejskiej w Kiszewach został przeprowadzony remont.

W świetlicy wiejskiej w Kiszewach został przeprowadzony remont.


W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą została firma LIM-BUD Lillia Małolepsza-Nejman z Kiszew.

Zadanie pod nazwą  „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiszewy”polegało na wymianie podłogi w budynku, wykonaniu posadzki anhydrytowej, montażu ogrzewania podłogowego, płytek gresowych i montażu zbiornika buforowego o pojemności 500 l.

Wartość zadania wyniosła: 95 351,16 zł.

Mieszkańcy przeznaczyli kwotę 48 353,91 zł z Funduszu Sołeckiego na dofinansowanie wyżej wymienionej inwestycji.

Wyremontowana świetlica wiejska  stała się atrakcyjniejszym miejscem spotkań dla mieszkańców, co sprzyja integracji społecznej i budowaniu więzi lokalnej. W budynku, jeszcze przed remontem podłóg, zostały zamontowane sufity podwieszane z płyt gipsowo- kartonowych, położono tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe. 

Warto też zaznaczyć, że oprócz remontu wewnątrz budynku to i zewnętrzna jego część poddana została przebudowie. Między innymi dach na świetlicy wiejskiej został całkowicie wymieniony. Położony został dach drewniany o konstrukcji wiązarowej, z papą podkładową, blachą stalową płaską powlekaną. Wykonano izolację cieplną i przeciwdźwiękową oraz obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Ponadto, została zamontowana instalacja odgromowa. 

Estetyczny i funkcjonalny remont przyczynił się do poprawy ogólnego wizerunku miejscowości, ale przede wszystkim umożliwi realizację projektów lokalnej społeczności czy inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

 • świetlica wiejska w Kiszewach received_1067188911094755
 • świetlica wiejska w Kiszewachreceived_1652281435511587
 • budynek wewnątrzResized_20240105_162537

W budynku po byłej szkole w Smaszewie zostanie utworzona Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Kwota dofinansowania wynosi 2 250 000 zł.

W ramach wyżej wymienionego programu biblioteki mogły ubiegać się  o dofinansowanie budowy, przebudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z jego wyposażeniem. 

W związku z uzyskanym przez naszą bibliotekę dofinansowaniem, zabytkowy budynek byłej Szkoły Podstawowej w Smaszewie zostanie zaadoptowany na potrzeby biblioteki. Zostanie on przebudowany, powstanie wypożyczalnia, czytelnia wyposażona dodatkowo w laptopy z dostępem do Internetu szerokopasmowego,  wyodrębniona zostanie sala do pracy z osobami starszymi, pomieszczenia magazynowe i socjalne.

W zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły wykonane zostaną następujące elementy: - budowa nawierzchni parkingowej, z wyznaczeniem miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych, budowa podjazdu ułatwiającego dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, budowa ogrodzenia, dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki).  

Przekształcenie zabytkowego budynku po byłej szkole w Smaszewie przyczyni się do zwiększenia dostępności do kultury, literatury i sztuki, co z pewnością wzbogaci życie kulturalne  społeczności lokalnej. Powstanie przestrzeń, w której mieszkańcy się spotykają, wymieniają doświadczenia i uczestniczą w różnorodnych działaniach kulturalnych. 

 • budynek bo byłej szkole w SmaszewieBiblioteka w Smaszewie
 • budynek po byłej szkole w Smaszewiereceived_876577764265148
 • logotypNPRC logotyp

Zawiadomienie o LXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

Zawiadomienie

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 24 stycznia 2024r. o godz. 15-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 0007.69.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych GiM Tuliszków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM T-ów na 2024r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM T-ów na lata 2024-2027.
6. Zamknięcie obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

 

Projekty Uchwał: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/744-projekty-uchwal-na-lxxviii-nadzwyczajna-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL 

Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków.

Termin naboru wniosków trwa od 1.03.2024 r. do 29.03.2024 r.

 

W roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40,572,1463 i 1688) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, natomiast w przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria określone w Uchwale nr 0007.19.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Tuliszków.

Link do Uchwały: http://bip.tuliszkow.pl/?a=4517

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa:
Zarządzenie nr 0050.4.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina i Miasto Tuliszków jest organem prowadzącym.

Link do zarządzenia: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/116-rok-2024/artykuly/746-zarzadzenie-nr-005042024-burmistrza-gminy-i-miasta-tuliszkow-z-dnia-18-stycznia-2024-r-w-sprawie-ustalenia-na-rok-szkolny-20242025-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-publicznych-szkolach-podstawowych-i-klas-i-publicznych-szkol-podstawowych-dla-ktorych-gmina-i-miasto-tuliszkow-jest-organem-prowadzacym?lang=PL 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do danego publicznego przedszkola/danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w Zarządzeniu nr 0050.4.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 18 stycznia 2024r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków.

Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków.

W roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40,572,1463 i 1688) do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, do klas pierwszych szkół podstawowych określa:
Zarządzenie nr 0050.4.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina i Miasto Tuliszków jest organem prowadzącym.

Link do zarządzenia: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/116-rok-2024/artykuly/746-zarzadzenie-nr-005042024-burmistrza-gminy-i-miasta-tuliszkow-z-dnia-18-stycznia-2024-r-w-sprawie-ustalenia-na-rok-szkolny-20242025-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-publicznych-szkolach-podstawowych-i-klas-i-publicznych-szkol-podstawowych-dla-ktorych-gmina-i-miasto-tuliszkow-jest-organem-prowadzacym?lang=PL 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków.

Zawiadomienie o LXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Zawiadomienie

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 11 grudnia 2023r. o godz. 15.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXVI nadzwyczajna  sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom GiM Tuliszków pomocy w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Tuliszków.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie GiM T-ów.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika GiM Tuliszków.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika GiM Tuliszków.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM
T-ów na 2023r.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM T-ów na lata 2023-2026.

13.    Zamknięcie obrad.

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/678-projekty-uchwal-na-lxxvi-nadzwyczajna-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL 

Gmina i Miasto Tuliszków wzięła udział w projekcie „Cyfrowa Gmina”.

Projekty cyfrowe wspierają modernizację procesów administracyjnych, co może zwiększyć efektywność gminy w procesie zarządzania.


Udział w „Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” wsparł rozwój kompetencji cyfrowych radnych, pracowników urzędu czy też pracowników szkół i innych jednostek podległych urzędowi.

W ramach programu zakupiono urządzenia wielofunkcyjne dla Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie oraz czterech szkół, które wspomogły pracę sekretariatów i wpłynęły pozytywnie na poprawę jakości wykonywanych usług. Ponadto, zakupiono komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym, co zapewniło bezpieczny dostęp do przetwarzanych przez pracowników informacji. Zakupiono również serwer z oprogramowaniem i licencjami, co z kolei pozwoliło zwiększyć bazę z plikami, w celu bezpiecznego przechowywania danych. 

W ramach programu zakupiono piętnaście laptopów wraz z oprogramowaniem e- sesja, wykorzystywanym do prowadzenia obrad online. Zakupione laptopy zostały przekazane Radnym Rady Miejskiej w Tuliszkowie i będą one wykorzystywane do przekazywania materiałów na sesje Rady Miejskiej i innych informacji, a poza tym ułatwią kontakt Biura Rady z Radnymi. Radni Rady Miejskiej wzięli udział w szkoleniu informatycznym zorganizowanym przez Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, podczas którego udoskonalili umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych. 

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała grant w wysokości 315 780 zł brutto na realizację powyższych zadań w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 • szkolenie informatycznereceived_398717039287728
 • drukarkareceived_403331869024569
 • szkolenie informatycznereceived_719932580114654
 • laptop z torbąreceived_881794673494762
 • urządzenie wielofunkcyjnereceived_2576178322563853
 • logotypCyfrowa gmina

Wręczenie stypendiów sportowych dla utalentowanych sportowców z naszej gminy.

Przyznanie stypendiów sportowych jest ważnym krokiem w wspieraniu lokalnych talentów sportowych. Stypendia sportowe  wspierają utalentowanych zawodników, umożliwiając im kontynuowanie treningów i rozwijanie umiejętności. 

W Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów sportowych dla utalentowanych sportowców z naszej gminy. Burmistrz Krzysztof Roman wręczył listy gratulacyjne zawodnikom, doceniając ich wyniki we współzawodnictwie sportowym. Zaznaczył również, że wierzy, iż przyznanie stypendium będzie dla nich motywacją do dalszej pracy na treningach i przyczyni się do osiągnięcia kolejnych sukcesów i tytułów sportowych.  

Wśród zawodników otrzymujących stypendium sportowe znaleźli się:
•    Inez Sikora- GKS Górnik Łęczna 
•    Kacper Jasak- KSISW-  Klub Karate Tuliszków – Grzymiszew 
•    Antoni Siemiątkowski-  KSISW  Klub Karate Tuliszków – Grzymiszew 
•    Gracjan Kozłowski-  KSISW  Klub Karate Tuliszków – Grzymiszew 
•    Antoni Ciuśniak- KSISW- Klub Karate Tuliszków – Grzymiszew 
•    Julia Kocimska – UKS Judo Tuliszków

 • wreczenie stypendiow sportowych (1)
 • wreczenie stypendiow sportowych (2)
 • wreczenie stypendiow sportowych (3)
 • wreczenie stypendiow sportowych (4)
 • wreczenie stypendiow sportowych (5)
 • wreczenie stypendiow sportowych (6)
 • wreczenie stypendiow sportowych (7)

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Drodzy Mieszkańcy,
informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac budowlanych prowadzonych w pasach drogowych drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków - Tarnowa - Władysławów i dróg gminnych w miejscowościach Ogorzelczyn i Tarnowa nastąpią czasowe zmiany w organizacji ruchu.


W załączeniu przedstawiamy projekt czasowej organizacji ruchu na czas oznakowania i zabezpieczenia robót budowlanych. 

Przypominamy, że prace te związane są z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ramach inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuliszków- etap IV”.

Prace te są niezbędne dla poprawy infrastruktury naszej społeczności, a naszym celem jest stworzenie lepszych warunków dla wszystkich mieszkańców.  

Dziękujemy za zrozumienie i Waszą cierpliwość. 

Będziemy na bieżąco informować o wszelkich istotnych zmianach.

 • projekt tymczasowej organizacji ruchu

W Tuliszkowie rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pod nazwą „„Etap I – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie””.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę. Został nim Dariusz Szewczyk prowadzący działalność pod nazwą Zakład Usług Budowlano – Remontowych ,,REMBUD Dariusz Szewczyk”. 

Wartość inwestycji wynosi:  3 196 646,86 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja druga.

Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł.

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie i utworzenie w nim Centrum Kultury umożliwi mieszkańcom większy dostęp do różnorodnych form kultury i stworzy dogodne warunki do spotkań i interakcji mieszkańców, co przyczyni się do zacieśnienia więzi społecznych. W zakresie inwestycji  przewiduje się również wykonanie nowych ciągów pieszych i komunikacyjnych, parkingów  dla osób niepełnosprawnych, płyty śmietnikowej, windy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 • prace budowalnereceived_356686870480560
 • budynek OSP Tuliszkówreceived_696735255968949
 • Polski ŁadPolski Ład

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Krępa wraz z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie wyremontowało kuchnię w świetlicy wiejskiej.

Mieszkańcy wspólnymi siłami wyremontowali kuchnię, przerobili instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, wykonali szpachlowanie i gipsowanie sufitu, zakupili nowe zlewy i położyli w tym pomieszczeniu płytki. Ponadto, wymienili drzwi w toaletach i zakupili właz na strych. 

Wspólne działanie na rzecz remontu kuchni to doskonały sposób na kształtowanie społeczności, poprawę warunków życia i zwiększenie wspólnotowego ducha. Warto więc inwestować w świetlice wiejskie, bo tworzą one przestrzeń, gdzie mieszkańcy się spotykają, wspólnie spędzają czas, integrują i budują silną społeczność lokalną.

 • remont kuchni w wietlicy wiejskiej w Krpie (1)
 • remont kuchni w wietlicy wiejskiej w Krpie (2)
 • remont kuchni w wietlicy wiejskiej w Krpie (3)
 • remont kuchni w wietlicy wiejskiej w Krpie (4)
 • remont kuchni w wietlicy wiejskiej w Krpie (7)
 • remont kuchni w wietlicy wiejskiej w Krpie (8)

Informacja USC.

      Urząd Stanu Cywilnego w Tuliszkowie informuje, że pary małżeńskie z gminy i miasta Tuliszków, które w 2024 roku obchodzić będą Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa i chcą otrzymać medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta RP, a nie zawierały związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tuliszkowie, proszone są o zgłoszenie tego faktu osobiście, telefonicznie lub    za pośrednictwem rodziny do Urzędu Stanu Cywilnego w Tuliszkowie, pokój nr 2  telefon (63) 279 17 71  w terminie  do 29 lutego 2024 roku.

Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich we Wróblinie odnowili kuchnię w świetlicy wiejskiej.

Koło Gospodyń Wiejskich we Wróblinie działa od 2019 roku. Członkowie koła dzięki wspólnej pracy odnowili kuchnię w świetlicy wiejskiej. Zakupiono chłodnię, stoły metalowe, stół roboczy- wyspę, blaty na stoły, warnik i inne naczynia do wyposażenia kuchni. 

Odnowiona kuchnia stworzy lepsze warunki do organizacji różnorodnych wydarzeń i jest świadectwem wspólnej pracy na rzecz polepszenia warunków życia lokalnej społeczności.

 • wietlica we Wrblinie (8)
 • wietlica we Wrblinie (1)
 • wietlica we Wrblinie (2)
 • wietlica we Wrblinie (5)
 • wietlica we Wrblinie (6)
 • wietlica we Wrblinie (7)

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2024.

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2024.

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej we Wróblinie.

Przy budynku świetlicy wiejskiej we Wróblinie został utwardzony plac poprzez położenie kostki betonowej. Mieszkańcy wybrali to zadanie do realizacji z Funduszu Sołeckiego, dzięki czemu dostęp do budynku jest znacznie łatwiejszy i niezależny od warunków pogodowych. 

Wykonawcą inwestycji  pod nazwą „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej we Wróblinie” została Pracownia Architektury Krajobrazu „Zielona Przestrzeń” Krzysztof Nowicki.

Wartość zadania: 24 600,00 zł – sfinansowano z Funduszu Sołeckiego.

Jak wiadomo lepsza infrastruktura sprzyja organizacji różnych aktywności społecznościowych, co przyczynia się do zacieśnienia więzi między mieszkańcami. Warto więc dodać, że na budynku świetlicy wiejskiej został wyremontowany dach, co pozytywnie wpłynęło na funkcjonalność i bezpieczeństwo. 

Remont dachu polegał na rozebraniu pokrycia dachowego, rozebraniu rynien nienadających się do użytku, wymianie deskowania dachu,   wzmocnieniu  krokwi deskami grubości 32 mm, impregnacji ognioochronnej elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków, wykonaniu izolacji z membrany, pokryciu dachu blachą stalową ocynkowaną- trapezową czy też zamontowaniu gąsiorów. Ponadto, wykonano obróbki blacharskie z blachy powlekanej i zamontowano rynny. 


Prace remontowe dachu świetlicy wiejskiej we Wróblinie wykonała wyłoniona w przetargu firma handlowo-usługowo-produkcyjna Com-Bud Jakuba Piwońskiego ze Słodkowa. Wartość zadania wyniosła 139 876,42 złotych.

 • budynek świetlicy wiejskiej we WróblinieIMG-20240130-WA0002(1)
 • plac przed budynkiem świetlicy wiejskiej we WroblinieIMG-20240130-WA0001(1)

Zwrot podatku akcyzowego.

Informuje się, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w godz. od 8.00 do 14.30 w siedzibie Urzędu, pok. nr 26.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023r. do 31 stycznia 2024r.
2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec , kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego.
Limit na 2024r. wynosi:
- 110 litrów ON na 1 ha użytków rolnych,
- 40 litrów ON na 1 DJP bydła, owiec, kóz i koni,
- 4 litry ON na 1 DJP świń.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024r. wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace związane z remontem i ociepleniem świetlicy wiejskiej w Krępie rozpoczęły się

Ocieplenie budynku przyczyni się do zwiększenia komfortu termicznego wewnątrz budynku, co ma istotne znaczenie zarówno zimą, jak i latem.  Ponadto, pozwoli to obniżyć koszty związane z ogrzewaniem budynku, nie mówiąc również o tym, że poprawi się jego estetyka i atrakcyjność.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą została firma KOSTI-BUDOWNICTWO Michał Pietrucha,  ul. Ogrodowa 122 ,62-860 Opatówek. 

Wartość inwestycji wynosi: 91 758,00 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego: 27 976,98 zł.

 • budynek świetlicy wiejskiejIMG_2427
 • bydynek ocieplanyIMG_2424