czerwiec 2023

Życzenia z okazji Dnia Dziecka.

Drogie Dzieci!

Z okazji Waszego Święta życzymy Wam ogromnej radości, beztroski i niezapomnianych przygód.

Niech dzieciństwo będzie dla Was czasem odkrywania, 
nauki i niekończącej się ciekawości.

Nie bójcie się marzyć, bo od marzeń wszystko się zaczyna! 
 

Burmistrz 
/-/ Krzysztof Roman
 

Przewodniczący RM
/-/ Andrzej Janczewski

 • życzenia na Dzień Dziecka 2023

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie, ul. Haliny Oleksiak 3, 62-740 Tuliszków prowadzonej przez gminę Tuliszków.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, adresem e-mail oraz z dopiskiem:
„ Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie”
w terminie do dnia 17 lipca 2023r. do godz. 12.00, na adres: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Biuro Obsługi Interesanta, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. Nr 1, 62-740 Tuliszków (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu).

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Gminnego Doradcy Klimatycznego.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU LIFE AFTER COAL PL
INSPEKTOR – GMINNY DORADCA KLIMATYCZNY

wymiar etatu: 1 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2031 r., z możliwością przedłużenia)

Wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek: ochrona środowiska, geografia, biologia, zarządzanie projektami - lub pokrewne

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie (punkt informacyjny), wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków w zamkniętej kopercie z napisem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy nr RO.2110.3.2023 Inspektor – Gminny Doradca klimatyczny”
w terminie do: 12 czerwca 2023 r. do godz. 12.00.

Rajd rowerowy- II Noc Świętojańska nad rzeczką Pową.

 

ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY DO WSPÓLNEJ ZABAWY PODCZAS RAJDÓW ROWEROWYCH!

Rajd rowerowy -  II noc świetojańska nad rzeczką Pową odbędzie się 25 czerwca br.

Godzina zbiórki: 13.30
Start: Tuliszków ( przy szkole podstawowej)
Meta:  Gadowskie Holendry
Zapisy do 23.06.2023 R. W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TULISZKOWIE
Wpisowe-15 ZŁ.

Za udział w każdym rajdzie, uczestnik  otrzymuje jedną pieczątkę. 

Trzy pieczątki upoważniają do wzięcia udziału w losowaniu o nagrodę główną , jaką jest ROWER!

 • plakat na rajd rowerowy 25 czerwca

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie o zasadach zgłaszania się mieszkańców GiM Tuliszków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie o zasadach zgłaszania się mieszkańców GiM Tuliszków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), wójt gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków  za 2022 rok został złożony przez Burmistrza GiM Tuliszków Krzysztofa Romana   do Przewodniczącego Rady Miejskiej w ustawowym terminie. 

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków za 2022r. został opublikowany na BIP https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/94-za-rok-2022/artykuly/333-raport-o-stanie-gminy-i-miasta-tuliszkow-rok-2022?lang=PL


Mieszkańcy mogą  zapoznać się z jego treścią od dnia 01 czerwca br. Można też zapoznać się z  raportem w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym  w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie. 
Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy i Miasta Tuliszków  nastąpi podczas   sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie, która odbędzie się w dniu  21 czerwca 2023 r. o godz. 14-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 w/w ustawy, nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

W myśl art. 28aa ust. 7 pkt 1 w/w ustawy, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków w punkcie informacyjnym.

Stosowanie do art. 28 aa ust. 8 w/w ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady  zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
W związku z powyższym pisemne zgłoszenia udziału w debacie będą przyjmowane do dnia  20 czerwca  2023 r.  do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków (w punkcie informacyjnym).

Zawiadomienie o LXIX sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się  LXIX sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2.    Przedstawienie porządku obrad.
  3.    Przyjęcie protokołu z obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej.
  4.    Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5.    Debata  nad raportem o stanie Gminy i Miasta Tuliszków za 2022 rok.
  6.    Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia wotum zaufania  dla Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.
  7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz absolutorium dla Burmistrza za 2022 rok.
  a/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2022r.,
  b/ informacja o stanie mienia komunalnego za 2022r.,
  c/ przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu GiM Tuliszków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  d/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022r.,
  e/ dyskusja, w tym przedstawienie  opinii stałych komisji Rady Miejskiej,
  f/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza za 2022r.
  g/ przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2022r.. 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  Burmistrzowi GiM Tuliszków za 2022r.:
  - przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Tuliszków za 2022r. 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  11. Interpelacje i zapytania radnych.
  12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zamknięcie obrad LXIX sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej?lang=PL

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

 

Informacja ws. przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych przez przymrozki wiosenne.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy i Miasta Tuliszków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. przymrozków wiosennych w okresie od 26 kwietnia 2023 r. do 15 maja 2023 r., producenci rolni, którzy ponieśli szkody w sadach mogą składać wnioski o dokonanie szacowania szkód w uprawach sadowniczych. Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków oraz na stronie internetowej gminy: www.tuliszkow.pl


Wnioski należy składać w terminie od 12 czerwca 2023 r. do 25 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Wybory Ławników

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie, ogłaszam nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Turku oraz na ławników Sądu Okręgowego na kadencję 2024-2027. Zgłoszenia kandydatów na ławników, wybieranych przez Radę Miejską w Tuliszkowie przyjmowane są w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie do dnia 30 czerwca 2023r.
Najpóźniej w październiku 2023r. Rada Miejska w Tuliszkowie dokona wyboru:

xxxx

 • data: 2023-02-08

Międzyszkolny konkurs "Powstańcze historie w 160. rocznicę powstania styczniowego"

7 czerwca br. w  Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie odbyły się  zmagania konkursowe w ramach Międzyszkolnego Konkursu "Powstańcze historie w 160. rocznicę powstania styczniowego."
 
Konkurs ten wpisał się w cykl wydarzeń organizowanych w naszej gminie z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, największego powstania narodowego Polaków skierowanego przeciwko Imperium Rosyjskiemu.
 
Uczniowie klas IV-VIII ze szkoły w Tuliszkowie, Ogorzelczynie, Grzymiszewie i Grochowach rywalizowali w kilku konkurencjach, bowiem konkurs składał się czterech bloków przedmiotowych:
1. konkurs wiedzy historycznej,
2. konkurs plastyczny,
3. konkurs muzyczny,
4. konkurs sportowy.
 
Każda szkoła zgłosiła reprezentujące ją trzyosobowe drużyny w każdym bloku przedmiotowym.
 
Wynik końcowy był sumą uzyskanych punktów przez każdą drużynę w danym bloku tematycznym. Zwycięzcą konkursu została ta szkoła, która zdobyła najwięcej punktów ze wszystkich rywalizacji łącznie.
Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie, drugie Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie, trzecie Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach, a czwarte Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie.
 
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Honorowego Patrona konkursu, którym był Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków- Pan Krzysztof Roman.
 
 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektor-Gminny Doradca Klimatyczny.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU ŻYCIE PO WĘGLU PL. INSPEKTOR – GMINNY DORADCA KLIMATYCZNY

wymiar etatu: 1

Wykształcenie: wyższy, preferowany kierunek: ochrona środowiska, geografia, biologia, zarządzanie projektami - lub pokrewne

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy stosować w gminie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie (punkt informacyjny), przez e-PUAP dowód elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków w zamkniętej kopercie z napisem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy nr RO.2110.3.2023 Inspektor – Gminny Doradca klimatyczny”
w terminie do: 23 czerwca 2023 r. zrobić godz. 09.00.

 • powitanie uczestników
 • DSC_0553
 • konkurs plastyczny
 • DSC_0597
 • konkurs historyczny
 • wyniki konkursu plastycznego
 • zwycięzcy konkursu
 • uczniowie szkoły w Ogorzelczynie
 • uczniowie szkoły w Grzymiszewie

Walne zebranie członków Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie" odbyło się w Tuliszkowie.

 5 czerwca br. w Restauracji  Meteora w Tuliszkowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

Spotkanie rozpoczęło się częścią artystyczną w wykonaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tuliszkowie. Niezwykłe umiejętności taneczne i wokalne zaprezentowały  Panie z sekcji tanecznej, rekreacyjno – ruchowej oraz muzykoterapii. 


Przewodniczącym obrad został Ireneusz Ćwiek. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu - które przedstawił  Ireneusz Ćwiek – Prezes, sprawozdania i planu finansowego, które odczytała  Jolanta Szaraszek - Skarbnik oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej – które przedstawiła  Lucyna Pankowska - Sekretarz, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2022.  

Następnie Iwona Bańdosz przedstawiła  zmiany w Statucie Stowarzyszenia oraz omówiła nowy dokument strategiczny jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” na lata 2023-2027.

Podczas zebrania dokonano również wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia, w składzie której dokonano niewielkich zmian osobowych: członkiem został Zbigniew Tarłowski, który zastąpił Jolantę Knapkiewicz.  Na zakończenie Walnego Zebrania Żanetta Matlewska - Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, odczytała protokół. 

 • członkowie stowarzyszenia na zebraniu walnym
 • występ artystyczny Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • członkowie stowarzyszenia
 • występ artystyczny Pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • przewodniczący zebrania wraz z komisją

Dni Tuliszkowa 2023.

Zapraszamy na tegoroczne święto naszego miasta i gminy.

Będą zabawy i animacje dla dzieci, turnieje dla młodzieży i dorosłych, występy naszych lokalnych zespołów oraz koncerty zaproszonych artystów.

A wszystko to 8 i 9 lipca.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

 • plakat na Dni Tuliszkowa

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Gmina i Miasto Tuliszków  otrzymała w roku 2023 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych  oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 15 000,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 18 750,00 zł.

Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi, 
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:
•    Przedszkole w Grzymiszewie ; Zespół Szkolno- Przedszkolny
 im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie
kwota dofinansowania                      3 000,00 zł
wkład własny                                       750,00 zł
całkowity koszt realizacji zadania    3 750,00 zł
•    Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie
kwota dofinansowania                    12 000,00 zł
wkład własny                                    3 000,00 zł
całkowity koszt realizacji zadania  15 000,00 zł

 • logotypy narodowy program czytelnictwa

Kolejne dofinansowanie dla Gminy i Miasta Tuliszków.

Gmina i Miasto Tuliszków pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 2023".

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu", moduł 3 dotyczy wspierania w latach 2019- 2023 organów prowadzacych publiczne szkoły podstawowe w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Kwota dofinansowania: 80.000 zł

Całkowita wartosć projektu: 100 000 zł

 

 

 

 • posiłek w szkole i w domu logotypy

Wakacje z kulturą.

Spędź wakacje z biblioteką i domem kultury.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie zapraszają do udziału w zajęciach wakacyjnych.

Szczegóły dostępne na plakacie.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy:   biblioteka- pod nr telefonu 632 793 102 lub 601 147 007, dom kultury 63 2793 170

 

 

 • plakat wakacje z biblioteką
 • wakacje z kulturą

Rajd rowerowy- II Noc Świętojańska nad rzeczką Pową.

 

ZAPRASZAMY CAŁE RODZINY DO WSPÓLNEJ ZABAWY PODCZAS RAJDÓW ROWEROWYCH!

Rajd rowerowy -  II noc świetojańska nad rzeczką Pową odbędzie się 25 czerwca br.

Godzina zbiórki: 13.30
Start: Tuliszków ( przy szkole podstawowej)
Meta:  Gadowskie Holendry
Zapisy do 23.06.2023 R. W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W TULISZKOWIE
Wpisowe-15 ZŁ.

Za udział w każdym rajdzie, uczestnik  otrzymuje jedną pieczątkę. 

Trzy pieczątki upoważniają do wzięcia udziału w losowaniu o nagrodę główną , jaką jest ROWER!

 • plakat na rajd rowerowy 25 czerwca

Pierwszy Turniej Siatkówki Plażowej Jednostek OSP o Puchar Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

W niedzielę 18 czerwca br. w Wielopolu odbył się Turniej Siatkówki Plażowej Jednostek OSP o Puchar Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

W rywalizacji udział wzięło 7 drużyn.

Poziom rozgrywek był wysoki, nie brakowało również dobrej zabawy i rywalizacji, która pozytywnie wpłynęła na rozwój turnieju.

Wyniki przedstawiają się następująco:
1 miejsce: OSP Grzymiszew II
2 miejsce: OSP Wielopole II
3 miejsce: OSP Bibianna I

 • rozgrywki
 • uczestnicy turnieju
 • wręczenie pucharu

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie zaprasza na warsztaty z Bricks 4 Kidz.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie zaprasza na kreatywne warsztaty z Bricks 4 Kidz.

Poznanie świata techniki i natury przy wykorzystaniu klocków LEGO to tylko jedno z niewielu sformułowań, którym można scharakteryzować zakres warsztatów, które odbędą się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie.
 
W miesiącu lipcu i sierpniu br. proponujemy cykl warsztatów dla dzieci w wieku od 6 lat
✅ 6 lipca br., od godz. 15:00 do 17:00 warsztaty pn. „Wakacje z Wednesday”. Cena 45 zł
✅11 lipca br., od godz. 15:00 do 17:00 warsztaty pn. „Poszukiwania Pikaczu”. Cena 40 zł
✅1 sierpnia br., od godz. 10:00 do 12:00 warsztaty pn. „Mario na tropie”. Cena 40 zł
✅9 sierpnia br, od godz. 10:00 do 12:00 warsztaty pn. „To tylko magia”. Cena 40 zł
 
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.
 
Informacje i zapisy pod nr tel. 63 2793 102 lub 601 147 004
 • spotkanie z pokemonami
 • Wakacje z Wednesday
 • Warsztaty Mario na tropie
 • warsztaty z magią

Absolutorium dla Burmistrza Krzysztofa Romana.

21 czerwca 2023 r. w  Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie odbyła się  LXIX sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Burmistrz Krzysztof Roman uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022. Radni Rady Miejskiej, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej i sprawozdaniami burmistrza i skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków, byli jednogłośni.

Udzielenie burmistrzowi absolutorium oznacza wywiązanie się z powierzonych mu obowiązków zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami zarządzania.

Zebrani na sesji radni, sołtysi, Przewodnicząca Rady Samorządu Mieszkańców Miasta Tuliszkowa oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie złożyli burmistrzowi oraz pani skarbnik podziękowania za pracę na rzecz tuliszkowskiego samorządu i rozwoju gminy.

 • sesja absolutoryjna (3)
 • sesja absolutoryjna (1)
 • sesja absolutoryjna (4)
 • sesja absolutoryjna (2)

II noc Świętojańska nad rzeczką Pową.

W niedzielę 25 czerwca odbył się kolejny rajd rowerowy organizowany w gminie Tuliszków. Tym razem rowerzyści pokonali trasę z Tuliszkowa do Gadowskich Holendrów, gdzie na miłośników dwóch kółek czekało wiele atrakcji. 

W pięknej scenerii odbył się występ artystyczny przygotowany pod opieką Pani Edyty Strzelińskiej. Połączony był z tradycją świętojańską. Dziewczęta specjalnie uplecione przez siebie wianki rzuciły w nurt rzeki, nawiązując w ten sposób do tradycji sobótkowej. O oprawę muzyczną zadbali zaproszeni goście-  Orkiestra Dęta z Mycielina i Liskowa wraz z mażoretkami. Ponadto, można było spróbować pysznych smakołyków przygotowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi " Kobiety Gospodarne" i Sołectwo Smaszew. 

W tym roku Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie i Gmina i Miasto Tuliszków organizują cztery rajdy rowerowe, które promują aktywność fizyczną i integrację społeczną. Zachęcamy zatem do udziału w kolejnym rajdzie, który  odbędzie się 6 sierpnia na trasie Ogorzelczyn- Krępa. 

Zapisy na rajdy prowadzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie.

Wpisowe w wysokości 15 zł od osoby płatne w bibliotece.

Za udział w jednym rajdzie rowerowym uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.

Trzy pieczątki upoważniają do brania udziału w losowaniu o nagrodę główną jaką jest ROWER!

Zapraszamy!

 • uczestnicy rajdu rowerowego (1)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (2)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (3)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (4)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (5)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (6)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (7)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (8)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (9)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (10)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (11)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (12)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (13)
 • uczestnicy rajdu rowerowego (14)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektor-Gminny Doradca Klimatyczny

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU ŻYCIE PO WĘGLU PL
INSPEKTOR – GMINNY DORADCA KLIMATYCZNY

wymiar etatu: 1

Wykształcenie: wyższy, preferowany kierunek: ochrona środowiska, geografia, biologia, zarządzanie projektami - lub pokrewne

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy stosować w gminie Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie (punkt informacyjny), przez e-PUAP dowód elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków w zamkniętej kopercie z napisem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy nr RO.2110.5.2023 Inspektor – Gminny Doradca klimatyczny”
w terminie do: 7 lipca 2023 r. do godz. 09.00.

UCHWAŁA NR 0007.37.2023 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR 0007.37.2023 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii.

 

Gmina i Miasto Tuliszków ma możliwość pozyskania dla swoich mieszkańców dofinansowania na  zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na spotkania informacyjne.

 

TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA TULISZKÓW:
I
05.07.2023 godzina 17:00-18:50
Biblioteka Miejska w Tuliszkowie

05.07.2023 godzina 19:00-21:00
Świetlica wiejska w Grzymiszewie
(budynek OSP)

12.07.2023 godzina 17:00-18:50
Świetlica Wiejska w Ogorzelczynie

12.07.2023 godzina 19:00-21:00
Świetlica Wiejska w Nowym Świecie

19.07.2023 godzina 17:00-18:50
Świetlica Wiejska w Sarbicku

19.07.2023 godzina 19:00-21:00
Świetlica Wiejska we Wróblinie

 • odnawialne źródła energii,odnawialne źródła energii

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na dofinansowanie zadania "Przywróćmy mieszkańcom Żabieniec".

28 czerwca br. Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał umowę z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą „Przywróćmy mieszkańcom Żabieniec”

Gmina i Miasto Tuliszków otrzyma dofinansowanie w wysokości 50 000 zł.


Zadanie to zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców Tuliszkowa w ramach Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie ogłosił postępowanie dla zadania pod nazwą: Przywróćmy mieszkańcom Żabieniec polegającego na rewitalizacji zbiornika wodnego wraz z budową wiaty technicznej. 

Zachęcamy wykonawców do składania ofert. Szczegóły dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/47-zapytania-ofertowe/artykuly/392-zamawiajacy-zaprasza-do-udzialu-w-postepowaniu-dla-zadania-pod-nazwa-przywrocmy-mieszkancom-zabieniec-rewitalizacja-zbiornika-wodnego-wraz-z-budowa-wiaty-technicznej?lang=PL

W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja zbiornika wodnego. 

 • podpisanie umowy na Przywróćmy mieszkańcom Żabieniec
 • wszyscy zgromadzeni
 • logotyp Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie zaprasza na warsztaty.

Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie zaprasza mieszkańców z obszaru LGD do udziału w bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramacg projektu współpracy pn. Spektakl Międzypokoleniowych Atrakcji Kulinarnych.

 

Zapisu mozna dokonć telefonicznie pod numerem 665 550 131. 

 

 • Plakat-Warsztaty-finger-foods
 • Plakat-Warsztaty-Kuchnia-staropolska
 • Plakat-Warsztaty-sushi

Jednostka OSP Grzymiszew otrzymała nowe narzędzia ratownicze.

5 lipca w miejscowosci Golina  miało miejsce uroczyste przekazanie kompletu hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie.

22 czerwca 2023 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie podpisała umowę z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczka, zgodnie z którą została udzielona dotacja w wysokości 70% ceny przetargowej  na zakup kompletu hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym. Dotacja wyniosła 45934,35 zł. Pozostałe 30%, tj. 19686,15 zł sfinansowane zostało z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  65620,50 zł.

Dni Tuliszkowa 2023.

Za nami pierwszy dzień święta miasta. W sobotę 8 lipca, na scenie miejskiego stadionu przy ulicy Nortowskiej zaprezentowało się mnóstwo gwiazd. ✨✨🤩
Najjaśniej zaświeciła na firmamencie ta główna – gwiazda wieczoru, którą był raper Jakub Birecki, znany jako B.R.O. Jego „Jeszcze będzie pięknie”, to jeden z najczęściej odtwarzanych kawałków muzycznych w polskich rozgłośniach radiowych, a fragment tekstu : „Wiem, że jeszcze będzie pięknie, przegonimy mrok, przegonimy całe zło – stał się również przesłaniem pierwszego dnia święta miasta. Gościliśmy także znakomitych muzyków i wokalistów z 3POTRZY. W skład grupy z Turku wchodzą: Marcin Kwietniewski – gitara bas, Paweł Majewski – gitara prowadząca, Paweł Wierzbicki – perkusja oraz młodzież – Hanna Harasna i Mateusz Maćczak – wokale. Mówią o sobie, że grają po trochu wszystko: blues, rock, reggae czy funky. Dzięki nim, publiczność miała okazję usłyszeć kawał dobrej muzyki o mocnych brzmieniach i przypomnieć sobie niezdarte przeboje polskiego i światowego rocka. Za co im bardzo dziękujemy!
Zanim scenę i całą uwagę publiczności, której średnia wieku pewnie ledwie przekraczała dwadzieścia lat, zajął B.R.O. pojawiły się na niej całe konstelacje gwiazd.
Poczynając od nowych prowadzących, czyli Julki i Krystiana Wawrzyniaków, którzy towarzyszyli Małgorzacie Grześkiewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, będącego głównym organizatorem wydarzenia wraz z Burmistrzem Miasta, Urzędem Gminy i Miasta w Tuliszkowie oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej.
Po oficjalnym otwarciu przez burmistrza Krzysztofa Romana Dni Tuliszkowa, prezentacje talentów, w zgrabnych układach tanecznych, rozpoczęły Tuliszkowskie Mażoretki. Na płycie stadionu wystąpiły grupy młodsze i starsze: Milena Kowalczyk, Hania Walczak, Gosia Dysma, Alicja Cicha, Amelka Jesiołkiewicz, Michalina Kosińska, Lena Osajda, Julia Matczak, Kornelia Jędrasik, Zuza Borkowska, Amelia Borkowska, Martyna Ast, Gabrysia Kolonko, Lena Błaszczyk, Helena Bartnik, oraz Ola Gierałka, Julia Majkowska, Lena Krupczyk, Julia Zawadzka, Amelia Skubiszewska, Monika Gierałka, Maja Majkowska, Marysia Rodaszewska, Honorata Bartczak, Lena Szymkiewicz, Maja Szymkiewicz, Michalina Starczyńska, Gabrysia Kubiak, Sandra Czubińska, Liliana Paterkiewicz, Alexandra Buczyńska. Grupa powstała przezd trzema laty z inicjatywy Karoliny Łusiaczyk, która nadal jest opiekunką, instruktorką i dobrym duchem formacji działającej przy MGOK w Tuliszkowie.
Następnie na scenę wkroczyli laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej – Tuliszków 2023. Pojawili się więc: Alexandra Buczyńska, Wiktor Janiszewski, Inka Rakiewicz, Ania Sieradzan, Amelia Skubiszewska, Antonina Kubiak, Marcelina Kubiak, Paula Kłosińska, Zuzanna Jesiołkiewicz, Marcel Drożdż, Kinga Zajdlic, Gabriela Gajor i Gabrysia Pilarczyk. Mały recital przygotowali również uczestnicy Studia Piosenki MGOK, prowadzonego przez Jarosława Durkiewicza. I tu zobaczyliśmy na scenie grupę młodszą i starszą. W pierwszej są: Kinga Juszczak, Emilia Czubińska, Gabrysia Pilarczyk, Gabrysia Kubiak, Martyna Klimczak. Starszą tworzą: Marcelina Kubiak, Julia Zawadzka, Amelia Skubiszewska, Lilianna Grześkiewicz, Zuzanna Jesiołkiewicz, Lena Przybyła, Antosia Walczak, Marcel Dróżdż. Dla publiczności zaśpiewali „Uchylone drzwi” i „Nie bój się chcieć”.
Kolejna konstelacja gwiazd, która zabłysła na scenie, to Młodzieżowa Grupa Wokalna, działająca pod kierunkiem Jarosława Durkiewicza w MGOK. Julia Wawrzyniak, Joanna Zamiatowska, Kacper Wawrzyniak oraz Krystian Bukowiecki zaśpiewali dla nas utwór z repertuaru B.R.O. – „Jeszce będzie pięknie oraz „Waniliowe” Landberry i „Za daleko” – utwór, który wykonuje Mrozu. Później czekała nas jeszcze jedna niespodzianka, zresztą Julie Wawrzyniak także. Wszyscy wiemy, że Julię mogliśmy oglądać na scenie telewizyjnej Szansy na Sukces, do której się zakwalifikowała. Muzycznym bohaterem odcinka był Zakopower. Julia zaśpiewała w nim utwór zatytułowany Galop. I właśnie tę trudną muzycznie piosenkę wykonała podczas sobotniego wieczoru również dla nas. A publiczność odśpiewała jej Sto lat z okazji urodzin. Młoda wokalistka otrzymała także stosowna do uroczystości wiązankę kwiatów w prezencie.
Na tym bogatym torcie była także wisienka w postaci Żeńskiego Zespołu Wokalnego Fermata, nad którym pieczę sprawują Mariusz Dróżdż oraz Jarosław Durkiewicz. Dziewczyny w kolorowych sukienkach – Gabriela Skubiszewska, Ewa Wągiel, Anna Markiewicz, Kinga Wyzujak, Patrycja Jaskuła i Anna Bartnik - zaśpiewały dla nas „Jambolayę” z repertuaru Anny Jantar oraz Iść w stronę słońca „2+1”.
W konkursie na namalowanie z pamięci budynku tuliszkowskiego domu kultury można było wygrać atrakcyjne nagrody przekazane przez naszych fundatorów: kupon na pizzę w restauracji Meteora oraz kupon na pizzę w restauracji K2 w Tuliszkowie, podwójny bilet do Kina Centrum w Koninie, bon na zestawy prezentowe u Konsultantek Avon oraz bon podarunkowy na gotowy produkt bądź usługę szycia w Pracowni Krawieckiej Katarzyny Gradeckiej w Nowym Świecie. Oprócz stosik gastronomicznych, z zabawkami, loteryjnych, ogromnej karuzeli i prawdziwej machiny zabawowej, były też stoiska Avon oraz firmy Kwadrans Piękna Katarzyny Bednarz!
 
 
Już od wczesnych godzin rannych miłośnicy wędkowania wzięli udział w zawodach o Puchar Burmistrza Tuliszkowa, a popołudniu na stadionie odbył się tradycyjny Turniej Sołectw. Koncertową część niedzielnego świętowania otworzył natomiast występ Orkiestry Dętej MGOK.

Gwiazda wieczoru na scenie pojawiła się o godzinie 19.00. W tym roku byli to Piękni i Młodzi. Chwilę później odbędzie się koncert Kasztelan Band Project, a o 21.00 organizatorzy zapowiedzieli koncert-niespodziankę, czyli ukraiński zespół Mirami. Grupę tworzą Oksana Pidvyshenna, Mary Ivaskevych oraz Tania Bek. Rozgłosu zespołowi przysporzył singiel pt. Sexualna, nagrany z udziałem rapera Vova ZIL’Vova, który zdobył w swoim czasie ogromną popularność w polskich klubach i dyskotekach. Świętowanie zakończyło afterparty do późnych godzin nocnych.