Aktualności - listopad 2022

Kolejne dofinansowanie dla Gminy i Miasta Tuliszków w ramach projektu "Poznaj Polskę".

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022, na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Dofinansowanie otrzymały dwie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy tj. Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie.

Kwota przyznanych przez Ministra środków wynosi ogółem 65 000,00 zł.

Kwota dofinansowania uzyskana przez Szkołę Podstawową im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie wynosi 10 000 zł.

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie otrzymał dofinansowanie w wysokości 55 000 zł.

Wkład własny szkół: 16 250,00 zł

Całkowita wartość projektu: 81 250,00 zł

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

 

 • poznajPolske
 • PolskiLad
 • MEiN

Program Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza wszystkich zainteresowanych do konsultacji przygotowanego projektu Programu Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Dokument w wersji elektronicznej do pobrania ze strony BIP i www.tuliszkow.pl, w wersji papierowej udostępniony jest do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Uwagi można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, adres e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl w terminie 7 dni od upublicznienia projektu.

Informacja o przedłużeniu terminu zapisów na Jesienne Biegi Tuliszkowskie.

Szanowni Państwo,
informujemy, że zapisy na Jesienne Biegi Tuliszkowskie zostały przedłużone do dnia 13 listopada br.

ZAPISY prowadzi   Biblioteka w Tuliszkowie i  Szkoła
Podstawowa w Tuliszkowie (sekretariat).

 
Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy w wydarzeniu pod nazwą JESIENNE BIEGI TULISZKOWSKIE!
????‍♀️????STADION MIEJSKI W TULISZKOWIE
( ulica Nortowska)
 
????‍♀️ Program
Wydawanie numerów startowych od 8.20– 9.20
 
Start do biegu głównego
o godz. 11.00
Bieg oraz Nordic Walking—dystans 5 km
Biegi dla dzieci po stadionie
 
Przewidywany posiłek, pamiątki i nagrody dla uczestników i zwycięzców!

 

 • plakat - kobieta biegnie

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu wyborców.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277) z a w i a d a m i a m

od  dnia 7 listopada 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r.            
w godzinach od 900 do 1400 , w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, pokój nr 3, są wyłożone do publicznego wglądu spisy wyborców sporządzone na wybory uzupełniające  do Rady Miejskiej w Tuliszkowie, zarządzone na dzień 27 listopada 2022 r.

/-/ Burmistrz

Krzysztof Roman

Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy o Tematyce Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W dniu dzisiejszym w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski wierszy o tematyce patriotycznej, pod honorowym patronatem  Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków Krzysztofa Romana.

Organizatorem konkursu był Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Eliminacje zostały zorganizowane juz po raz drugi,  z myślą o zbliżającym się Święcie Niepodległości 11 Listopada. Celem konkursu było pogłębianie wśród młodzieży znajomości polskiej poezji patriotycznej, rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowanie językiem polskim.

W konkursie recytatorskim wzięło udział dziewiętnaścioro uczniów ze szkół podstawowych z gminy Tuliszków. Prezentacje oceniała komisja konkursowa w składzie: Sylwia Piechocińska, Justyna Okońska, Magdalena Potrzebowska i Małgorzata Ast.

Dokonujac oceny recytacji, komisja brała pod uwagę dobór repertuaru, interpretację,pomysł, oryginalność występu. 

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Burmistrza Krzysztofa Romana otrzymał Adam Małolepszy z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzymiszewie.

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce zajął;  - Tobiasz Jaśniewicz - ZSP w Grzymiszewie

II miejsce zajął Antoni Ciuśniak- ZSP w Grzymiszewie

III miejsce zajął: Karol Topolski- SP w Tuliszkowie

W kategorii klas VII- VIII:

I miejsce zajęła Michalina Wieczorek- SP w Tuliszkowie

II miejsce zajęła Magdalena Fabiańska - SP w Tuliszkowie

III miejsce zajęła Amelia Szymczak- ZSP w Grzymiszewie

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.

 

 • konkurs recytatorski (1)
 • konkurs recytatorski (3)
 • konkurs recytatorski (15)
 • konkurs recytatorski (9)
 • konkurs recytatorski (28)
 • konkurs recytatorski (21)
 • konkurs recytatorski (22)
 • konkurs recytatorski (23)

Informacja dla mieszkańców dotycząca wniosków o zakup węgla po preferencyjnej cenie.

Szanowni Państwo!

W dniach 09.11.2022 r. – 18.11.2022 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie przyjmowane będą wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2022 r.

Wnioski należy złożyć osobiście w wyżej wskazanych miejscach.

Kto będzie mógł kupić węgiel po preferencyjnej cenie?
Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach zostały określone w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego i wynoszą:
1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.:

Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG)?
Nie, nie będzie przysługiwało, chyba że gospodarstwo domowe nabyło po preferencyjnej cenie węgiel w mniejszej ilości niż przewidziana w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego dla tego okresu.
Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w ww. rozporządzeniu.
Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 t.  Gdy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość 3 t węgla.

GMINA I MIASTO TULISZKÓW NIE ODPOWIADA ZA JAKOŚĆ WĘGLA.

Zmiany po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym.

Informuję, że nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która weszła w życie w dniu 3 listopada 2022 roku wprowadziła możliwość złożenia ponownego wniosku o przyznanie dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, których wcześniejszy wniosek został pozostawiony bez rozpoznania.

Dotyczy to następującej kategorii gospodarstw domowych:
1. Gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się zasady, że jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem a dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Osoby zamieszkujące pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła mogą złożyć wiosek o dodatek węglowy.
2. Gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
Jednakże przepis ten dotyczy sytuacji, w których główne źródło ogrzewania nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB, zaś w przypadku zgłoszenia lub wpisania takiego źródła po dniu 11 sierpnia 2022r. dodatek nie przysługuje.

Termin na ponowne złożeniu wniosku upływa w dniu 30 listopada 2022 r.

104. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

11 listopada obchodziliśmy 104. rocznicę odzsyskania przez Polskę Niepodległości. Święto to stanowi okazję do refleksji nad wolnością. O godz. 9.20 odbyła się msza św. w Kościele pw. św. Wita w Tuliszkowie. Wszyscy wspólnie modlili się w intencji Ojczyzny. Po mszy, Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Krzysztof Roman oraz Ksiądz Prałat Stanisław Nowak złożyli kwiaty pod Obeliskiem Upamiętniajacym 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Hymnem Polski rozpoczęło się świętowanie rocznicy niepodległego bytu państwowego na Placu Wolności. Zebrani mieszkańcy mogli wysłuchać uroczystego apelu oraz okolicznościowego przemówienia burmistrza, który, zachęcał by nie bać się rozmów o polityce, nie bać się sporów na temat wizji Polski i w tych trudnych czasach nie dać się podzielić tak dalece, że odwrócimy się od siebie nawzajem. Po przemówieniu burmistrza delegacje złożyły symboliczne wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Zebrani mogli wysłuchać  pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki oraz zespołu Jesień, działajacych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie. Recytacja "Gawędy o miłości do ziemi ojczystej" , w wykonaniu Adama Małlepszego- ucznia Zespołu Szkolno- Przedszkolenego w Grzymiszewie, laureata Gminnego Konkursu Recytatorskiego Wierszy o Tematyce Patriotycznej, wybrzmiała jako ostatni element ofijalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

12 listopada, w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie odbył się Koncert dla Niepodległej. W wykonaniu zespołu Kasztelan Band Project, działającego w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie , mogliśmy usłyszeć największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego. Tego wieczoru Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. przygotowała kawiarenkę z różnorodnymi ciastami.

Niedziela 13 listopada, to kolejny dzień świętowania, tym razem spędzono ją na sportowo. Rada Samorządu Mieszkańców Miasta Tuliszkowa wraz z współorganizatorami, przygotowała wydarzenie pod nazwą Jesienne Biegi Tuliszkowskie.

Bieg główny zorganizowano na dystansie 5 km. Wzięły w nim udział osoby powyżej szesnastego roku życia. Zwycięzcą został Krystian Chorążewski. Drugie miejsce zajął Krzysztof Matuszak, a trzecie Mateusz Smolarz.

Młodzież pokonała dystans 800 metrów na stadionie miejskim, młodsi z roczników 2012- 2015 pobiegli na trasie liczacej 400 m. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

bieg na 800 m:

 1. Filip Selewskie
 2. Milena Derucka
 3. Mateusz Durski

bieg na 400 m: 

  1. Hanna Glanc

  2. Dominik Świderski

  3. Filip Szczap

Uczestnicy Jesiennych Biegów Tuliszkowskich mogli również pokonać trasę 5 km z kijkami Nordic Walking. W tej kategorii zwyciężyli:

 1. Agnieszka Karczewska
 2. Dariusz Przyczyna
 3. Damian Tabaka

Na uczestników biegów czekało wiele nagród, dyplomy, medale, które wręczył im Burmistrz Krzysztof Roman. Nie zabrakło też ciepłego posiłku przygotowanego przez Radę Samorządu Mieszkańców Miasta Tuliszkowa i Szkołę Podstawową w Tuliszkowie.

 • 11-13listopada (19)
 • 11-13listopada (1a)
 • 11-13listopada (1b)
 • 11-13listopada (2)
 • 11-13listopada (3)
 • 11-13listopada (4)
 • 11-13listopada (5)
 • 11-13listopada (6)
 • 11-13listopada (8)
 • 11-13listopada (9)
 • 11-13listopada (11)
 • 11-13listopada (11a)
 • 11-13listopada (12)
 • 11-13listopada (13)
 • 11-13listopada (14)
 • 11-13listopada (15)
 • 11-13listopada (17)
 • 11-13listopada (18)

Informacja na temat zbiórki folii rolniczych.

Dnia 23.11.2022 odbędzie się zbiórka folii rolniczych.

Miejsca zbiórki :
-od godziny 800 do 1100    - m. Krępa 21a przy świetlicy OSP na łące.
-od godziny 1200 do 1430  - m. Grzymiszew plac przy cmentarzu od strony ulicy.

Bezpłatnie można przywozić bez ograniczeń :
folia biała i zielona od owijania balotów,worki po nawozie,worki big – bag, folia stretch, makulatura gazetowa/książkowa/kartonowa 

Za dodatkową opłatą można przywozić :

- folia czarna, czarno-biała, tunelowa,  – 50 zł / za każdy 1 pełny duży big bag
- siatki od owijania balotów  - 150 zł /za każdy 1 pełny duży big bag


Każdy rodzaj odpadu musi być zapakowany w osobny worek Big Bag.

Prosimy o staranną segregacje, odpady zmieszane nie będą odbierane.
Masz dużo odpadów możemy je odebrać z terenu twojej posesji – koszt takiej usługi to 150 zł brutto
Więcej informacji pod nr tel.  506 203 717. 

UWAGA!
SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI ? PROSIMY PRZESŁAĆ SMS POD NR 506-203-717 Z IMIENIEM I NAZWISKIEM ORAZ NAZWĘ PAŃSTWA GMINY W CELU PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Każdy klient otrzymuje formularz odbioru odpadów, paragon lub fakturę VAT. 
Opłatę należy uiścić w dniu zbiórki u Naszego pracownika (przyjmujemy tylko gotówkę).

Obsługę prowadzi Firma Jopek Recykling.

Gmina i Miasto Tuliszków wzięła udział w akcji" Bądź bezpieczny na drodze".

Gmina i Miasto Tuliszków wzięła udział w akcji „Bądź bezpieczny na drodze” skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz osób starszych z naszej gminy. 

Akcję tę przeprowadzili funkcjonariusze Komisariatu Policji w Tuliszkowie. Gmina i Miasto Tuliszków przekazała funkcjonariuszom 500 sztuk opasek odblaskowych z logo promocyjnym, które zostaną wręczone najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, w trosce o ich bezpieczeństwo.

 • urzędnicy przekazują odblaski funkcjonariuszom policji

Umowa na przebudowę dróg podpisana.

W czwartek, 17 listopada Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Floriańskiej w Tuliszkowie wraz z infrastrukturą”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę. Został nim Konrad Marek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MK STELLA Konrad Marek.

Wartość inwestycji wynosi: 3 888 783,44 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania: 3 000 000 zł.

 

 • przekazanie umowy
 • podpisanie umowy

Narkotykom STOP- Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt.

18 listopada , w hali widowiskowo – sportowej w Tuliszkowie odbył się turniej piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych pod hasłem "Narkotykom STOP". Turniej ten jest organizowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ( oddział w Turku) i Szkołę Podstawową w Tuliszkowie. Rozgrywkom piłkarskim przyświeca zdrowa, sportowa rywalizacja. Organizatorzy zwracają uwagę na problem używek, które stanowią duże zgrożenie dla dzieci i młodzieży. Organizowanie takich wydarzeń uświadamia nam, że zajecia sportowe, w których uczestniczą dzieci i młodzież zapobiegają sięganiu po używki.

Mecze były bardzo ciekawe, wszystkie drużyny ambitnie rywalizowały o zwycięstwo w poszczególnych pojedynkach. Bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki z Kawęczyna, które w finale pokonały rówieśniczki z Grzymiszewa, trzecie miejsce wywalczyły piłkarki z Tuliszkowa. Wszystkie drużyny wraz z opiekunami zostały odznaczone pamiątkowymi dyplomami, z kolei zwycięzcy otrzymali puchary, medale i nagrody.

 

 • turniej narkotykom stop (1)
 • turniej narkotykom stop (2)
 • turniej narkotykom stop (3)
 • turniej narkotykom stop (4)
 • turniej narkotykom stop (5)
 • turniej narkotykom stop (6)
 • turniej narkotykom stop (7)
 • turniej narkotykom stop (8)
 • turniej narkotykom stop (9)
 • turniej narkotykom stop (10)
 • turniej narkotykom stop (11)
 • turniej narkotykom stop (12)
 • turniej narkotykom stop (13)
 • turniej narkotykom stop (14)

Informacja dla mieszkańców.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w czwartek 24 listopada 2022 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.

W związku z powyższym,  o godz. 12.00 nastąpi pięciosekundowe głośne uruchomienie syren alarmowych.

Gmina i Miasto Tuliszków ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Gmina  i Miasto Tuliszków zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą „Świadczenie usługi w ramach dystrybucji węgla dla osób uprawnionych zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Tuliszków”.

Zakres usługi:
1. Odbiór węgla z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i transport do miejsca rozładunku – placu, na którym odbywać się będzie magazynowanie i dystrybucja węgla dla uprawnionych mieszkańców. Minimalna ilość węgla w ramach jednego transportu ciężarówką to 25 ton.
2. Magazynowanie, ważenie i wydawanie węgla osobom uprawnionym – ilość węgla, którą może zakupić osoba uprawniona to maksymalnie 1,5 tony.

Ważne informacje dla oferentów
1. Do złożenia oferty mogą przystąpić podmioty, które dysponują odpowiednimi środkami transportu do przewozu węgla (min. 25 ton) oraz wyposażonym w monitoring, placem do składowania, ważenia i dystrybucji węgla, zlokalizowanym na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy z Zamawiającym do dnia31.12.2022 r.

Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2022r. do godziny 15.00 w
siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, ulica Plac Powstańców
Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszków) lub mailowo na adres:
fundusze@tuliszkow.pl

 

Szczegóły dostępne na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?a=8062

 

Zawiadomienie o LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu 28 listopada 2022r. o godz. 8.00 w sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się zwołana na wniosek Burmistrza LXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy GiM Tuliszków organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół i przedszkoli.
  5.  Zamknięcie obrad  LXI nadzwyczajnej   sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?c=932

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Kolejna edycja programu "Umiem pływać" zakończona.

W programie "Umiem pływać 2022" udział wzięło 45 dzieci z Gminy Tuliszków:
- 30 ze Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie
- 15 z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzymiszewie

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie dofinansował projekt w kwocie 9675 zł.
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Zajęcia sportowe były organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących 15 osób i odbywały się na pływalni w Turku. Na zakończenie wszystkie dzieci dostały pamiątkowe medale.

 • medale wręczane uczniom
 • uczniowie na basenie
 • medale wręczane uczniom
 • dzieci wchodzą na zjeżdżalnię

Nowy plac zabaw w Tuliszkowie.

Na skwerze przy ul. Jana Pawła II powstał nowy plac zabaw. Dzięki inwestycji została utworzona ogólnodostępna przestrzeń, która cieszy dzieci. 

W ramach realizacji zadania pod nazwą Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie zamontowano takie urządzenia, jak:

- karuzela słupowa,

- huśtawka potrójna,

- sześciokąt wielofunkcyjny,

- huśtawka wahadłowa.

Ponadto zamontowano dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci i tablice regulaminową. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z obrzeżami betonowymi, ogrodzenie placu zabaw wraz z furtką.  Wykarczowano  drzewa, wysypano warstwę piasku na grubość 40 cm.

Wartosć zadania: 231 172,35 zł,

Zadanie dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wartosć dofinansowania: 58 857,00 zł. 

Dzięki realizacji tego zadania, w Tuliszkowie powstało miejsce zabaw dla najmłodszych. 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, prosimy o prawidłowe korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw i dbanie o ich stan techniczny, jak i wygląd. 

 • zjeżdżalnia
 • urządzenia
 • huśtawka
 • bocianie gniazdo

Lekcja wiedzy o społeczeństwie z Burmistrzem Krzysztofem Romanem

W poniedziałek 28 listopada br. Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków spotkał się z uczniami klas ósmych szkoły podstawowej w Tuliszkowie. Podczas lekcji z wiedzy o społeczeństwie opowiedział o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Przybliżył uczniom zadania własne gminy, proces powstania samorządu, zasady funkcjonowania urzędu, rady miejskiej, jak również zadania należące do burmistrza.
 • burmistrz prowadzi lekcj (4)
 • burmistrz prowadzi lekcj (5)
 • burmistrz prowadzi lekcj (6)
 • burmistrz prowadzi lekcj (1)
 • burmistrz prowadzi lekcj (2)
 • burmistrz prowadzi lekcj (3)

Nowa droga w sołectwie Wymysłów.

Na terenie sołectwa Wymysłów powstała nowa droga przy udziale dofinansowania z państwowego funduszu celowego pod nazwą Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.


Koszt całej inwestycji wyniósł 1 294 177,23 zł.

Wartość dofinansowania: 821 111,76 zł.  

W zakres inwestycji wchodziło wykonanie:
- robót ziemnych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
- przepustów oraz wpustów deszczowych z przykanalikami, 
- podbudowy, 
- nawierzchni jezdni i zjazdów, 
- nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, 
- poboczy z tłucznia kamiennego, 
- odtworzenia drogowych rowów odparowujących,
- oznakowania.
W ramach inwestycji wykonano także przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową oraz oświetlenie drogowe.

Dzięki inwestycji zostanie usprawnione połączenie między drogą krajową nr 72 a drogą powiatową Tuliszków- Wróblina.  
Wybudowanie nowej drogi o długości 382,30 m znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy. Dzięki nowej ścieżce pieszo-rowerowej bezpieczniej będzie także dla pieszych i rowerzystów. 

Pozostały nieutwardzony odcinek drogi wchodzący w zakres opracowania przebudowy drogi krajowej, zostanie wybudowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
 

 

 • droga
 • droga 1
 • droga2
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Informacja dla mieszkańców.

Gmina i Miasto Tuliszków  informuje, że zadanie pod nazwą „ Budowa drogi Kiszewy-Budki” zostało wykonane  przy pomocy  finansowej Województwa Wielkopolskiego   ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną , rekultywacją  i poprawą jakości gruntów rolnych. 

Koszt  realizacji zadania  wyniósł  732 064,60 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego wyniosło 160 000,00 zł . 

Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o., Konin, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

Spotkanie wigilijne 2022.

Zapraszamy na Spotkanie wigilijne!
Już za dwa tygodnie, 18 grudnia, jeszcze nie w święta, jeszcze nie w gronie najbliższych, ale wśród mieszkańców naszej gminy i miasta, znajomych i przyjaciół będziemy mieli okazję spotkać się przy tuliszkowskim stole wigilijnym.

Najważniejsze części odbędą się w kościele i w Hali widowiskowo-sportowej.

O godzinie 17.00 odbędzie się Msza Święta w tuliszkowskiej świątyni.
Po niej, już w hali, o 18.00 rozpoczniemy spotkanie przy wigilijnym stole.
W "kolędowaniu: pomogą nam Orkiestra Dęta MGOK, Mażoretki oraz młodzieżowa i żeńska grupa wokalna. Oczywiście będą też życzenia.
Smaczne wigilijne potrawy, tak jak w poprzednich latach, przygotuje Stowarzyszenie Przylesie Wsi Tarnowa.
Ale oprócz tego przygotujemy jeszcze wiele innych atrakcji:
- od 15.00 zapraszamy dzieci do Hali widowiskowo-sportowej, gdzie czekać na nie będzie wiele różnych atrakcji;
- o 16.00 rozpocznie się z kolei Kiermasz ozdób świątecznych zorganizowany przez Radę Rodziców SP w Tuliszkowie. Będzie też okolicznościowa kawiarenka, a w niej pyszne ciasta i ciepła herbata. 

 • spotkanie wigilijne plakatspotkanie wigilijne