Aktualności - październik 2022

Wyniki głosowania do Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Szanowni Mieszkańcy Tuliszkowa.

Dziękujemy za udział w głosowaniu do Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

249  mieszkańców Tuliszkowa wzięło udział w głosowaniu tajnym zorganizowanym w dniach 26- 30.09.2022 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie. 248 głosów ważnych, 1 głos nieważny.

Lista projektów wraz z liczbą oddanych głosów przedstawia się następujaco:

 1. Przywróćmy mieszkańcom "Żabieniec" - 121 głosów.
 2. Budowa oświetlenia płyty boiska stadionu w Tuliszkowie - 59 głosów.
 3. Modernizacja amfiteatru i aranżacja terenu sąsiadującego na cele kultury otwartej ( dokumentacja projektowa) - 37 głosów.
 4. Park na Osiedlu Jana Pawła II - 18 głosów.
 5. Oświetlenie ulicy Polnej w Tuliszkowie ( dokumentacja) - 13 głosów.

W związku z powyższym dwa projekty: 

Przywróćmy mieszkańcom "Żabieniec" na kwotę 52 700 zł,

Budowa oświetlenia płyty boiska stadionu w Tuliszkowie na kwotę 130 000 zł

zostaną wpisane do budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na rok 2023.

 

 

XXI Integracyjny Rajd Turystyczny Pieczonego Ziemniaka.

Zapraszamy do udziału w XXI Integracyjnym Rajdzie Turystycznym  Pieczonego Ziemniaka, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 9 października br.  

Początek rajdu: 


start rajdu odbędzie się 09 października o godz. 11.00 z Kwatery Łowieckiej Ruda 47.
09 października o godz. 10.15 zostanie podstawiony autobus (w Turku na parkingu przy sklepie LIDL) dowożący do Kwatery Łowieckiej - Ruda 47.

Zgłoszenia:

Uczestników rajdu obowiązują zgłoszenia na stronie www.turek.pttk.pl, zgłoszenia internetowe na rajd należy dokonać do 05.10.2022r. (środa). Dodatkowe informacje można otrzymać w Informacji Turystycznej w Muzeum w Turku (siedziba Oddziału PTTK) lub Prezesa Oddziału PTTK Dariusza Grajkowskiego (Szadów Księży 19a, tel. 502 665 207).

 

 • rajd pieczonego ziemniaka

Zawiadomienie o LIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w dniu  5 października 2022 r. o godz. 14:30  w sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się LIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę i Miasto Tuliszków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GIM Tuliszków na lata 2022-2025.
6. Zamknięcie obrad  LIX nadzwyczajnej   sesji Rady Miejskiej.

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?a=7971

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

 

 

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowy na "Sporządzenie dokumentacji projektowych na drogi i parking na terenie Gminy i Miasta Tuliszków".

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Sporządzanie dokumentacji projektowych na drogi i parking na terenie Gminy i Miasta Tuliszków” wyłoniono wykonawcę - Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku.

30 września 2022 r. Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z ww. wykonawcą umowy na realizację następujących części zamówienia:

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Budowa drogi Grzymiszew- Gozdów” .  
Wartość zadania  - 215 250,00 zł brutto.

Wykonanie projektów na budowę dróg ( sołectwo Ogorzelczyn fundusz sołecki)

Wartość zadania:   258 300,00 zł brutto.

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ul. Południowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 
Wartość zadania- 52 890,00 zł brutto.

➡„Przebudowa ul. Ogrodowej i Placu Powstańców Styczniowych 1863 r. wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Wartość zadania: 84 870,00 zł brutto.

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi Krępa- Tuliszków wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 
Wartość zadania 405 900,00 zł brutto.

➡Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Budowa drogi Nowy Świat- Pólko”.  
Wartość zadania: 39 360,00 zł.

 

Nabór w programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W 2023 roku obchodzić będziemy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na Powstanie Styczniowe złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, w których według dostępnych szacunków wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Wydarzenia z lat 1863-1864 oraz determinacja ówczesnych bohaterów w dążeniu do zrealizowania marzeń o wolnej i niepodległej Polsce zasługują na odpowiednie upamiętnienie.

PROGRAM DOTACYJNY „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspiera działania o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym przygotowujące do godnego celebrowania 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową.

W ramach programu wspierane będą projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 4,5 mln zł.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków – do 04 listopada 2022 roku do godziny 15.59.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od 01.01.2023 r. do 20.11.2023 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

    -samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
    -organizacje pozarządowe.

UPRAWNIENI PARTNERZY

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

    archiwa państwowe;
    przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
    uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
    instytucje kultury;
    organizacje pozarządowe;
    kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
    podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
    Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

    wystawy wraz z katalogami;
    rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
    projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
    wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
    kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.

Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.
Składanie wniosków

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie:

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-nowego-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/

 

 

 

 

 

 

Nowy autobus w gminie Tuliszków.

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina i Miasto Tuliszków zakupiła nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
 

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”, w czwartek 6 października Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania.

Wykonawcą została firma TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM  sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie. To właśnie ona dostarczy Gminie fabrycznie nowy autobus przystosowany do przewozu  osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich.

Wartość umowy wynosi: 539 970, 00 zł. brutto.

Gmina pozyskała  środki z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych, Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Gmina i Miasto Tuliszków otrzymała wyżej wymienione dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą „ Likwidacja barier transportowych w Gminie Tuliszków poprzez zakup specjalistycznego autobusu do osób niepełnosprawnych”. 

Wartość dofinansowania wynosi: 286 483, 47 zł brutto.

Celem zakupu  nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych jest likwidacja barier transportowych. Zakupionym autobusem będą przewożeni niepełnosprawni uczniowie, którzy uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oraz osoby niepełnosprawne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie.

 • logo PFRON

Nowy plac zabaw w Tuliszkowie.

W piątek 7 października Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie skweru przy ulicy Jana Pawła II w Tuliszkowie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , wykonawcą została Pani Kinga Kasztarynda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kinga Kasztarynda Roboty Budowlane.

Wartość zadania wynosi: 231 172, 35 zł.

Zakres prac obejmuje: karczowanie drzew, uporządkowanie terenu,  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenia, dostarczenie  i montaż nowych, bezpiecznych urządzeń zabawowych.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację ww. zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” .

Wartość uzyskanego dofinansowania: 58 857 zł brutto.

 • logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichloga_EU_PROW
 • logo solidarni
 • wręczenie umowy

Uroczyste podniesienie flagi biało- czerwonej na maszt.

W Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku,  nauczyciele i uczniowie upamiętnili utworzenie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym w Europie ministerstwem zajmującym się szkolnictwem.
Zaprezentowany przez uczniów montaż słowno- muzycznym  pozwolił wszystkim zebranym po raz kolejny przyjrzeć się codziennej pracy na rzez kształcenia młodego pokolenia, bo jak mawiał Jan Zamoyski  „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

W wydarzeniu zorganizowanym z  okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, uczestniczył  Burmistrz Krzysztof Roman. Włodarz przekazał wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji podziękowania za codzienną pracę na rzecz rozwoju edukacji w naszej gminie, za trud włożony w kształtowanie osobowości młodego pokolenia, natomiast uczniom życzył ,aby szkoła była dla nich drugim domem.

Zwieńczeniem dzisiejszej uroczystości , było podniesienie biało- czerwonej flagi na maszt, który znajduje się na placu apelowym, przed budynkiem szkoły.

Polska Flaga to obok Hymnu i Godła jeden z naszych symboli narodowych. Flaga biało- czerwona ma około 200 lat. Używana przez kilka lat rwania Księstwa warszawskiego  powróciła  wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Pierwszym odnotowanym przez historyków  większym zgromadzeniem z użyciem barw biało- czerwonych była publiczna manifestacja , która miała miejsce w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia, w Warszawie, panie spacerowały w białych sukniach, przepasanych czerwonymi szarfami.  Panowie również założyli szarfy w tych kolorach. Ich interpretacja była powszechnie zrozumiała- biel symbolizowała Orła Białego, a czerwień pole tarczy herbowej. 
Zgromadzeni dziś na placu apelowym uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście, byli świadkami uroczystego zawieszenia flagi na maszcie.  Burmistrz Krzysztof Roman, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie Pani Ewa Klimczak – Macudzińska oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Oliwia Cerbst, dokonali uroczystego podniesienia flagi, po czym wszyscy odśpiewali hymn państwowy. 

Maszt wraz z biało- czerwoną flagą został zakupiony w ramach projektu „Pod biało- czerwoną”.

W projekcie „Pod biało-czerwoną” wzięło udział ponad 400 000 osób z całej Polski! Gmina i Miasto Tuliszków została  zakwalifikowana do złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą.
131 mieszkańców oddało głosy na naszą gminę, dzięki czemu uzyskaliśmy 131 % wymaganych głosów. W związku z tym  gmina pozyskała dotację celową na zakup i montaż masztu z flagą. 

Kwota dotacji: 4200, 45 zł.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależała od głosów oddanych przez mieszkańców.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom  za wsparcie i oddane głosy na naszą gminę. 
Dzięki Waszym głosom  biało- czerwona flaga dumnie powiewa przed budynkiem szkoły podstawowej w Tuliszkowie i przypomina spoglądającym na nią, przez szkolne okna, uczniom, o tożsamości narodowej.

Projekt pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 

 • dzien edukacji (12)
 • dzien edukacji (13)
 • dzien edukacji (14)
 • dzien edukacji (15)
 • dzien edukacji (1)
 • dzien edukacji (2)
 • dzien edukacji (3)
 • dzien edukacji (4)
 • dzien edukacji (5)
 • dzien edukacji (6)
 • dzien edukacji (7)
 • dzien edukacji (8)
 • dzien edukacji (9)
 • dzien edukacji (10)
 • dzien edukacji (11)
 • maszt flagowy

Kolejna umowa na budowę sieci kanalizacji podpisana.

10 października 2022 r. Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków, Zadworna Ogorzelczyn, Tarnowa Etap III”.


W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę. Został nim Zbigniew Bilski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H.U. „ZBYCH-TRANS”. 


Wartość inwestycji wynosi: 6 658 660,52 zł.


Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Kwota dofinansowania: 5 000 000 zł.

 • POlski Ład
 • przekazanie umowy
 • podpisanie umowy

Jednostka OSP Wielopole zakupiła samochód pożarniczy.

W sobotę, 8 października 2022 r. miało miejsce uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego.

Jednostka OSP Wielopole zakupiła od OSP Tuliszków samochód pożarniczy marki STAR.

Na realizację wyżej wymienionego zadania Jednostka OSP Wielopole otrzymała dotację celową z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków.

 • przekazanie samochodu pożarniczego

Kolejna droga w gminie Tuliszków zostanie wybudowana. Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą.

11 października 2022 r. Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał kolejną umowę na budowę drogi w gminie Tuliszków. 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa drogi Kiszewy- Budki” wyłoniono wykonawcę. Zostało nim Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

W miejscowości Kiszewy- Budki wybudowana zostanie droga o szerokości 5 metrów, o nawierzchni z betonu asfaltowego z  poboczami z kruszywa kamiennego. Wykonany zostanie rów drogowy po lewej stronie drogi. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy do posesji i na pola o nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wartość zadania wynosi: 732 064, 60 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2022.

Kwota dofinansowania: 216 250,00 zł.

 • podpisanie umowy przy stole
 • burmistrz przekazuje umowę wykonawcy

Koncert dla NIEPODLEGŁEJ.

Już dzisiaj zapraszamy na niezwykły koncert dla NIEPODLEGŁEJ.
Piosenki niezapomnianego Zbigniewa Wodeckiego zaśpiewa Kasztelan Band Project.

Zapraszamy w sobotę, 12 listopada 2022 r., na godz. 18.00, do Hali widowiskowo-sportowej w Tuliszkowie.

Honorowy Patronat nad koncertem objęła FUNDACJA IM. ZBIGNIEWA WODECKIEGO.

Przed koncertem, i po nim, do Kawiarenki, serwującej przepyszne ciasta domowego wypieku, zaprasza Rada Rodziców SP w Tuliszkowie.

 • plakat z Wodeckim

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy placówek oświatowych 

z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 
serdecznie dziękuję za trud włożony w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Tuliszków.

Praca w oświacie nie jest łatwym zadaniem,
wymaga wysokich kwalifikacji, cierpliwości, wytrwałości i zaangażowania.

Kształtowanie młodych umysłów i charakterów jest trudną, 
ale jednocześnie zaszczytną misją.

To dzięki Państwu młodzi ludzie poszerzają swoje zainteresowania , poznają świat, 
a po latach z sentymentem wspominają czasy nauki.

Proszę  przyjąć moje najszczersze życzenia, satysfakcji z wykonywanej pracy, 
sukcesów, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Burmistrz
(-) Krzysztof Roman

               

 • data: 2022-10-14
 • tekst życzeń na żółto- pomarańczowym tle

Spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem.

14 października br. w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie odbyło się spotkanie z jednym z najpopularniejszych autorytetów normatywnych w dziedzinie języka polskiego.

Jerzy Bralczyk - polski językoznawca i gramatyk, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki spotkał się z mieszkańcami  naszej gminy w Dzień Edukacji Narodowej. Organizatorem wydarzenia był Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie.

Spotkanie rozpoczęła gawęda o języku polskim, która obfitowała w wiele zabawnych anegdot, gier słownych i płynnych zmian tematu, w myśl zasady przytoczonej przez profesora, że najlepsza rozmowa musi być swobodna, musi się kleić i toczyć. Następnie słuchacze zadawali pytania o intrygujące ich nazwy i słowa, prosząc o wyjaśnienie ich pochodzenia i sposób używania w języku potocznym. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze ze szczyptą humoru. 
Na koniec gorącymi brawami uczestnicy podziękowali profesorowi za przybycie. Słowa uznania skierował Burmistrz Krzysztof Roman, który podziękował gościowi za przyjecie zaproszenia i niezwykłą podróż w świat słów. Całość zakończyła się indywidualną wymianą zdań w trakcie podpisywania książek autora.

 • spotkanie z profesorem Bralczykiem (1)
 • spotkanie z profesorem Bralczykiem (2)
 • spotkanie z profesorem Bralczykiem (3)
 • spotkanie z profesorem Bralczykiem (4)
 • spotkanie z profesorem Bralczykiem (5)
 • spotkanie z profesorem Bralczykiem (6)

X Integracyjna Impreza na Orientację.


Uczestników rajdu obowiązują zgłoszenia na stronie www.turek.pttk.pl.

Zgłoszenia internetowe na X TurIno należy dokonać do 19.10.20221r. (środa).

Dodatkowe informacje można otrzymać w Informacji Turystycznej w Muzeum w Turku (siedziba Oddziału PTTK) lub Prezesa Oddziału PTTK Dariusza Grajkowskiego (Szadów Księży 19a, tel. 502 665 207).

UWAGA!!! Ograniczona liczba uczestników !!!  Decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Dla zarejestrowanych uczestników gwarantujemy znaczki rajdowe, dyplomy i posiłek. 

Program:

Start rajdu odbędzie się 23 października  o godz. 10.00 w miejscu przy Leśniczówce Grzymiszew 
10:00 – 10:30  - rejestracja uczestników
10:30 – 10:45  - szkolenie, po którym nastąpi przekazanie map i numerów startowych - czas na zaplanowanie przebiegu trasy przez uczestników

O 10:45  - START 

Impreza odbędzie się w 3 kategoriach
Trasa nr 1 – dla drużyn szkolnych
Trasa nr 2 – dla drużyn rodzinnych
Trasa nr 3 – dla pozostałych drużyn „Śmiali na trasie”.

Zakończenie rajdu odbędzie się w miejscu Startu  na terenie Leśniczówki Grzymiszew ok. godz. 15.30.

Impreza na orientację polega na znalezieniu jak największej ilości punktów oznaczonych na mapie. 

Na starcie wszyscy zostaną przeszkoleni. 

Gwarantujemy udaną zabawę i niezapomniane chwile.

Uczestnicy (kierownicy drużyn) zobowiązani są do posiadania długopisu i sprawnego telefonu komórkowego. 
                                                                   

 • plakatX INO

Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy o Tematyce Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza uczniów klas IV-VI i VII-VIII do wzięcia udziału w GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM WIERSZY O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI,który odbędzie się 8 listopada 2022 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej MGBP w Tuliszkowie .
 
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza GiM Tuliszków Krzysztofa Romana.
Serdecznie zapraszamy!

 • plakat 2022

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości.

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległosci:

11 listopada 2022 r. 

9.20 Msza św. w Kościele pod wezwaniem św. Wita w Tuliszkowie

10.20 Apel Poległych na Placu Wolności

12 listopada 2022 r.

18.00 Koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Kasztelan Band Project ( hala widowiskowo- sportowa w Tuliszkowie)

17.00 - 18.00 oraz po koncercie  Kawiarenka Rady Rodziców SP w Tuliszkowie 

 

 • plakat2 Plakat 11.11.2022
 • plakat z Wodeckim

Komunikat dla mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach.

Szanowni Państwo!!!

W związku z potrzebą dokonania pilnego lecz WSTĘPNEGO rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, prosimy osoby zainteresowane o zgłaszania do dnia 24 października 2022 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków od 7.30 do 15.30 chęci zakupu węgla: osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, telefonicznie na numer: 63 2791 763  drogą elektroniczną na adres: jokonska@tuliszkow.pl,  smsem pod nr telefonu 601199321 z podaniem ilości i rodzaju węgla  (węgiel orzech, ekogroszek).

To zgłoszenie służy jedynie CELOM POGLĄDOWYM, a ewentualnego zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie jest w fazie procedowania.

Jednocześnie informujemy, że według założeń projektu wyżej wymienionej ustawy:

 • Maksymalna cena węgla może wynosić 2 000 zł.
 • Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe: w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.
 • Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na dzień dzisiejszy, nie wiemy jakiego pochodzenia będzie węgiel, którym będziemy dysponować dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków. Może to nie być węgiel Polski.

Mistrzostwa Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych pod hasłem "Narkotykom Stop".

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza na Mistrzostwa Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych pod hasłem "Narkotykom Stop",  który odbędzie się 18 listopada br. w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie. 

 

Program:

18 listopada 2022 r.

godz. 9.30 – przyjazd drużyn,
godz. 9.45 – narada opiekunów drużyn i losowanie,
godz. 10.00 – rozpoczęcie turnieju,

Organizatorzy:
-Gmina i Miasto Tuliszków
-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie

Współorganizatorzy:
Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie, ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszków.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Turku

Zawiadomienie o LX sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w dniu  3 listopada 2022 r. o godz. 15:30  w sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad LVIII i LIX sesji rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GIM Tuliszków na lata 2022-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad LX sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: http://bip.tuliszkow.pl/?c=932

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

 

 

Jesienne Biegi Tuliszkowskie.

Rada Samorządu Mieszkańców Miasta Tuliszkowa, Gmina i Miasto Tuliszków, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie i Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie zapraszają na JESIENNE BIEGI TULISZKOWSKIE!
 

STADION MIEJSKI W TULISZKOWIE
( ulica Nortowska)

Program
-Wydawanie numerów startowych od 8.20– 9.20
-Start do biegu głównego o godz. 11.00
-Bieg oraz Nordic Walking—dystans 5 km
-Biegi dla dzieci po stadionie

ZAPISY DO 6 LISTOPADA w Bibliotece w Tuliszkowie i w Szkole 
Podstawowej w Tuliszkowie (sekretariat).

Przewidywany posiłek, pamiątki i nagrody dla uczestników i zwycięzców!

Szczegóły w regulaminie.

 • kobieta biegnie

Zmiana organizacji ruchu drogowego w okresie Wszystkich Świętych.

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarza parafialnego w Tuliszkowie. 


Mają one ułatwić dojazd do cmentarza i poprawić bezpieczeństwo na drogach w okresie szczególnie nasilonego ruchu pieszych i pojazdów. 

Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać w dniach 31.10.2022r. oraz 01.11.2022r. 

Ograniczenia będą dotyczyć parkowania na ulicach: Paderewskiego ( gdzie wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się po jednej stronie drogi) oraz Rogozińskiego z zakazem  po dwóch stronach drogi.

Informacja dla mieszkańców.

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie informuje, że w związku z przeprowadzonym przeglądem podstawowym obiektów mostowych na terenie gminy Tuliszków z eksploatacji zostały wyłączone trzy mosty.

W zwiazku z powyższym obowiązuje zakaz ruchu samochodowego na mostach:

 1. w Zadwornej, w ciagu drogi Zadworna- Borek.
 2. w Sarbicku ( szczegóły na załączonej mapie).
 3. w Sarbicku przy młynie ( szczegóły na załączonej mapie)
 • mapa z mostami