Aktualności - sierpień 2022

Kolejna umowa podpisana

W dniu dzisiejszym Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na kolejną inwestycję . 

Umowa na zadanie pod nazwą „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Kiszewy i Wróblina gm. Tuliszków”- dla części 1 Przebudowa - remont konstrukcji dachowej budynku świetlicy wiejskiej w Kiszewach-  została podpisana z wykonawcą wyłonionym w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.  z Mateuszem Jędrzejakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Budowlana Firma Dekoblach Mateusz Jędrzejak z siedzibą w Raszkowie.

Wartość zadania wynosi: 453 696,85 zł

 

Jednocześnie podpisano również umowę na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Panem Rafałem Grendą- Wołkowem.

Kwota umowy: 11 070,00 zł.

umowa

 • DSC_0940
  podpisanie umowy
 • DSC_0944
  umowa

Informacja

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

w związku z organizacją

DOŻYNEK

GMINNO - PARAFIALNYCH

w dniu 28.08.2022r., godz. 15:30

ZAPRASZA

Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, twórców ludowych, rękodzielników, artystów, organizacje pozarządowe, producentów, pszczelarzy, ogrodników i inne podmioty mogące uświetnić to wydarzenie

do wystawienia stoisk promocyjnych podczas uroczystość.

Będzie to wspaniała okazja do promocji własnych wyrobów, produktów i usług.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie do 12.08.2022 r.

lub pod numerem telefonu 63 2791 786.

 

 

 • Publikacja2
  dożynki

KONKURS

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza do udziału w  konkursie na Najładniejszą dożynkową dekorację posesji dla mieszkańców Sołectwa Wymysłów oraz Sołectwa Zadworna

 

Na czym polega konkurs⁉️ 

Celem konkursu jest wykonanie zewnętrznej, dożynkowej dekoracji posesji prywatnej usytuowanej na terenie Sołectwa Wymysłów oraz Sołectwa Zadworna w gminie Tuliszków.

 

Nagroda

W konkursie przewidziane są nagrody:

 1.  Nagroda dla jednego gospodarstwa Sołectwa Wymysłów – nagroda o wartości 1 000,00 zł
 2.  Nagroda dla jednego gospodarstwa Sołectwa Zadworna – nagroda o wartości 1 000,00 zł

Szczegóły w regulaminie konkursu.

 • plakat Konkurs
  dynie

Prace modernizacyjne w ZUOK Orli Staw.

W niecały rok po przekazaniu Wykonawcy terenu pod budowę instalacji fermentacji możemy śmiało powiedzieć, że jedno z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” jest bliskie ukończenia. Od momentu rozpoczęcia zadania, prace budowlane przebiegają płynnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

W ostatnim okresie wykonano m.in.:

 • próby szczelności zbiornika czterokomorowego na odcieki w hali odwodnienia pofermentatu – zakończone wynikiem pozytywnym,
 • próby szczelności komory fermentera – zakończone wynikiem pozytywnym,
 • montaż zbiornika biogazu, który został posadowiony na zbiorniku na odcieki,
 • układanie warstw ścieralnych betonowych i asfaltobetonowych na drogach i placach terenu inwestycji,
 • roboty betoniarskie w zakresie budowy zbiornika na wodę deszczową – trwają przygotowania do przeprowadzania próby jego szczelności,
 • większość prac związanych z obudową obiektów płytami warstwowymi oraz część pozostałych prac elewacyjnych,
 • pokrycia blachą boksów i wiat magazynowych.

 

Gotowe są już wszystkie obiekty instalacji i trwa ich wyposażanie. Dostarczono
i zamontowano praktycznie wszystkie elementy składowe – maszyny i urządzenia linii technologicznych w poszczególnych obiektach.

Dzięki sprawnemu działaniu i zaangażowaniu wielu osób już niedługo w Orlim Stawie zostanie oddana do użytku instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej
i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu.

Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

 • Orli Staw 2
 • Orli Staw
 • POIS_top

Zapraszamy do udziału w piątym rajdzie rowerowym.

Drodzy mieszkańcy!
Już dziś zapraszamy Was do wspólnej zabawy podczas kolejnego rajdu rowerowego.

Odbędzie się on w niedzielę 21 sierpnia 2022 r. Tym razem wyruszymy z Nowego Światu w kierunku Kiszew, gdzie odbędzie się finał rajdu.

Zapisy prowadzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie. Wpisowe wynosi 10 zł od osoby, płatne w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie.
Za udział w jednym rajdzie uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.
Cztery pieczątki upoważniają do brania udziału w losowaniu o nagrodę główną, jaką jest ROWER!!!! Pokaż mniej

 • plakat na rajd rowerowy 21 sierpnia

Tuliszkowski Budżet Obywatelski.

Szanowni Mieszkańcy Tuliszkowa,

zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną na temat Tuliszkowskiego Budzetu Obywatelskiego.

Poznajcie:
* Procedury powstania Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
* Zasady składania projektów, wymogi formalne jakimi powinny odpowiadać składane projekty oraz zasady ich weryfikacji.
* Ocenę formalno - prawną złożonych projektów.
* Zasady głosowania.

Burmistrz Krzysztof Roman podpisał umowę na dotację celową dla świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Tuliszkowie.

10 sierpnia br. Burmistrz Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał  umowę z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej na „Zakup inwestycyjny dla świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Tuliszkowie" .

Gmina i Miasto Tuliszków otrzyma dotację celową w wysokości  22 000 zł.
Przeznaczy ją na zakup sprzętu informatycznego, który usprawni działalność świetlicy w Tuliszkowie.

 • podpisanie umowy20220810_103705

Szatnie w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie zyskują nowy wygląd.

“Szatnia na medal” to  program, w którym jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację działań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej. Dofinansowanie jest przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a  głównym celem tego programu jest  poprawa warunków szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych.

Gmina i Miasto Tuliszków wzięła udział w projekcie “Szatnia na medal” i otrzymała dofinansowanie na remont szatni w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie. Umowę o dofinansowanie zadania podpisał Burmistrz Krzysztof Roman z Województwem Wielkopolskim w dniu 29 lipca 2022 r.

Kwota dofinansowania wynosi 90 000 zł.
Wartość zadania wynosi: 182 072, 28 zł.

W hali widowiskowo- sportowej prowadzone są prace remontowe. W trzech szatniach wymieniono instalację elektryczną, drzwi, płytki, pomalowano ściany. Szatnie wyposażone będą w szafki skrytkowo- ubraniowe, pufy i nowe ławki. Zmodernizowane zostały łazienki. Wymieniono instalację sanitarną i elektryczną. Jedną z szatni dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących osób z  niepełnosprawnościami.

 • drzwi
 • łazienka nowa 2
 • łazienka nowa
 • umywalki
 • logo
 • płytki

Zmiany w Programie "Czyste Powietrze".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. uległ zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).
Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:
• Programem,
• wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
• Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Warunki dotacji z prefinansowaniem
• Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
• Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
• Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).
• Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
• Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
• Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.
Dla kogo prefinansowanie?
Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu. 
Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
Gdzie składać wnioski?
 Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program) należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie. 
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
• w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.
Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
• za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
• poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
• bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie opisanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. 
Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 2) albo Części 3) Programu przed dniem 15.07.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie. 

Dożynki Gminno- Parafialne.

Zapraszamy Mieszkańców do udziału w tegorocznych Dożynkach Gminno- Parafialnych, które odbędą się 28 sierpnia 2022 r. w parku miejskim w Tuliszkowie. Gospodarzami dożynek są: Sołectwo Zadworna i Sołectwo Wymysłów.

Program przedstawia się następująco:
28 sierpnia w Tuliszkowie.
Kościół parafialny:
15.30 Msza święta dziękczynna za plony
(Z udziałem Orkiestry Dętej MGOK)
16.30 Ustawienie orszaku dożynkowego
16.35-16.50 Przemarsz orszaku

Amfiteatr w parku:
17.00 Obrzędy dożynkowe
(Prowadzi Zespół Jesień)
18.00 Część artystyczna
- Zespół wokalny Jesień
- Młodzieżowy zespół wokalny
- Mażoretki MGOK
- Konkursy i ich rozstrzygnięcie
19.00 Koncert PABLO
20.15 - 24.00 Dyskoteka
(Prowadzi Adrian Paruszewski)

Dodatkowe atrakcje:
Kulinarne prezentacje sołectw gminy.
Stoiska promocyjne firm i rękodzielników.
Strefa zabaw dla dzieci.
Dmuchane zamki.
Zagroda zwierzęca.

 • plakat dożynkowy

Wniosek o dodatek węglowy.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?
Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, w Punkcie Informacyjnym, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30- 15.30.

Wnioski do pobrania znajdują się w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie lub w zakładce poniżej.

 

 

 

Informacja o odbiorze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Szanowni Mieszkańcy.
Przypominamy, że w dniu 23 sierpnia 2022 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny
Odpady należy wystawić do drogi publicznej w dniu odbioru do godziny 7:00

Orkiestra Dęta zaprasza na warsztaty muzyczne.

Jeśli chcesz aktywnie spędzać czas i spróbować swoich sił, by zostać pasjonatem popularnych "dęciaków"?
Zajrzyj do MGOK w Tuliszkowie- Orkiestra Dęta zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych na warsztaty muzyczne, które będą odbywać się raz w tygodniu, począwszy od 20 sierpnia 2022 r.

 • graj z nami

Piąty rajd rowerowy już za nami.

W niedzielę 21 sierpnia 2022 r. odbył się piąty z sześciu rajdów rowerowych zaplanowanych w naszej gminie w ramach wydarzenia pod nazwą "Rajdy rowerowe w Gminie i Mieście Tuliszków. Tradycja, kultura, ruch, krzepią nasz duch! 

Tym razem cykliści pokonali trasę z Nowego Światu do Kiszew, gdzie czekało na nich mnóstwo atrakcji : pyszny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kiszewach i Sołectwo Kiszewy, zabawy i konkursy z nagrodami.

Kolejny- finałowy rajd rowerowy odbędzie się  3 września 2022 r. Wyruszymy z Kiszew i podziwiając uroki gminy dotrzemy do Tuliszkowa. W parku miejskim odbedzie się podsumowanie wszystkich rajdów rowerowych, a co najważniejsze, odbędzie sie losowanie nagrody głównej, jaką jest ROWER.

Hasło przewodnie ostatniego rajdu brzmi " Rozgrzewamy podkowy na rajd finałowy". Będzie on połączony z Ogólnopolskim Rajdem Bursztynowym.

Zapisy na rajd finałowy prowadzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie. Wpisowe wynosi 10 zł od osoby, płatne w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie.

Przypominamy, że cztery pieczątki upoważniają do brania udziału w losowaniu o nagrodę główną, jaką jest ROWER.

 • cyklisci 2
 • cyklici 2
 • cyklici
 • Gmina i Miasto Tuliszkw
 • Kiszewy 2
 • Kiszewy rajd
 • Kiszewy
 • Nowy wiat rajd
 • Nowy wiat
 • pocztek rajdu
 • rajd Kiszewy
 • rajd rowerowy
 • rajd
 • rowery
 • rowerzyci
 • wietlica
 • zapisy

Zapraszamy do udziału w finałowym rajdzie rowerowym.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza mieszkańców do udziału w finałowym rajdzie rowerowym.

W dniach 3- 4 września br. będziemy gospodarzami wydarzenia pod nazwą 37. Ogólnopolski Bursztynowy Rajd Kolarski po Wielkopolsce Wschodniej.

Turyści z różnych zakątków Polski, w ciagu kilku dni odkrywać będą ciekawe miejsca w Wielkopolsce Wschodniej. Poznają uroki naszej gminy, wezmą udział w zajęciach i konkursach przygotowanych z myślą o cyklistach. 3 września br. w tuliszkowskim parku odbędzie się finałowy rajd rowerowy, który będzie ostatnim już z cyklu sześciu rajdów organizowanych przez Gminę i Miasto Tuliszków pod hasłem "Tradycja, Kultura, Ruch Krzepią nasz Duch!". W tym dniu odbędzie się również losowanie nagrody głównej, jaką jest ROWER. 

Przypominamy, że żeby wziąć udział w losowaniu należy posiadać karnet z conajmniej czterema pieczątkami potwierdzającymi udział w rajdach rowerowych organizowanych przez Gminę i Miasto Tuliszków. 

Zapisy na rajd finałowy prowadzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie. Wpisowe wynosi 10 zł od osoby, płatne w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie.

Hasło przewodnie ostatniego rajdu brzmi "Rozgrzewamy podkowy na rajd finałowy".

Zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy podczas 37. Ogólnopolskiego Bursztynowego Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej.

 • plakat na rajd rowerowy finałowy

Zawiadomienie o LVII sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu  30 sierpnia 2022 r. o godz. 8:00  sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  LVI  sesji Rady Miejskiej
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tuliszków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2022r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GIM Tuliszków na lata 2022-2025.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad  LVII  sesji Rady Miejskiej.

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie http://bip.tuliszkow.pl/?c=932

Obrady sesji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=qKHJspRNj9Q

 

 

 

Dożynki Gminno- Parafialne 2022.

Gospodarzami tegorocznych Dożynek Gminno- Parafialnych były dwa sołectwa: Wymysłów i Zadworna. Uroczystość dożynkowa odbyła się 28 sierpnia br. mszą św. w Kosciele pw. Św. Wita w Tuliszkowie. Parafianie dziękowali za tegoroczne plony i modlili się o dalszy urodzaj. Po mszy świętej barwny korowód dożynkowy udał się do tuliszkowskiego parku, gdzie odbyła się część obrzędową tegorocznego święta plonów.

Starostowie dożynek złożyli symboliczny bochen chleba na ręce Burmistrza Krzysztofa Romana. W tym roku starostami dożynek zostali: Agnieszka Siepka reprezentująca Sołectwo Zadworna oraz Tomasz Kalinowski z Wymysłowa.

Pani Agnieszka pochodzi z rolniczej rodziny. Wraz z mężem i synkiem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 60 hektarów. Zajmują się produkcją bydła mlecznego i mięsnego i uprawą zbóż. 
Pan Tomasz wspólnie z żoną i synkiem prowadzi gospodarstwo o powierzchni 7,9 hektara, nastawione na produkcję owoców.

Następnie Burmistrz Krzysztof Roman podziękował w swoim przemówieniu rolnikom za trud i pracę, jak również sołtysom za zangażowanie w przygotowanie dożynkowych wieńców oraz stoisk z poczęstunkiem dla mieszkańców. Słowa uznania dla rolników skierowali w swych okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście.

Podzcas uroczystości dożynkowej rozstrzygnięto "Konkurs na najładniejszą dekorację dożynkową posesji".  Do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie wpłynęło jedenaście zgłoszeń. Komisja konkursowa w dniu wczorajszym dokonała oceny zgłoszonych dekoracji i biorac pod uwagę pomysłowośc, oryginalność, nawiazanie do tradycji dożynkowej i ogólne wrażenie estetyczne wyłoniła zwycięzców. W Wymysłowie zwyciężczynią została Pani Marzena Pawlak, natomiast w Zadwornej Pani Magdalena Wawrzyniak.

Zwieńczeniem wczorajszej uroczystości były występy lokalnych artystów oraz gwiady wieczoru - PABLO. 

 • doynki (1)
 • doynki (2)
 • doynki (3)
 • doynki (4)
 • doynki (5)
 • doynki (6)
 • doynki (7)
 • doynki (8)
 • doynki (9)
 • doynki (10)
 • doynki (11)
 • doynki (12)
 • doynki (13)
 • doynki (14)
 • doynki (15)
 • doynki (16)
 • doynki (17)
 • doynki (18)
 • doynki (19)
 • doynki (20)
 • doynki (21)
 • doynki (22)
 • doynki (23)
 • doynki (24)
 • doynki (25)
 • doynki (26)
 • doynki (27)
 • doynki (28)
 • doynki (29)
 • doynki (30)
 • doynki (31)
 • doynki (32)
 • doynki (33)
 • doynki (34)
 • doynki (35)
 • doynki (36)
 • doynki (37)

Narodowe Czytanie 2022.

Burmistrz Krzysztof Roman
oraz Dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie  Pani Małgorzata Ast
zapraszają do wspólnej lektury "Ballad i Romansów" Adama Mickiewicza podczas Narodowego Czytania 2022.
Dzieła Adama Mickiewicza przeczytają zaproszeni goście. 
11.edycja Narodowego Czytania odbędzie się  w sobotę 3 września br., w godz. od 10.00 do 13.00 przed budynkiem Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.
Zapraszamy mieszkańców do wspólnego celebrowania święta literatury polskiej.

 • plakat narodowe czytanie

Tuliszkowski Budżet Obywatelski.

Drodzy Mieszkańcy Tuliszkowa,
przypominamy, że w dniach od 29.08.2022 r. do 9.09.2022 r. można składać wnioski do Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Formularze -  wnioski, na których wpisujemy propozycje zadań do budżetu obywatelskiego znajdują się w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 0050.103.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie naboru projektów w ramach Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 oraz powołania zespołu ds. Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski na rok budżetowy 2023 wynosi 180 000 zł.

 • budżet plakat

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice po raz kolejny podejmą trud kształtowania charakterów, wzbogacania wiedzy oraz rozwijania umiejętności, a pracownicy oświaty tworzenia właściwych warunków do nauki i pracy.
W dniu dzisiejszym, w  placówkach szkolnych, również i tych na terenie naszej gminy, miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2022/2023.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie, zgodnie z zarządzeniem nr 00050. 121.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie, funkcję dyrektora placówki objęła Pani Izabela Gradecka. Będzie ją sprawowała w okresie od  1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

Podczas uroczystego apelu Burmistrz Krzysztof Roman powitał serdecznie nową panią dyrektor, wręczając jej list gratulacyjny i bukiet kwiatów oraz życzył jej wielu sukcesów i wytrwałości w realizacji celów. Jednocześnie włodarz pogratulował Pani Małgorzacie Kruckiej objęcie stanowiska wicedyrektora szkoły. 
W swoim przemówieniu burmistrz życzył uczniom odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także cierpliwości i wiary we własne możliwości.

 • DSC_0027
 • DSC_0028
 • DSC_0031
 • DSC_0032
 • DSC_0033
 • DSC_0042
 • DSC_0044
 • DSC_0054

Zbiórka na wsparcie Obwodu Winnickiego w Ukrainie.

Szanowni Mieszkańcy!
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) w Poznaniu zwrócił się z apelem o wsparcie publicznej zbiórki na rzecz Obwodu Winnickiego w Ukrainie.
Dochód ze zbiórki będzie przeznaczony na zakup wozu dla wojsk obrony terytorialnej. 
Zbiórka jest odpowiedzią na apel skierowany do WOKiSS przez szefa tamtejszej jednostki wojskowej. Jak informuje Ośrodek: na Winnicę dwukrotnie spadły rakiety, podobnie jak i na kilka mniejszych miejscowości na terenie Obwodu, niszcząc także obiekty cywilne. Dlatego mieszkańcy w znacznej liczbie wstąpili do wojsk obrony terytorialnej i cały czas pozostają w gotowości bojowej. Ze względu na niedobory sprzętowe żołnierze korzystają z własnych zasobów i środków finansowych, które w świetle nieustających działań wojennych są niewystarczające i się kończą.
Osoby, które chcą udzielić wsparcia finansowego mogą wpłacać pieniądze na rachunek prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej, o numerze 97 9063 0008 2104 0000 0026 0007, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim.
Z góry dziękujemy za okazane serce.

 • Wokiss