Aktualności - rok 2021

Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej.

Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu 24 czerwca 2021r. o godz. 11-tej w  sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXVIII  i XXXIX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
5. Debata  nad raportem o stanie Gminy i Miasta Tuliszków za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania  dla Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz absolutorium dla Burmistrza za 2020 rok.:
a/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2020r.,
b/ informacja o stanie mienia komunalnego za 2020r.,
c/ przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu GiM Tuliszków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
d/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020r.,
e/ dyskusja, w tym przedstawienie  opinii stałych komisji Rady Miejskiej,
f/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza za 2020r.
g/ przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2020r.. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  Burmistrzowi GiM Tuliszków za 2020r.:
- przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Tuliszków za 2020r. 
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad  XL sesji Rady Miejskiej.

Informując o powyższym z uwagi na stan epidemii zachęcam do obejrzenia sesji online.

Wstecz