Aktualności 2021

Informacja na temat programu wsparcia dla uczących się dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w ramach konkursu grantowego.

Szanowni Mieszkańcy, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uruchomiła program wsparcia dla uczących się dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w ramach konkursu grantowego  Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” , których krewni  w linii prostej: (w tym także już nie żyjący) pracowali w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej Budzyń, Gosławice.
 

W ramach konkursu Gmina może wnioskować o pozyskanie środków finansowych na zakup: 
- nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu); 
- ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
- usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu

Wnioski o udział w projekcie można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie  pokój nr 26 lub w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzymiszewie do dnia 22 października 2021r. (w godzinach pracy urzędu i szkoły). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 

Załączniki:
- oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego z RODO  
- oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność z RODO  
- wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia 
- dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR (w razie posiadania). 

Wstecz