Aktualności 2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057), Rozdz. VIII pkt 3 i 5 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr 0007.62.2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. 2018 poz.2057).

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza
otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 3 w/w ustawy na dofinansowanie w formie wsparcia zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie:
Przeciwdziałania alkoholizmowi

 

Szczegóły dostepne są na stronie:

http://bip.tuliszkow.pl/?a=6918

 

Wstecz