listopad 2023

Informacja dla mieszkańców.

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, które odbędzie się  28 listopada 2023 r. o godzinie  16.00 w sali konferencyjnej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.
Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące dofinansowania na wymianę pieca oraz termomodernizację budynku w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 

Zapraszamy na spotkanie z najbardziej znanymi polskimi językoznawcami.

Trzech tenorów polskiego językoznawstwa nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Profesorowie Jerzy Bralczyk, Andrzej Markowski i Jan Miodek od lat niestrudzenie zajmują się promowaniem poprawnej polszczyzny i przybliżaniem zawiłości języka polskiego. Medialni, błyskotliwi, a przy tym będący niekwestionowanymi autorytetami w swojej dziedzinie, serwują niezmiennie pasjonujące wywody o naszych słowach powszednich.

Spotkanie z wybitnymi znawcami języka polskiego odbędzie się 
1 grudnia br. o godz. 18:00 w hali widowiskowo-sportowej w Tuliszkowie.

 

Cena biletu: 30,00 zł ( do nabycia w bibliotece)

Tel. 63 2793 102

 • spotkanie- językoznawcy

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W związku z ogłoszeniem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie informuje o naborze wniosków w ramach w/w programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
1.    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
2.    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej  tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Usługi opieki  wytchnieniowej  przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Uczestnik Programu , któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej  nie ponosi odpłatności za realizację usług.

W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie do dnia 13 listopada 2023r. do godz. 15.30.
Szczegółowe informacje dotyczące    Programu udzielane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie pod numerami  telefonów:  63 2793397,  731 250 450 lub 536 363 20.

Więcej szczegółowych informacji o programie  można znaleźć pod linkiem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Zawiadomienie o LXXIV Sesji Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 14 listopada 2023r. o godz. 8.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXIV  sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów z obrad LXXII i LXXIII sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zezwolenia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie GiM T-ów.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2023 rok.

8.    Podjęcie uchwały zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2023-2026.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji  dotyczącej podjęcia uchwały Rady Miejskiej, że Gmina promuje korzystanie z odnawialnych źródeł energii traktując priorytetowo wykorzystanie potencjału energii geotermalnej i zabraniającej wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami

10.      Interpelacje i zapytania radnych.

11.      Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.      Wolne wnioski i informacje

13.      Zamknięcie obrad LXXIV sesji  Rady Miejskiej.

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/614-projekty-uchwal-na-lxxiv-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL

Zawiadomienie

Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy o Tematyce Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W dniu wczorajszym w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy o Tematyce Patriotycznej, pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków Krzysztofa Romana.

Organizatorem konkursu był Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie. 

Celem konkursu było pogłębianie wśród młodzieży znajomości polskiej poezji patriotycznej, rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowanie językiem polskim.
W konkursie recytatorskim wzięło udział dwadzieścioro uczniów ze szkół podstawowych z gminy Tuliszków. 

O otrzymaniu nagród decydowały istotne szczegóły w wykonaniach uczestników: dobór, repertuaru, interpretacja,pomysł, oryginalność występu.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

Nagrodę Burmistrza Krzysztofa Romana otrzymał Tobiasz Jaśniewicz z ZSP w Grzymiszewie.

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce zajął Adam Małolepszy  - ZSP w Grzymiszewie
II miejsce zajął Filip Kąciak- SP w Tuliszkowie
III miejsce zajęła Amelia Skubiszewska- SP w Ogorzelczynie

W kategorii klas VII- VIII:
I miejsce zajęła Ewa Pietraszek - ZSP w Grzymiszewie
II miejsce zajęła Zuzanna Szczap - SP w Ogorzelczynie
III miejsce zajęła Karolina Szmytka- SP w Tuliszkowie

 • uczestnicy konkursu (1)
 • uczestnicy konkursu (2)
 • uczestnicy konkursu (3)
 • uczestnicy konkursu (4)
 • uczestnicy konkursu (5)
 • uczestnicy konkursu (6)
 • uczestnicy konkursu (7)
 • uczestnicy konkursu (8)
 • uczestnicy konkursu (9)
 • uczestnicy konkursu (10)
 • uczestnicy konkursu (12)
 • uczestnicy konkursu (13)

Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada obchodziliśmy 105. rocznicę odzsyskania przez Polskę Niepodległości. Święto to stanowi okazję do refleksji nad wolnością.

Przed mszą świętą w intencji Ojczyzny Burmistrz Krzysztof Roman złożył wiązankę pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, następnie zgromadzeni na placu Wolności udali się do kościoła. 

Msza święta miała szczególny charakter za sprawą wprowadzenia do kościoła parafialnego relikwii jednego z patronów Polski, św. Andrzeja Boboli, męczennika i prezbitera. Ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski  przekazał relikwię na ręce przedstawicieli młodzieży szkolnej, bo to właśnie ona ma w swoich dłoniach przyszłość naszej społeczności i kultury. Przykład świętego męczennika, jego niezłomności i stałość w wyznawanej wierze nie mogą pozostać reliktem przeszłości, jego wzór musi stać się również naszą normą, w nieco innych warunkach i miejscu.

Uroczystość zakończyła się przy obelisku upamiętniającym  100-lecie Odzyskania Niepodległości. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego,  delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem, oddając w ten sposób hołd poległym w obronie naszej ojczyzny. Zebrani mieszkańcy mogli wysłuchać okolicznościowego przemówienia burmistrza, który, mówił o wolności - wartości, która stanowi podstawę naszego społeczeństwa, ale i zrozumienie tego, czym jest różnorodność. Podkreślał, jak ważna jest jedność i dbanie o wspólne dobro, mimo różnicy zdań i poglądów. Nawiązał tym samym do męczennika Andrzeja Boboli, którego relikwie zostały sprowadzone na tuliszkowskie wzgórze, podkreślając jego odwagę i niezłomność w krzewieniu wiary.  

 

 • Narodowe wito Niepodlegoci (1)
 • Narodowe wito Niepodlegoci (2)
 • Narodowe wito Niepodlegoci (3)
 • Narodowe wito Niepodlegoci (4)
 • Narodowe wito Niepodlegoci (5)
 • Narodowe wito Niepodlegoci (6)
 • Narodowe wito Niepodlegoci (7)
 • Narodowe wito Niepodlegoci (8)
 • Narodowe wito Niepodlegoci (9)
 • Narodowe wito Niepodlegoci (10)
 • Narodowe wito Niepodlegoci (11)
 • Narodowe wito Niepodlegoci (12)

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim Pracownikom  
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie 
składamy podziękowania za wysiłek i zaangażowanie
 w wypełnianiu ważnej roli społecznej
na rzecz  drugiego człowieka.
Życzymy, aby każdy dzień pracy przynosił Wam satysfakcję 
i był inspiracją do coraz lepszych rozwiązań.

 /-/Burmistrz 
 Krzysztof Roman

/-/ Przewodniczący RM
Andrzej Janczewski

 • tekst życzeń, białe kwiatydzień pracownika socjalnego 2023

Zawiadomienie o LXXV sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 15.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXV sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej. 
4.    Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta, do wymiaru podatku rolnego na 2024 rok na    terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych GiM Tuliszków.
9.     Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wolne wnioski i informacje.
12.    Zamknięcie obrad LXXV sesji Rady Miejskiej.

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej?lang=PL

 

 

Uczniowie klas 4 szkół podstawowych otrzymali laptopy w ramach programu "Laptop dla ucznia"

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Każdy uczeń w Polsce, poczynając od IV klasy szkoły podstawowej, otrzymuje do dyspozycji laptopa, który będzie mu służył na kolejnych szczeblach edukacji.


W Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Tuliszkowie 77 uczniów otrzymało laptopy, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie 26 uczniów. Wręczył je Burmistrz Krzysztof Roman, życząc, aby sprzęt dobrze wspomagał edukację.

 

 • wreczenie laptopw logotyp
 • wreczenie laptopw (1)
 • wreczenie laptopw (1)
 • wreczenie laptopw (2)
 • wreczenie laptopw (3)
 • wreczenie laptopw (4)
 • wreczenie laptopw (5)
 • wreczenie laptopw (6)
 • wreczenie laptopw (7)
 • wreczenie laptopw (8)

Wigilijne Spotkanie Mieszkańców.

W niedzielę 17 grudnia 2023 r. na placu Wolności w Tuliszkowie odbędzie się spotkanie wigilijne.

W programie:

Od godziny 10.30 do 19.30  na Placu Wolności Jarmark Bożonarodzeniowy.

 • oryginalne stroiki i ozdoby choinkowe
 • wieńce adwentowe
 • stoiska sołectw i kół gospodyń wiejskich, szkół, przedszkoli i zaprzyjaźnionych firm
 • zagroda przyjazna dzieciom
 • ścianka świętego Mikołaja
 • wspólne ubieranie choinki i kolędowanie

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców do współnego świętowania.

 

 

 

 

 

 

 • spotkanie wigilijne mieszkańców_do gminy

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

W piatkowe popołudnie USC w Tuliszkowie zorganizował uroczystosć z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Pary małżeńskie, które przeżyły w jednym związku 50 lat są nagradzane specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas wydarzenia uhonorowani zostali Jadwiga i Józef Antczak, Zofia i Tadeusz Bąkowscy, Teresa i Jan Borowscy, Elżbieta i Antoni Brzęccy, Anna i Henryk Bukowscy, Michalina i Marian Deruccy, Barbara i Ignacy Dzikowscy, Mirosława i Stanisław Gębiccy, Jadwiga i Józef Gradeccy, Maria i Jan Jesiołkiewicz, Marianna i Mieczysław Karczewscy, Jadwiga i Kazimierz Klanowscy, Marianna i Jan Kosakowscy, Jadwiga i Jan Michalak, Anna i Wiesław Olejnik, Irena i Andrzej Poprawscy, Halina i Ryszard Rządkowscy, Daniela i Kazimierz Szymczak, Jadwiga i Stefan Wągiel, Halina i Piotr Wojnarowscy.

W tym roku pary małżeńskie, które przeżyły w jednym związku 60 lat, a obchodziły jubileusz w 2022 roku to Janina i Tadeusz Adamiak, Teresa i Marian Gorgolewscy, Zenobia i Stanisław Gronostaj, Anna i Henryk Janiszewscy, Janina i Michał Rosiak.

Burmistrz Krzysztof Roman wręczył medale i podziękowania parom, życząc kolejnych pięknych wspólnych lat, przeżytych w zgodzie, zdrowiu i miłości.

Tego dnia przed publicznością wystąpili Wokalny Zespół Młodzieżowy działający przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie oraz zespół seniorów Jesień.
 

 • jubileusz poycia (1)
 • jubileusz poycia (2)
 • jubileusz poycia (3)
 • jubileusz poycia (4)
 • jubileusz poycia (5)
 • jubileusz poycia (6)
 • jubileusz poycia (7)
 • jubileusz poycia (8)
 • jubileusz poycia (9)
 • jubileusz poycia (10)
 • jubileusz poycia (11)
 • jubileusz poycia (12)
 • jubileusz poycia (13)
 • jubileusz poycia (14)
 • jubileusz poycia (15)
 • jubileusz poycia (16)
 • jubileusz poycia (17)
 • jubileusz poycia (18)

Informacja o szkoleniu.

Szanowni Państwo! 
  
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dla sołectw z zakresu poszerzania wiedzy o gospodarowaniu odpadami. 
  
  
Szkolenie odbędzie się 01.12.2023r. (tj. piątek) w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie pod adresem: 
  
Ul. Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, sala narad nr 25 
  
  
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 09:00. 
  
Szacowany czas trwania szkolenia to 4h zegarowe. 

 • Zaproszenie na szkolenie - Akademia Szkoleń KLB