październik 2023

Kontrola wywozu nieczystości ciekłych.

UWAGA !!!


WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENACH NIESKANALIZOWANYCH, UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły wżycie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli i sprawozdań dotyczących gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.           
Wprowadzono nowe obowiązki dla gmin tj:
● sporządzanie 2 letniego planu kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków,
● przeprowadzenie do dnia 8 sierpnia 2024 r. kontroli wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji, pod względem posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków (wymagana prawidłowa częstotliwość opróżniania).
● sporządzanie od 2023 roku, szczegółowego sprawozdania z zakresu gospodarki ściekowej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych.
Niezastosowania się gmin do wykonywania obowiązków kontrolnych skutkować będzie nałożeniem kar pieniężnych w wysokości od 10.000 do 50.000 zł.

BURMISTRZ GMINY SPRAWUJE KONTROLĘ PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW WW. USTAWY, DLATEGO:
APELUJEMY
 ● Jeżeli mieszkasz na terenie nieskanalizowanym, obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków
● Użytkujesz zbiornik bezodpływowy (szambo) do gromadzenia nieczystości, dbaj o jego dobry stan techniczny i szczelność, masz przydomową oczyszczalnię ścieków- eksploatuj ją zgodnie z instrukcją użytkowania
● Zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika/ osadnika przydomowej oczyszczalni oraz instrukcji jej użytkowania 
jednak w przypadku zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz na pół roku, natomiast przydomowej oczyszczalni – raz na rok.
● Zachowaj do kontroli potwierdzenia opróżniania zbiornika i wywozu nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z datą i informacją o ilości odebranych nieczystości, za okres co najmniej  od stycznia 2023 roku.
● Przygotuj się do obowiązkowej kontroli, wymagane będzie okazanie aktualnej umowy lub dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, z których wynikać powinna prawidłowa częstotliwość opróżniania.

INFORMUJEMY
Ramowy plan kontroli zamieszony został wraz z niniejszą informacją na stronie internetowej.
Kontrole wymaganych dokumentów rozpoczną się już w październiku 2023 roku w terminach wyznaczonych w wezwaniach do kontroli lub zawiadomieniach o kontroli.

Informacja dla mieszkańców.

Przypominamy, że w dniu 19 października 2023 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

Wielkogabarytowe odpady to na przykład:
•    stare meble – m.in. szafy, łóżka, kredensy, biurka, krzesła,
•    wyroby tapicerskie - m.in. fotele, wersalki, pufy,
•    skrzydło drzwi lub okna (bez futryny, ościeżnic, parapetów),
•    karnisze, deski do prasowania, duże lustra,
•    dywany, wykładziny, materace,
•    rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów bez elektroniki, foteliki dziecięce, przewijaki,
•    meble ogrodowe, duże donice.
Ponadto przypominamy, że podczas zbiórki nie będą odbierane wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z warsztatów samochodowych, z prowadzonej działalności gospodarczej, odpady budowlane, remontowe, styropiany budowlane, papa, płyty azbestowe, szyby okienne, szklarniowe i samochodowe, a także tapicerka samochodowa, itp. Tego rodzaju odpady muszą być poddane utylizacji we własnym zakresie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Odpady należy wystawić do drogi publicznej w dniu odbioru do godziny 7:00

Informacja o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy i Miasta Tuliszków.

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy i Miasta Tuliszków podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny na stronie https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/98-wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-15102023-r/artykuly/554-bezplatny-gminny-przewoz-pasazerski-dla-wyborcow-ujetych-w-spisie-wyborcow-gim-tuliszkow-w-dniu-15102023r?lang=PL

 

Nowe inwestycje na horyzoncie: Burmistrz Krzysztof Roman podpisał kolejne umowy przyczyniające się do rozwoju gminy.

W ostatnich dniach Gmina i Miasto Tuliszków uczyniła kolejny krok w kierunku rozwoju i modernizacji.
Burmistrz Krzysztof Roman podpisał kilka nowych umów, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzrostu gospodarczego na terenie gminy.

W związku z realizacją inwestycji pn: „ Etap I- Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie” Krzysztof Roman, przy kontrasygnacie skarbnika Anny Nawrockiej, podpisał z wykonawcą umowę na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą został Pan Dariusz Szewczyk prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Budowlano- Remontowych „REMBUD”.

 

Wartość inwestycji wynosi 3 196 646,86 zł.

Gmina pozyskała na realizację tej inwestycji dofinansowanie w wysokości 2 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Czek na realizację zadania przekazał na ręce burmistrza i prezesa jednostki OSP Tuliszków Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji Pan Ryszard Bartosik.

 • przekazanie czeku
 • dofinansowania dla gminy Tuliszków
 • zebrani na placu przed budynkiem OSP

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych 
z terenu Gminy i Miasta Tuliszków składamy serdeczne życzenia.

Życzymy Wam, abyście nadal inspirowali, 
motywowali i ukazywali 
drogę do wiedzy młodym pokoleniom.

Niech Wasza praca przynosi owoc w postaci 
rozwijających się, 
świadomych młodych ludzi, 
którzy przyczynią się do lepszego jutra.

Burmistrz
Krzysztof Roman

Przewodniczący RM
Andrzej Janczewski

 • tekst życzeń

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny.

Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tuliszkowie oraz  Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie zapraszaja do udziału w Gminnych Eliminacjach Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Tematem Konkursu jest:
• udział strażaków w likwidacji pożarów,
• udział strażaków w akcjach ratownictwa drogowego i wodnego,
• wykonywanie zadań związanych z ratownictwem ekologicznym i medycznym,
• zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych,
• udział w zawodach sportowo-pożarniczych,
• historia pożarnictwa, działalność prewencyjna, kulturalna oraz inne formy aktywności
i społecznego zaangażowania.

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół, a także osób dorosłych
(twórców amatorów) zamieszkujących teren Gminy Tuliszków.
2. Przedmiotem Konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby,
Metaloplastyki. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny innych prac przestrzennych ani zbiorowych.
3. Prace zostaną ocenione w następujących kategoriach wiekowych:
− I grupa - przedszkola
− II grupa - dzieci z klas 1-4
− III grupa - dzieci z klas 5-8
− IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
− V grupa - osoby dorosłe
4. Wszystkie prace na odwrocie muszą być opatrzone (czytelnie) metryczką (załącznik nr 1):
Imię i nazwisko autora, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym, nazwa
i dokładny adres placówki, tytuł pracy, technika wykonania, imię i nazwisko nauczyciela
lub instruktora nadzorującego wykonanie pracy.
PRACE, KTÓRE BĘDĄ WYKONANE NIEZGODNIE Z REGULAMINEM
NIE ZOSTANĄ PODDANE OCENIE.
5. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2023 roku na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

 • konkurs- strażacy

Narodowe Święto Niepodległości.

Zapraszamy na tegoroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Tuliszkowie.

Sobota 11 listopada 2023 roku.

10.40 złożenie wiązanki pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki ( Plac Wolności)

11.00 Msza święta w intencji Ojczyzny

12.  Złożenie wiązanki pod Obeliskiem- Pomnikiem

 

 • plakat 11 listopada

"Piekarczyk akustycznie"- rockowy koncert w Tuliszkowie.

20 października,  w piątkowy wieczór, w hali widowiskowo- sportowej w Tuliszkowie sympatycy muzyki rockowej mogli usłyszeć lidera zespołu TSA . Marek Piekarczyk wystąpił bowiem na miejscowej scenie z projektem „Piekarczyk akustycznie”. Towarzyszyli mu przyjaciele: Tadeusz Apryjas – gitara akustyczna oraz Jacek Borowiecki – cajon. 

Piekarczyk znany jest ze swojej niepowtarzalnej energii, od początku nawiązał znakomity kontakt z publicznością, którą zabawiał anegdotami z życia swojego oraz przyjaciół, towarzyszących mu na scenie. Publiczność żywo reagowała na te opowieści oraz zaprezentowany repertuar, na który złożyły się stare dobre rockowe ballady i utwory nowsze, nagrane przez Piekarczyka choćby z Yugopolis, jak „Gdzie jest nasza miłość”, którą wokalista wykonał na bis ponad dwugodzinnego dynamicznego wbrew nazwie występu. Poza tym publiczność usłyszała zapomniane już, a jakże piękne, muzyczne perełki Tadeusza Nalepy, Michaja Burano z Czerwono-Czarnych, Krzysztofa Klenczona, czy braci Zielińskich. 

Wydarzenie dofinansowane zostało przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, a jego organizatorem była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie oraz Gmina i Miasto Tuliszków.

 • piekarczyk_3
 • piekarczyk_4
 • piekarczyk_11
 • piekarczyk_12
 • piekarczyk_14
 • piekarczyk_15
 • piekarczyk_22
 • piekarczyk_27
 • piekarczyk_30
 • piekarczyk_32
 • piekarczyk_33

Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy o Tematyce Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków zaprasza uczniów klas IV-VI i VII-VII szkół podstawowych z gminy Tuliszków do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim Wierszy o Tematyce Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

1.    Konkurs odbędzie się: 9  listopada (czwartek), godzina 10.00 – w Sali konferencyjnej MGBP w Tuliszkowie.

Udział w konkursie.
1. W gminnym konkursie przewidziano wspólną rywalizację uczniów klas IV-VI i VII-VIII ze szkół podstawowych z gminy Tuliszków.
2. Opiekunowie mogą wybrać maksymalnie 5 uczestników w każdej kategorii wiekowej.
3. Jeśli szkoła urządzi eliminacje wewnątrzszkolne, będą się one odbywać bez udziału Organizatorów konkursu.
4. Reprezentacja szkoły powinna przysłać czytelnie wypełnione karty zgłoszenia do dnia 30 października 2023 r.  włącznie, do godz. 15.30. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
5.Karta zgłoszenia powinna zawierać dane szkoły, dane reprezentantów, nauczycieli prowadzących oraz wykonywany repertuar, z uwzględnieniem tytułu i autora (autorów).

Szczegóły dostępne w regulaminie konkursu. 

 • plakat konkurs recytatorski rok 2023

Informacja dla mieszkańców.

Drodzy mieszkańcy,
informujemy, że  zgodnie z Zarządzeniem nr 120.14.2023 roku  Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 17 pażdziernika 2023 roku  w piątek 3 listopada br. Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie będzie nieczynny. 

3 listopada br. nieczynny będzie również Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie nieczynna będzie 2 i 3 listopada br.

Zawiadomienie o LXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 24 października 2023 r. o godz. 15.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pod nazwą „Energooszczędne oświetlenie uliczne LED w m. Ogorzelczyn, Gmina Tuliszków” w ramach budowy drogi gminnej 66708P Ogorzelczyn – Osada  Leśna – Grzymiszew.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.25.2023 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków, Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa – etap II.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2023 rok.
6.    Podjęcie uchwały zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2023-2026.
7.    Zamknięcie obrad LXXIII sesji  Rady Miejskiej.

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/585-projekty-uchwal-na-lxxii-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL

 

 

 

Zawiadomienie o LXXII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 28 września 2023 r. o godz. 15.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXXII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad LXX i LXXI  sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie opinii do wniosku Nadleśnictwa Turek o uznanie za ochronne lasów położonych   w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Tuliszków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024r. do 2027 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2023 rok.
10.  Podjęcie uchwały zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2023-2026.
11.   Interpelacje i zapytania radnych.
12.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.   Wolne wnioski i informacje.
14.   Zamknięcie obrad LXXII sesji Rady Miejskiej.

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/530-projekty-uchwal-na-lxxii-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL

 

 

Informacja o dofinansowaniu do sterylizacji i kastracji zwierząt.

Uprzejmie informujemy, że w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Tuliszków w roku 2023, w dniu 10 lipca 2023r. Gmina i Miasto Tuliszków zawarła umowę z VET – LECZNICĄ BRUDZEW, Piotr Kwieciński & Adam Kwieciński Spółka Jawna, ul. Turkowska 58C, 62-720 Brudzew na świadczenie usługi polegającej na „Kastracji/sterylizacji psów i kotów należących do mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków”.

Zabiegi sterylizacji albo kastracji zwierząt współfinansowane będą w 50% przez Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Z dofinansowania może skorzystać każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Tuliszków nie częściej niż raz w roku.

W celu skorzystania z usługi należy kontaktować się z VET-Lecznicą Brudzew, ul. Targowa 26, 62-740 Tuliszków lub pod nr tel. 663 737 532.

Program Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Program Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.