maj 2023

Zawiadomienie o LXVIII sesji Rady Miejskiej.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się  LXVIII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad LXVII sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.49.202 RM w T-wie z dnia 29.09.2022r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu użytkowego stanowiącego własność GiM Tuliszków.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2023 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2023-2026.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Woj. Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. :Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GiM Tuliszków.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.    Wolne wnioski i informacje.
15.    Zamknięcie obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej.

                                  

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/327-projekty-uchwal-na-lxviii-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL

 

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Wstecz