Aktualności 2021

Informacje o uprawie maku i konopi włóknistych w 2022 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przygotowuje projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2022r.  Wszystkich zainteresowanych uprawą ww. roślin z terenu naszej Gminy prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do tut. Urzędu Gminy w terminie do 18 października 2021 r. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 
 dane podmiotu zgłaszającego, 
 wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste), 
 lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, 
 powierzchnia uprawy w ha. 
UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest 
jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym 
nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę. 

Ważne: w myśl art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2020r. poz. 2050 ze zm.): 
 uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, 
na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny 
albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo 
umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka 
województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku; 
 uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie  na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa, a uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa; 
 uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo: 
 umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka 
województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca 
położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu; 
 uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu 
włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, 
farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona.

Wstecz