Czerwiec

Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 18 czerwca 2024r. o godz. 14.00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie III sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej.

 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Tuliszków za 2023 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza GiM Tuliszków.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz absolutorium dla Burmistrza za 2023 rok.
a/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2023r.,
b/ informacja o stanie mienia komunalnego za 2023r.,
c/ przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu GiM Tuliszków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
d/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023r.,
e/ dyskusja, w tym przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miejskiej,
f/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza za 2023r.
g/ przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2023r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi GiM Tuliszków za 2023r.:
- przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Tuliszków za 2023r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.31.2024 RM w T-wie w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w T-wie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Tuliszków na 2024r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM T-ów na lata 2024-2027.

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunki odpłatności za te usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług, rozszerzeniu katalogu osób, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.70.2023 RM w T-wie z dnia 11.12.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej.

 

Link do sesji na żywo: https://tuliszkow.posiedzenia.pl/?

 

 

Wstecz