listopad

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W związku z ogłoszeniem Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie informuje o naborze wniosków w ramach w/w programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
1.    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
2.    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej  tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Usługi opieki  wytchnieniowej  przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Uczestnik Programu , któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej  nie ponosi odpłatności za realizację usług.

W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie do dnia 13 listopada 2023r. do godz. 15.30.
Szczegółowe informacje dotyczące    Programu udzielane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie pod numerami  telefonów:  63 2793397,  731 250 450 lub 536 363 20.

Więcej szczegółowych informacji o programie  można znaleźć pod linkiem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Wstecz