czerwiec

Zawiadomienie o LXIX sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się  LXIX sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2.    Przedstawienie porządku obrad.
  3.    Przyjęcie protokołu z obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej.
  4.    Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5.    Debata  nad raportem o stanie Gminy i Miasta Tuliszków za 2022 rok.
  6.    Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia wotum zaufania  dla Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.
  7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz absolutorium dla Burmistrza za 2022 rok.
  a/ rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2022r.,
  b/ informacja o stanie mienia komunalnego za 2022r.,
  c/ przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu GiM Tuliszków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  d/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022r.,
  e/ dyskusja, w tym przedstawienie  opinii stałych komisji Rady Miejskiej,
  f/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza za 2022r.
  g/ przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2022r.. 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  Burmistrzowi GiM Tuliszków za 2022r.:
  - przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Tuliszków za 2022r. 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  11. Interpelacje i zapytania radnych.
  12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zamknięcie obrad LXIX sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej?lang=PL

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

 

Wstecz