czerwiec

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie o zasadach zgłaszania się mieszkańców GiM Tuliszków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie o zasadach zgłaszania się mieszkańców GiM Tuliszków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), wójt gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków  za 2022 rok został złożony przez Burmistrza GiM Tuliszków Krzysztofa Romana   do Przewodniczącego Rady Miejskiej w ustawowym terminie. 

Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków za 2022r. został opublikowany na BIP https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/94-za-rok-2022/artykuly/333-raport-o-stanie-gminy-i-miasta-tuliszkow-rok-2022?lang=PL


Mieszkańcy mogą  zapoznać się z jego treścią od dnia 01 czerwca br. Można też zapoznać się z  raportem w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym  w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie. 
Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy i Miasta Tuliszków  nastąpi podczas   sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie, która odbędzie się w dniu  21 czerwca 2023 r. o godz. 14-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 w/w ustawy, nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

W myśl art. 28aa ust. 7 pkt 1 w/w ustawy, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków w punkcie informacyjnym.

Stosowanie do art. 28 aa ust. 8 w/w ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady  zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
W związku z powyższym pisemne zgłoszenia udziału w debacie będą przyjmowane do dnia  20 czerwca  2023 r.  do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków (w punkcie informacyjnym).

Wstecz