maj 2023

Informacja dla mieszkańców.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków przypomina o obowiązku złożenia aktualnego zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków przez właścicieli, współwłaścicieli, zarządców, najemców lub użytkowników budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie informuje, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w  przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje, że w 2023 i 2024 roku odbędą się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na podstawie art. 6 wyżej wymienionej ustawy podczas kontroli sprawdzane będzie posiadanie umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Tuliszków, a także częstotliwość ich opróżniania. Udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić również przez okazanie rachunków, faktur VAT, paragonów za usługi wywozu nieczystości ciekłych. 

Ilość nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych powinna być adekwatna do ilości zużytej wody, a częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna być dostosowana do pojemności zbiornika w taki sposób, aby uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Częstotliwość ta nie może być mniejsza niż raz na 6 miesięcy.

Częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji tych oczyszczalni, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
W pierwszej kolejności kontrolowane będą te nieruchomości, w przypadku których nie zgłoszono do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela. W tym celu należy wypełnić ankietę oraz dołączyć faktury za wywóz nieczystości

Ankietę  można złożyć:
•    osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie
•    wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62 – 740 Tuliszków.
•    elektronicznie za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP
•    za pośrednictwem Sołtysa.
Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 karze grzywny podlegają właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wymienionych w art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Wstecz