marzec 2023

Zawiadomienie o LXVII sesji Rady Miejskiej.

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 30 marca 2023r. o godz. 15:30 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie LXVII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad LXVI sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2023 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2023-2026.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”. 
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Tuliszków, Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa – Etap II”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pod nazwą „Energooszczędne oświetlenie uliczne LED w m. Ogorzelczyn, Gmina Tuliszków” w ramach realizacji inwestycji „Budowa drogi gminnej nr 66708P Ogorzelczyn - Osada leśna - Grzymiszew”.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Zamknięcie obrad LXVII sesji Rady Miejskiej.


                                        

Projekty uchwał dostępne są na stronie: https://bip.tuliszkow.pl/kategorie/11-projekty-uchwal-rady-miejskiej/artykuly/234-projekty-uchwal-na-lxvii-sesje-rady-miejskiej-w-tuliszkowie?lang=PL

Obrady sesji na żywo: https://www.tuliszkow.pl/72,rada-miejska - wybieramy zakładkę sesja na żywo.

Wstecz