Zwrot Kosztów dowozu

Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2023 r., poz.900)

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Wniosek rodziców  przyjmowany jest w Punkcie Obsługi Interesantów lub w pokoju nr 6 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek rodziców o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż dziecko to kwalifikuje się do osób niepełnosprawnych. 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną .

III. OPŁATY

Bez opłat

 

IV.   SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- W przypadku zakwalifikowania się do dowozu dziecka/ucznia kryteria o zwrot kosztów  zostają zawarte w umowie.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni

VI.   TRYB ODWOŁAWCZY

brak

VII.    INFORMACJE DODATKOWE

 1)  Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

 

VIII. OSOBA ZALATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Centrum Usług Wspólnych,  Kierownik CUW, Krystyna Janiszyn, pok. nr 6,  tel. 63 2791774