Dostęp do informacji sektora publicznego

Dostęp do informacji

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie jest udostępniana na wniosek zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej może:

  • udostępnić informację publiczną,
  • odmówić jej udostępnienia,
  • umorzyć postępowanie w sprawie.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Ponadto Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie może udzielić odpowiedzi z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych,
  • nie jest w posiadaniu żądanej informacji,
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do żądanej informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariatów komórek organizacyjnych urzędu lub na adres sekretariat@tuliszkow.pl,
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez e-PUAP,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków,
  • złożyć osobiście na punkcie informacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie,

Opłaty:

Zasadą jest bezpłatność udostępniania informacji publicznej (art. 7 ust. 2 ustawy), z zastrzeżeniem uregulowań art. 15 ustawy, który przewiduje możliwość wyznaczenia opłaty w przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów. Stosownie do powyższego Urząd może  pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom każdorazowo decydując czy zaistniały dodatkowe koszty. Wyznaczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej w każdym przypadku wymaga indywidualnego rozpatrzenia i konkretnego rozstrzygnięcia o kosztach udostępnienia informacji. W przypadku ustalenia dodatkowej opłaty urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji zgodnie z formą wskazaną we wniosku wyznaczane są jednostkowo, odnoszą się do określonego żądania i obejmują realne, rzeczywiste, faktycznie poniesione koszty. Szacowanie kosztów opiera się na danych każdorazowo pozyskiwanych z komórki właściwej do spraw zakupów (wycena ustalana  jest na podstawie faktur za dokonane zakupy).

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Gminy i Miasta, na którą przysługuje odwołanie do właściwego w sprawie ministra. 

W przypadku bezczynności organu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.