Aktualności - listopad 2022

Zmiany po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym.

Informuję, że nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która weszła w życie w dniu 3 listopada 2022 roku wprowadziła możliwość złożenia ponownego wniosku o przyznanie dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, których wcześniejszy wniosek został pozostawiony bez rozpoznania.

Dotyczy to następującej kategorii gospodarstw domowych:
1. Gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się zasady, że jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem a dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Osoby zamieszkujące pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła mogą złożyć wiosek o dodatek węglowy.
2. Gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
Jednakże przepis ten dotyczy sytuacji, w których główne źródło ogrzewania nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB, zaś w przypadku zgłoszenia lub wpisania takiego źródła po dniu 11 sierpnia 2022r. dodatek nie przysługuje.

Termin na ponowne złożeniu wniosku upływa w dniu 30 listopada 2022 r.

Wstecz