Podatki

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2023

Zgodnie z Uchwałą nr 0007.57.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 3 listopada 2022 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok na terenie Gminy i Miasta Tuliszków przedstawia się nastepująco:


1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m2 powierzchni) 0,95 zł;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha powierzchni) 5,79 zł;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1m2 powierzchni) 0,39 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego ( od 1 m2 powierzchni) 3,81 zł.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 0,76 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 26,00 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 13,47 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 5,87 zł;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2  powierzchni użytkowej) 5,00 zł.

3. Od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.