Zadania Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie określa:
1) strukturę organizacyjną Urzędu,
2) zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Urzędzie,
3) zadania ogólne pracownika Urzędu,
4) obowiązki pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące przygotowania
materiałów na posiedzenia Rady i jej Komisji,
5) obowiązki pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące realizacji uchwał Rady oraz
składania sprawozdań z ich wykonania,
6) obowiązki pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące rozpatrywania wniosków
Komisji Rady, interpelacji i zapytań radnych,
7) zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu aktów prawa miejscowego,
8) zasady obsługi prawnej w urzędzie,
9) zasady obsługi klientów w urzędzie,
10) organizację działalności kontrolnej,
11) zasady podpisywania pism i decyzji,
12) zasady zamawiania, używania i przechowywania pieczęci urzędowych,
13) zasady obiegu dokumentów urzędowych,
14) tryb pracy w Urzędzie.

Zadania urzędu
§ 5. 1. Nadrzędnym celem działalności Urzędu jest jak najlepsze realizowanie zasad samorządności
lokalnej, ukierunkowanej na rozwój gminy. Dobro wspólnoty samorządowej osiągane przy uwzględnieniu
i poszanowaniu praw jednostki jest podstawową wartością dla urzędu.
2. Urząd stosuje skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami.
3. Urząd współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i pozarządowymi
w interesie mieszkańców.
§ 6. 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań
i kompetencji, a w szczególności:
1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień
i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez
organy gminy,
2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień, czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań
gminy,
3) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
4) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych
organów gminy,
5) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu,
6) realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwów,
e) realizacja obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
8) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy.

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie dostępny jest na stronie http://bip.tuliszkow.pl/?a=6648