Komunikat - spis kontrolny

KOMUNIKAT

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Czytaj więcej...

Absolutorium dla Burmistrza GiM Tuliszków

W dniu 28 czerwca 2011 r. odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej, na której  radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2010 oraz 10  głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” /obecnych było 12 radnych/  udzielono absolutorium Burmistrzowi GiM Tuliszków G. Ciesielskiemu z tytułu wykonania budżetu GiM za 2010 r.

Czytaj więcej...

WYBORY ŁAWNIKÓW

Rada Miejska w Tuliszkowie przyjmuje zgłoszenia na kadencję 2012-2015 kandydatów na:
- ławników Sądu Okręgowego w Koninie
- ławników Sądu Rejonowego w Turku.
Kandydatów nalezy zgłaszać do dnia 30 czerwca 2011 r.

Czytaj więcej...

DNI TULISZKOWA 2011

4 i 5 czerwca odbyły się Dni Tuliszkowa

W trakcie tych uroczystości przygotowano dla mieszkańców wiele atrakcji sportowych, kulturalnych, kulinarnych oraz konkursów. Można było podziwiać namiot kwiatów /MGOK/, namiot ozdób /MGOK i Świetlica Domino/, namiot niespodzianek /Świetlica Top Secret/, namiot sprawności  /Klub Karate Kyokushin w Tuliszkowie/, gigantyczne banki mydlane, popisy sprawnościowe, rysunki na twarzy, pokaz niezwykłych rowerów, pokaz Marcina Bugajewskiego oraz koncert trzech DJ-ów.
Zaprezentowały się również zespoły działające przy MGOK: Zespół Tuliszkowiacy z układami tanecznymi, Zespół Jesień i Zespół Wrzos. Wystąpił również  działający od niedawna przy MGOK chór Vocalis wraz z dyrygentką Joanną Gogulską i gościem specjalnym Justyną Majkowską.
W dniu 5 czerwca sołectwa Gadowskie Holendry, Grzymiszew, Nowy Świat, Ogorzelczyn, Piętno, Ruda, Sarbicko, Smaszew, Tarnowa, Wielopole, Wróblina, Wymysłów, Zadworna  i  m. Tuliszków przygotowały wiejskie specjały, które mogli skosztować wszyscy obecni w amfiteatrze.

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW

UGiM informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
1)operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa   i rozwój wsi”
– termin składania wniosków: 16.06.2011 – 30.06.2011 roku
– limit dostępnych środków: 2 223 608,00 zł

Czytaj więcej...

Wnioski o udzielenie dofinansowania

Burmistrz GiM w Tuliszkowie informuje, że w dniu 12 maja 2011 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ( Dz. Urz. 2011.130.2125) uchwała Nr V/48/2011 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2011”.
W związku z powyższym od 27 maja 2011 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie w pok. Nr 24  Urzędu GiM Tuliszków lub w punkcie informacyjnym można składać wnioski o udzielenie dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wniosek mogą złożyć:
1) osoby fizyczne
2) jednostki organizacyjne gminy
3) OSP
Szczegółowe zasady udzielania w/w pomocy określa załączony regulamin.
Poniżej potrzebne druki wniosków i inne dokumenty  niezbędne do skompletowania wniosku lub do pobrania na punkcie informacyjnym.
Burmistrz GiM w Tuliszkowie informuje, że w dniu 12 maja 2011 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Czytaj więcej...

WYBORY SOŁTYSÓW i RSM m. TULISZKOWA

Zgodnie ze Statutami Sołectw i Statutem  Samorządu Mieszkańców miasta Tuliszkowa zebrania wyborcze powinny odbyć się nie później niż w ciągu 6 m-cy od dnia wyboru rady gminy.
Przeprowadzenie  wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy zarządza Rada zobowiązując jednocześnie Burmistrza do opracowania harmonogramu zebrań.
Rada Miejska w dniu 31 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr 0007.5.2011 w  sprawie  zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych GiM Tuliszków.
Burmistrz GiM Zarządzeniem Nr 0050.15.2011 ustalił w porozumieniu z sołtysami harmonogram zebrań wyborczych, które odbywają się od 17 marca do 09 maja 2011 r.
W poszczególnych sołectwach i mieście Tuliszkowie frekwencja i wybór przedstawia się następująco:
1. Ruda – uprawnionych 172, obecnych  43, zebranie odbyło się 7.03.2011
sołtys: Józef Kozłowski
Rada Sołecka:
Malesza Wanda
Druszcz Janina
Mazurek Mirosław
2.Zadworna – uprawnionych 495,  obecnych   63, zebranie odbyło się  21.03.2011
sołtys: Zając Lutosław
Rada Sołecka:
Janiak Marcin
Karczewski Mieczysław
Malesza Katarzyna
Piaskowski Gabriel
3.Wymysłów - uprawnionych 184   obecnych   37,  zebranie odbyło się  22.03.2011
sołtys:  Katarzyna Łuczak
Rada Sołecka:
Gradecki Krzysztof
Kaszuba Kazimierz
Marciniak Marek
4.  Piętno - uprawnionych 351, obecnych  17,  zebranie odbyło się 23.03..2011
sołtys: Adamek Stanisław
Rada sołecka:
Wojtczak Krzysztof
Kałużny Jan
Szczap Tadeusz
5. Gadowskie Holendry - uprawnionych 166, obecnych, zebranie odbyło się, zebranie odbyło się 24.03.2011 r.
sołtys:  Marcinkowska Dorota
Rada Sołecka:
Ośkowiak Karol
Raszewska Joanna
Wieczorkiewicz Jarosław
6. Krępa - uprawnionych  211 obecnych  68, zebranie odbyło się 28.03.2011 r.
sołtys: Andrzej Kujawiński
Rada sołecka:
Woźniak Teresa
Patrzykąt Józef
Szczepaniak Jarosław
7.  Smaszew - uprawnionych 324,obecnych 49, zebranie odbyło sie 29.03.2011
sołtys:  Szulc Grażyna
Rada sołecka:
Szczap Anna
Tomczak Beata
Radzimska Barbara
8. Ogorzelczyn - uprawnionych  456,  obecnych  60, zebranie odbyło się 30.03.2011
sołtys: Wieruchowska Jadwiga
Rada sołecka:
Nowakowski Jan
Graczyk Grzegorz
Kościelak Marek
Włodarska Sylwia
Woźniak Agnieszka
9. Wielopole - uprawnionych 247,    obecnych 24 , zebranie odbyło się  31.03.2011
sołtys:  Wszędybył Zdzisław
Rada Sołecka:
Bącler Jarosław
Szulc Zygmunt
Borkowski Henryk
10. Tarnowa - uprawnionych 442, obecnych 59, zebranie odbyło się 1.04.2011
sołtys: Kośla Dariusz
Rada Sołecka:
Płuciennik Bożena
Siepka Jolanta
Józef Szymczak
Siwek Jan
Kaczmarek Paweł
11. Grzymiszew – uprawnionych   1077,  obecnych 178, zebranie odbyło się 5.04.2011
sołtys: Jan Mikołajczyk
Rada Sołecka:
Młotkiewicz Andrzej
Rymiszewski Józef
Soszyński Władysław
Gronostaj Józef
Szymaniak Zbigniew
Sobczak Janina
Samulska Bożena
Larek Marian
12. Kiszewy - uprawnionych  473,     obecnych  46, zebranie odbyło się  8.04.2011
sołtys:  Grzeszczak Piotr
Rada Sołecka:
Nowak Józef
Przybyła Jakub
Sikorski Zdzisław
Kwiatkowski Tadeusz
13. Wróblina - uprawnionych 389,  obecnych 44, zebranie odbyło się  11.04.2011
sołtys: Lidia Barbusińska
Rada sołecka:
Fabiański Adam
Zajdlic Roman
Gronostaj Agnieszka
14. Sarbicko - uprawnionych 322, obecnych 80, zebranie odbyło się 7.04.2011
sołtys: Wojciechowska Beata
Rada Sołecka:
Glanc Karolina
Gronostaj Kazimierz
Gaj Michał
Kulig Stanisław
15. Nowy Świat – uprawnionych 257, obecnych 107, zebranie odbyło się  9.05.2011
sołtys: Andrzej Szymczak
Rada Sołecka:
Grażyna Janiszewska -63
Henryk Zawadzki – 60
Czesław Kacprzak - 57
Maria Mizgalska - 50
Izabela Kameduła - 49
16.Tuliszków - uprawnionych 2729,obecnych 97,zebranie mieszkańców odbyło się  6.04.2011
Rada Samorządu Mieszkańców m. Tuliszkowa:
1. Sławomir Małolepszy
2. Kozłowski Jan
3. Glicza Grażyna
4. Radecki Bohdan
5. Raszewski Dariusz
6. Przybyłowicz Stanisław
7. Siepka Ala
8. Warzyniak Jakub
9. Lipowski Jarosław
10. Małolepsza Jadwiga
11. Siepka  Mirosława
12. Pospiech Józef
13. Ast Tadeusz
14. Jabłońska Maria
15. Jarosik Roman
Zebranie RSM odbyło się 18 kwietnia 2011 r., na którym wybrano:
Przewodniczącego RSM – Jana Kozłowskiego
Zarząd RSM:
1. Glicza Teresa
2. Jarosik Roman
3. Pospiech Jozef
4. Przybyłowicz Stanisław
5. Siepka Ala.
6. Siepka Mirosława
Zgodnie ze Statutami Sołectw i Statutem  Samorządu Mieszkańców miasta Tuliszkowa

Czytaj więcej...

3 maja – Rocznica Konstytucji i Gminny Dzień Strażaka

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta za Ojczyznę i strażaków.  Po Mszy przy Pomniku T. Kościuszki mieszkańcy Tuliszkowa, władze samorządowe i przedstawiciele organizacji społecznych uczcili 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz GiM Tuliszków. Podczas uroczystości zespół Jesień wykonał pieśni, przywołujące pamięć wydarzenia z 1791 r. i walkę Polaków o wolność.
Dalsza część uroczystości odbyła się w amfiteatrze w parku od wystąpienia prezesa powiatowego związku OSP RP Z. Gradeckiego.
Wielu strażaków otrzymało odznaczenia. Najwyższym odznaczeniem w służbie strażaków ochotników tj. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh Bolesław Mazurek.
Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał Bogusław Naglewski , srebrny Jerzy Ładecki a brązowe: Kamil Szwedziński, Grzegorz Szymański, Andrzej Smura, Daniel Wszędybył, Marcin Durkiewicz, Mariusz Przystański i Bogdan Siwek.
Odznakę „Semper Vigilant” /wiecznie czuwający/ otrzymał Edward Janczewski.
Odznakę  „Strażak Wzorowy” otrzymał  Piotr Skibiński.
Dla świętujących strażaków wystąpił Zespół Wrzos. Na zakończenie odbyła się dyskoteka.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta za Ojczyznę i strażaków.  Po Mszy przy Pomniku T. Kościuszki mieszkańcy Tuliszkowa,

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin