Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie o zasadach zgłaszania się mieszkańców GiM Tuliszków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.

poniedziałek, 20, lipiec 2020

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie o zasadach zgłaszania się mieszkańców GiM Tuliszków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2019 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), wójt gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków za 2019 rok został złożony przez Burmistrza GiM Tuliszków Krzysztofa Romana do Przewodniczącego Rady Miejskiej w ustawowym terminie.
Raport o stanie Gminy i Miasta Tuliszków za 2019r. został opublikowany w BIP w zakładce „Raport o stanie Gminy” http://bip.tuliszkow.pl/?c=808 i Mieszkańcy mogą zapoznać się z jego treścią od dnia 02 czerwca br. Można też zapoznać się z raportem w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym lub pok. nr 11 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy i Miasta Tuliszków nastąpi podczas XXVI sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie, która odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2020 r. o godz. 15-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.
Zgodnie z art. 28aa ust. 4 w/w ustawy, nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
W myśl art. 28aa ust. 7 pkt 1 w/w ustawy, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. (druk zgłoszenia – tutaj ) w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków w punkcie informacyjnym lub pokój nr 11.
Stosowanie do art. 28 aa ust. 8 w/w ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
W związku z powyższym pisemne zgłoszenia udziału w debacie będą przyjmowane do dnia 06 sierpnia 2020 r. do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków (w punkcie informacyjnym lub pokój nr 11).


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tuliszkowie
/-/ Andrzej Janczewski

 

Druki do pobrania:

Raport o stanie gminy 

Klauzula informacyjna

Lista - podpisy

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin