Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Tuliszkowie VII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oraz udzielonych odpowiedzi- 2020 rok

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1815) ,która w art. 24 ust 3-7 stanowi, że:

„ 3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

  1. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  2. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
  3. Interpelacje składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedź na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
  4. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kwestię interpelacji i zapytań radnych reguluje również w § 29 - 31 uchwała Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr 0007.46.2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Tuliszków (Dziennik. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 24.10.2018r. poz. 8218).

Realizując ustawowy obowiązek podania do publicznej wiadomości udostępnia się Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Tuliszkowie (kadencja 2018-2023) – kierowanych w 2019r. do Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oraz udzielonych odpowiedzi:

1/ w BIP (menu Rada Miejska/ Rejestr interpelacji i zapytań radnych)

2/ na stronie internetowej Urzędu: www.tuliszkow.pl ((Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej)

3/ na tablicy ogłoszeń w Urzędzie GiM Tuliszków

 

 

Lp./

sygnatura

 Imię i nazwisko radnego  

reść interpelacji/zapytania kierowanej do Burmistrza GiM Tuliszków

(skan-pdf)

Data  Termin załatwienia sprawy  Odpowiedź 
 RO.0003.1.2020  Roman Olesiński  RO.0003.1.2020  19.02.2020 r.  4.03.2020 r.  odpowiedź
 RO.0003.2.2020  Wit Bryliński   RO.0003.2.2020  19.02.2020 r.  2.03. 2020 r.  odpowiedź
 RO.0003.3.2020  Roman Jarosik   RO.0003.3.2020  19.02.2020 r.  3.03. 2020 r.  odpowiedź
 RO.0003.4.2020  Jan Mikołajczyk  RO.0003.4.2020   19.02.2020 r.  27.02.2020 r.  odpowiedź
 RO.0003.5.2020  Jan Mikołjaczyk  RO.0003.5.2020   19.02.2020 r.  2.03. 2020 r.  odpowiedź
 RO.0003.6.2020  Aleksandra Nawara  RO.0003.6.2020  21.02.2020 r.  2.03. 2020 r.  odpowiedź
 RO.0003.7.2020  Jakub Wieczorek  RO.0003.7.2020  21.02.2020 r.  2.03.2020 r.

 odpowiedź

odpowiedź WZDW

RO.0003.8.2020 Jakub Wieczorek RO.0003.8.2020 21.02.2020 r.  4.03.2020 r.  odpowiedź
RO.0003.9.2020  Jakub Wieczorek RO.0003.9.2020 21.02.2020 r. 2.03. 2020 r.

odpowiedź

pismo wysłane do ZDP

 RO.0003.10.2020  Marek Zabłocki  RO.0003.10.2020  6.05.2020 r.   14.05.2020 r.  odpowiedź z dnia 14.05.2020 r.
RO.0003.11.2020 Roman Jarosik RO.0003.11.2020  6.05.2020 r.   20.05.2020 r.  odpowiedź z dnia 20.05.2020 r
 RO.0003.12.2020  Karol Zieliński  RO.0003.12.2020  8.05.2020 r.  14.05.2020  odpowiedź z dnia 14.05.2020
           
           
           
           
           
           

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin