Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Tuliszkowie VII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oraz udzielonych odpowiedzi- 2019 rok

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), która w art. 24 ust 3-7 stanowi, że:

„ 3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

  1. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  2. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
  3. Interpelacje składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedź na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
  4. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kwestię interpelacji i zapytań radnych reguluje również w § 29 - 31 uchwała Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr 0007.46.2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Tuliszków (Dziennik. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 24.10.2018r. poz. 8218).

Realizując ustawowy obowiązek podania do publicznej wiadomości udostępnia się Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Tuliszkowie (kadencja 2018-2023) – kierowanych w 2019r. do Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oraz udzielonych odpowiedzi:

1/ w BIP (menu Rada Miejska/ Rejestr interpelacji i zapytań radnych)

2/ na stronie internetowej Urzędu: www.tuliszkow.pl ((Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej)

3/ na tablicy ogłoszeń w Urzędzie GiM Tuliszków

 

                                         

Lp./

sygnatura

RO.RO.0003

Imię i nazwisko radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do Burmistrza GiM Tuliszków

(skan-pdf)

Data złożenia Przewodniczącemu Rady lub w Punkcie Informacyjnym

Termin załatwienia sprawy

 

Treść udzielonej przez Burmistrza /lub upoważnionego przez niego pracownika/ odpowiedzi

(skan-pdf)

RO.RO.003.1.2019

 Wit Bryliński

 RO.RO.003.1.2019

 30.01.2019 r.

 7.02.2019 r.

 

 odpowiedź z dnia 7.02.2019 r.

pismo wysłane do PGW

 RO.RO.003.2.2019

 Bartłomiej Ast

  RO.RO.003.2.2019

 30.01.2019 r.

 7.02.2019 r.

 

 odpowiedź z dnia 7.02.2019 r.

 

RO.RO.003.3.2019

 Roman Jarosik  RO.RO.0003.3.2019  30.01.2019 r.  7.02.2019 r.    odpowiedź z dnia 7.02.2019 r.
RO.RO.003.4.2019

 Roman Jarosik

 RO.RO.003.4.2019
 29.01.2019  7.02.2019 r.    odpowiedź z dnia 7.02.2019 r.
RO.RO.003.5.2019 Wit Bryliński RO.RO.003.5.2019  31.01.2019 r.  7.02.2019 r.   odpowiedź z dnia 7.02.2019 r.
RO.RO.003.6.2019 Wit Bryliński RO.RO.003.6.2019 29.01.2019 r.  1.02.2019   odpowiedź z dnia 1.02.2019 roku
RO.RO.003.7.2019  Roman Jarosik  RO.RO.003.7.2019  22.02.2019      
 RO.RO.003.8.2019  Roman Jarosik  RO.RO.003.8.2019  22.02.2019  6.03.2019 r.  

 odpowiedź z dnia 6.03.2019 roku

odpowiedź z dnia 8.03.2019 r

pismo do Starostwa Powiatowego w Turku

pismo do ZGK w Tuliszkowie

odpowiedź Starosty Tureckiego

odpowiedź Starostwa Powiatowego w Turku

pismo wysłane do Powiatowego Związku Spółek Wodnych

odpowiedź Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku

 RO.RO.003.9.2019  Wit Bryliński  RO.RO.003.9.2019  22.02.2019  8.03.2019 r.    odpowiedź z dnia 8.03. 2019 r.
 RO.RO.003.10.2019  Bartłomiej Ast  RO.RO.003.10.2019  22.02.2019  6.03.2019 r.   odpowiedź z dnia 6.03.2019 r.
 RO.RO.003.11.2019  Bartłomiej Ast  RO.RO.003.11.2019  22.02.2019  6.03.2019 r.  

odpowiedź z dnia 6.03.2019 r.

pismo wysłane do Starostwa Powiatowego w Turku

odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

 RO.RO.003.12.2019  Aleksandra Nawara  RO.RO.003.12.2019  22.02.2019  8.03.2019 r.    odpowiedź z dnia 8.03.2019 r
 RO.RO.003.13.2019  Karol Zieliński  RO.RO.003.13.2019  22.02.2019  6.03.2019 r.  

odpowiedź z dnia 6.03.2019 r.

odpowiedź GDDKiA z dnia 10.05.2019 r

 RO.RO.003.14.2019  Jakub Wieczorek   RO.RO.003.14.2019  29.03.2019  3.04.2019 r.    odpowiedź z dnia 3.04.2019 r.
 RO.RO.003.15.2019  Roman Jarosik  RO.RO.003.15.2019  29.03.2019  8.04.2019 r.    odpowiedź z dnia 8.04.2019 r.
 RO.RO.003.16.2019  Wit Bryliński RO.RO.003.16.2019 29.03.2019  3.04.2019 r.    odpowiedź z dnia 3.04.2019 r.
 RO.RO.003.17.2019  Roman Olesiński  RO.RO.003.17.2019  29.03.2019  12.04.2019   Odpowiedź z dnia 12.04.2019 r.
 RO.RO.003.18.2019  Roman Jarosik RO.RO.003.18.2019  29.03.2019  12.04.2019   Odpowiedź z dnia 12.04.2019 r.
 RO.RO.003.19.2019  Aleksandra Nawara RO.RO.003.19.2019  29.03.2019  12.04.2019    odpowiedź z dnia 12.04.2019 r.
 RO.RO.003.20.2019  Karol Zieliński RO.RO.003.20.2019  29.03.2019  11.04.2019 r.    odpowiedź z dnia 11.04.2019 r
 RO.RO.003.21.2019  Aleksandra Nawara RO.RO.003.21.2019  29.03.2019  10.04.2019 r    odpowiedź z dnia 10.04.2019 r.
 RO.RO.003.22.2019 Karol Zieliński RO.RO.003.22.2019  29.03.2019 11.04.2019 r.    odpowiedź z dnia 11.04.2019 r.
RO.RO.003.23.2019 Aleksandra Nawara RO.RO.003.23.2019  29.03.2019  11.04.2019  

 pismo wysłane do Zarzadu Dróg Powiatowych w Turku

 pismo wysłane do Zarzadu Dróg Powiatowych w Turku 

odpwiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Turku z dnia 11.04.2019 r.

 

RO.RO.003.24.2019  Bartłomiej Ast RO.RO.003.24.2019  29.03.2019  12.04.2019 r.    odpowiedź z dnia 12.04.2019 r.
RO.RO.003.25.2019  Aleksandra Nawara RO.RO.003.25.2019  29.03.2019

 11.04.2019 r.

   odpowiedź z dnia 11.04.2019
RO.RO.003.26.2019

Aleksandra Nawara 

Bartłomiej Ast

RO.RO.003.26.2019 01.04.2019 r.  12.04.2019    Odpowiedź z dnia 12.04.2019
RO.RO.003.27.2019

Tadeusz Kwiatkowski

Wit Bryliński

RO.RO.003.27.2019 01.04.2019 r.  12.04.2019    Odpowiedź z dnia 12.04.2019
RO.RO.003.28.2019 Aleksandra Nawara RO.RO.003.28.2019 29.04.2019  2.05.2019 r.  

 odpowiedź z dnia 2.05.2019 r.

odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

 RO.RO.003.29.2019  Wit Bryliński  RO.RO.003.29.2019 29.04.2019  2.05.2019 r.    odpowiedź z dnia 6.05.2019 r.
 RO.RO.003.30.2019  Wit Bryliński  RO.RO.003.30.2019 29.04.2019  2.05.2019 r.  

 pismo wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

 

 RO.RO.003.31.2019 Wit Bryliński  RO.RO.003.31.2019 29.04.2019  2.05.2019 r.    odpowiedź z dnia 02.05.2019 r.
 RO.RO.003.32.2019  Roman Jarosik  RO.RO.003.32.2019  29.04.2019   2.05.2019 r.  

 

 

odpowiedź z dnia 02.05.2019 r

pismo wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

odpowiedż Zarządu Dróg powiatowych w Turku z dnia 13.05.2019 r.

 RO.RO.003.33.2019  Roman Jarosik  RO.RO.003.33.2019 29.04.2019    2.05.2019 r.  

 

 

pismo wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

RO.RO.0003.34.2019  Roman Jarosik  RO.RO.003.34.2019   27.05.2019  3.06.2019 r.  

 

odpowiedź z dnia 3.06.2019 r.

odpowiedź z dnia 10.06.2019 r.

odpowiedź z dnia 10.06.2019 r.

RO.RO.0003.35.2019 Roman Jarosik RO.RO.0003.35.2019 27.05.2019  7.06.2019 r.    odpowiedź z dnia 7.06.2019 r.odpowiedź z dnia 7.06.2019 r.
RO.RO.0003.36.2019  Tomasz   Szczap  RO.RO.0003.36.2019   25.06.2019 r.     Pismo przekazane do ZGK RO.RO.0003.36.2019
RO.RO.0003.37.2019  Jan Mikołajczyk  RO.RO.0003.37.2019   25.06.2019 r. 08.07.2019 r.     odpowiedź z dnia 8.07.2019 r
RO.RO.0003.38.2019  Jan Mikołajczyk  RO.RO.0003.38.2019   25.06.2019 r.  08.07.2019 r.    odpowiedź z dnia 8.07.2020 r.
RO.RO.0003.39.2019  Aleksandra  Nawara  RO.RO.0003.39.2019  25.06.2019 r.      
RO.RO.0003.40.2019  Jakub Wieczorek  RO.RO.0003.40.2019  25.06.2019 r.  8.07.2020 r.    odpowiedź z dnia 8.07.2020 r.
RO.RO.0003.41.2019  Karol Zieliński  RO.RO.0003.41.2019 25.06.2019 r.  8.07.2019 r.    odpowiedź na interpelację z dnia 8.07.2019 r.
 RO.RO.0003.42.2019   Karol Zieliński   RO.RO.0003.42.2019  25.06.2019 r.  8.07.2019 r.  

 pismo wysłane do GDDKiA

odpowiedź GDDKiA

RO.RO.0003.43.2019  Karol Zieliński RO.RO.0003.43.2019  25.06.2019 r.    

 pismo wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

 odpowiedź GDDKiA

 RO.RO.0003.44.2019  Karol Zieliński RO.RO.0003.44.2019  25.06.2019 r.  8.07.2019 r.  

odpowiedź z dnia 8.07.2019 r 

 

 RO.RO.0003.45.2019  Karol Zieliński RO.RO.0003.45.2019 25.06.2019 r.  8.07.2019 r.    odpowiedź z dnia 8.07.2019 r.
 RO.RO.0003.46.2019   Karol Zieliński  RO.RO.0003.46.2019  25.06.2019 r.  8.07.2019 r.    pismo wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku 
 RO.RO.0003.47.2019   Karol Zieliński  RO.RO.0003.47.2019  25.06.2019 r. 8.07.2019 r.   Pismo przesłane do GDDKiA RORO003.47.2019
 RO.RO.003.48.2019  Karol Zieliński   RO.RO.003.48.2019  17.07.2019 r.  26.07.2019 r.   Odpowiedź z dnia  26.07.2019 r. 26.07.2019 r.
  RO.RO.003.49.2019  Wit Bryliński    RO.RO.003.49.2019  5.08.2019 r.  9.08.2019 r.   oodpowiedź z dnia 9.08.2019 roku

 RO.RO.003.50.2019

 

 Roman Jarosik   RO.RO.003.50.2019  26.09.2019 r  8.10.2019 r.  

 odpowiedź z dnia 8.10.2019 r.

odpowiedź z dnia 11.12.2019

RO.RO.003.51.2019

 Roman Jarosik RO.RO.003.51.2019   26.09.2019 r  8.10.2019 r.    odpowiedź z dnia 8.10.2019 r.

RO.RO.003.52.2019

 Karol Zielińsk RO.RO.003.52.2019  26.09.2019 r  8.10.2019 r.    odpowiedź z dnia 11.10.2019 r.

RO.RO.003.53.2019

Karol Zieliński  RO.RO.003.53.2019  26.09.2019 r  8.10.2019 r.  

 pismo z dnia 8.10.2019 r.

odpowiedź z dnia 11.12.2019 r.

RO.RO.003.54.2019

 Karol Zieliński  RO.RO.003.54.2019  26.09.2019 r  8.10.2019 r.  

pismo wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

odpowiedź z dnia 29.10.2019 r.

RO.RO.003.55.2019

 Karol Zieliński  RO.RO.003.55.2019  26.09.2019 r.  7.10.2019 r.  

pismo wysłane do GDDKiA

odpowiedź z dnia 21.10. 2019

RO.RO.003.56.2019

 Karol Zieliński  RO.RO.003.56.2019  26.09.2019 r.  7.10.2019 r.  

 pismo wysłane do GDDKiA 

odpowiedź z dnia 21.10.2019 r.

RO.RO.003.57.2019

 Karol Zieliński  RO.RO.003.57.2019  26.09.2019 r.  8.10.2019 r.    odpowiedź z dnia 8.10.2019 r.

RO.RO.003.58.2019

Aleksandra Nawara RO.RO.003.58.2019 26.09.2019 r.  7.10.2019 r.  

pismo wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

odpowiedź z dnia 29.10. 2019 r.

 RO.RO.003.59.2019

 

 Karol Zieliński RO.RO.003.59.2019  30.10.2019 r.  12.11.2019    odpowiedź z dnia 12.11.2019 r.

 RO.RO.003.60.2019

 

 

 Karol Zieliński  RO.RO.003.60.2019  30.10.2019 r.  12.11.2019    odpowiedź z dnia12 listopada 2019 r.

 RO.RO.003.61.2019

 

 

 

 

Karol Zieliński    RO.RO.003.61.2019  30.10.2019 r.  12.11.2019    odpowiedź z dnia 12.11.2019 

RO.RO.003.62.2019

 Karol Zieliński  RO.R.003.62.2019  2.12.2019 r.  11.12.2019 r.    odpowiedz z dnia 11.12.2019 r.

RO.RO.003.63.2019

 Tomasz Szczap RO.RO.003.63.2019  03.12.2019 r. 16.12.2019 r.     odpowiedź z dnia 16.12.2019 r.

RO.RO.003.64.2019

Roman Jarosik RO.RO.003.64.2019 2.12.2019 r. 5.12.2019   odpowiedź z dnia 5.12. 2019 r.
 RO.RO.003.65.2019

 Aleksandra Nawara

Agnieszka Szewczyk

 

 RO.RO.003.65.2019  2.12.2019 r.  10.12.2019 r.   pismo przesłane do PGW
 RO.RO.003.66.2019  Marek Zabłocki  RO.RO.003.66.2019  5.12.2019  10.12.2019 r.  

 pismo wyslane do PGW Wody Polskie

odpowiedź z dnia 13.12. 2019 r.

  RO.RO.003.67.2019 Aleksandra Nawara     RO.RO.003.67.2019  30.12.2019  13.01.2020 r.   odpowiedź z dn. 13.01. 2020
 RO.RO.003.68.2019  Marek Zabłocki   RO.RO.003.68.2019  30.12.2019  13.01.2020 r.    odpowiedź z dn. 13.01. 2020

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin