Rejestr Interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Tuliszkowie VII kadencji (2018-2023) - kierowanych do Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oraz udzielonych odpowiedzi- 2018 rok

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), która w art. 24 ust 3-7 stanowi, że:

„ 3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

  1. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  2. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
  3. Interpelacje składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedź na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
  4. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kwestię interpelacji i zapytań radnych reguluje również w § 29 - 31 uchwała Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr 0007.46.2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Tuliszków (Dziennik. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 24.10.2018r. poz. 8218).

Realizując ustawowy obowiązek podania do publicznej wiadomości udostępnia się Rejestr interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Tuliszkowie (kadencja 2018-2023) – kierowanych w 2019r. do Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oraz udzielonych odpowiedzi:

1/ w BIP (menu Rada Miejska/ Rejestr interpelacji i zapytań radnych)

2/ na stronie internetowej Urzędu: www.tuliszkow.pl (Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej)

3/ na tablicy ogłoszeń w Urzędzie GiM Tuliszków

Lp./

sygnatura

RO.RO.0003

Imię i nazwisko radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do Burmistrza GiM Tuliszków

(skan-pdf)

Data złożenia Przewodniczącemu Rady lub w Punkcie Informacyjnym

Termin załatwienia sprawy

Treść udzielonej przez Burmistrza /lub upoważnionego przez niego pracownika/ odpowiedzi

(skan-pdf)

.1 RO.RO.0003.1.2018

 Wit Bryliński

 RO.0003.1.2018

 28.12.2018

 17.01.2019 

 RRG-DR.7234.2.2019

odpowiedź z dnia 17.01.2019 

 

 

 2. RO.RO. 0003.2.2018

 Marek Zabłocki

 RO.0003.2.2018

 28.12.2018

 4.01.2019

10.01.2019

 odpowiedź z dnia 4.01.2019 r. 

odpowiedź z dnia 10.01. 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin