NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO

czwartek, 09, listopad 2017

Na terenie powiatu tureckiego funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie w  miejscowości Turek. Z dniem 1 stycznia 2018r. nastąpią istotne zmiany w tym zakresie bowiem udzielanie nieodpłatnych porad prawnych na terenie powiatu tureckiego w roku 2018 będzie prowadzone w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu tureckiego. Jeden punkt będzie miał miejsce w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku przy ul. Komunalnej 6, natomiast dwa pozostałe będą zlokalizowane na terenie Tuliszkowa i Dobrej.

Starosta Turecki Mariusz Seńko podpisał z Burmistrzem Dobrej Andrzejem Piątkowskim i Burmistrzem Miasta i Gminy Tuliszków Grzegorzem Ciesielskim stosowne porozumienia o współpracy w zakresie realizacji zadania  polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu tureckiego.

Zdjęcie użytkownika Powiat turecki.

Darmowa pomoc prawna będzie udzielana w ww. punktach w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie w:

1) Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, pok. 1b (parter):

- w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 do 13:00;
- w środy w godz. 11:00 do 15:00;

2) Urzędzie Miejskim w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10:

 - w poniedziałki w godz. 8:30 do 12:30;
- we wtorki w godz. 11:00 do 15:00;
- w środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 do 12:00;

3) Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1:

- w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 8:00 do 12:00;
- w środy, piątki  w godz. 11:00 do 15:00.

Osobami uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są:

1) młodzież do 26 roku życia,
2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
8) kobiety w ciąży.

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, który dotyczy rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji, jak również rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ustawy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Pomoc prawna będzie polegała na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
3) pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, w zakresie określonym ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm).

 

Źródło informacji: www.powiat.turek.pl 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin