INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN GOLINA, RYCHWAŁ, TULISZKÓW I WIERZBINEK

czwartek, 27, lipiec 2017

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE „INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN GOLINA, RYCHWAŁ, TULISZKÓW I WIERZBINEK”

Gmina i Miasto Tuliszków publikuje listę wniosków złożonych w ramach naboru do projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”. Na liście umieszczono adres nieruchomości wnioskodawcy w kolejności, w jakiej zostały złożone wnioski do tutejszego Urzędu. Z terenu Gminy i Miasta Tuliszków zakwalifikowane zostanie 166 nieruchomości.

W związku z powyższym w terminie do 11 sierpnia 2017 r. odbędą się oględziny w terenie, mające na celu sprawdzenie pod kątem technicznym, czy na danej nieruchomości możliwe jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej (weryfikacja pod kontem zacienienia, usytuowania dachu, itp.). Wnioski będą weryfikowane w kolejności, w jakiej zostały złożone do Urzędu. W przypadku, gdy dana lokalizacja nie spełni wymogów technicznych umożliwiających sprawne działanie instalacji fotowoltaicznej, weryfikowane będą kolejne wnioski z listy.

Oględziny przeprowadzać będą pracownicy firmy Agrawit EkoEnergetyka Sp z o.o., ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa, której Gmina i Miasto Tuliszków zleciła opracowanie dokumentacji projektowej. Pracownicy po pozytywnej weryfikacji przekażą właścicielowi nieruchomości do podsiania umowę pomiędzy gminą a właścicielem, niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie umów tj. Umowy Użyczenia wraz z załącznikami oraz uiszczenie na konto Urzędu opłaty w wysokości 123,00 zł z tytułu wkładu własnego w kosztach opracowania dokumentacji projektowej (tytuł przelewu: „Fotowoltaika – dokumentacja” imię i nazwisko wnioskodawcy). Opłata jest bezzwrotna.

Jeżeli w oględzinach na nieruchomości nie będzie uczestniczył właściciel/właściciele nieruchomości, to zobowiązany jest on w terminie 5 dni od oględzin, dostarczyć do tut. Urzędu dwa podpisane egzemplarze umów wraz z potwierdzeniem przelewu wkładu własnego w kosztach opracowania dokumentacji projektowej (123,00 zł).

Szacunkowy wkład własny w montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 kW to od ok. 2 000,00 zł do ok. 4 000,00 zł. Ostatecznie wysokość wkładu własnego mieszkańców ustalona zostanie po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski, podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Partnerzy projektu – Gminy Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek, do 31 sierpnia 2017 r. złożą w Urzędzie Marszałkowskim wniosek na realizacji projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”, na konkurs w ramach Osi Priorytetowej 3. Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Przewidywany termin rozstrzygnięcia ww. konkursu to luty 2018 r. Gmina i Miasto Tuliszków nie przewiduje realizacji projektu w przypadku nie uzyskania dofinansowania.

 

Lista wniosków

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin