ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W CZASIE ŻNIW

poniedziałek, 26, czerwiec 2017

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W CZASIE ŻNIW

 

DSC 0045 001

W związku ze zbliżającym się okresem żniw, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku przypomina o najważniejszych zasadach, których należy przestrzegać, aby zadbać o bezpieczeństwo własne i gospodarstw rolnych. W związku z powyższym przedstawiamy „Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych”:
1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
• stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
• stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5m,
• ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
• zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
• zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
• przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
• wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest zabronione.
3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i innych miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
4. Strefa pożarowa sterty, stogu i brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
5. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następujące odległości:
• od budynków wykonanych z materiałów:
- palnych - 30 m,
- niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
• od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
• od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
• od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
• od lasów i terenów zalesionych - 100 m,
• między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
6. Wokół stert i stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości, co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.
7. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
8. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku informuje, że w 2016 roku w gospodarstwach rolnych na terenie kraju doszło do 26 318 pożarów, w tym 1 413 pożarów na terenie województwa wielkopolskiego.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin