WYSOKA OCENA PROJEKTU TRZECH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

piątek, 27, styczeń 2017

Wysoka ocena projektu trzech zadań inwestycyjnych

6 października 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowaw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach konkursu można było składać wnioski dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Warunkiem udziału w konkursie była lokalizacja inwestycji w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W związku z ogłoszonym konkursem w dniu 16 listopada 2016 roku złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania w kwocie 1 365 352,00 zł dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Tuliszków”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 614 695,57 zł

Zakres projektu obejmuje 3 zadania inwestycyjne:

  1. Rozbudowę wraz z wyposażeniem hydroforni w Gadowskich Holendrach
  2. Rozbudowę wraz z wyposażeniem hydroforni w Imiełkowie
  3. Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach.

 

W zakresie rozbudowy hydroforni w Gadowskich Holendrach i Imiełkowie projekt obejmował będzie m.in.

-                   demontaż istniejącego układu technologicznego,

-                   demontaż istniejących zbiorników retencyjnych,

-                   wykonanie instalacji elektrycznych technologicznych,

-                   montaż nowego układu technologicznego uzdatniania wody,

-                   montażu nowego układu dezynfekcji wody,

-                   montaż nowego układu pompowania wody,

-                   wykonanie nowych zbiorników retencyjnych o pojemności 200m3wraz z rurociągami międzyobiektowymi,

-                   remont obudowy studni głębinowej, rurociągami przesyłowymi oraz wymianą pomp głębinowych,

-                   przebudowa/remont budynków hydroforni.

26 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy. Na 129 zakwalifikowanych wniosków, projekt „Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Tuliszków” został oceniony bardzo wysoko i zajął 12 miejsce.Oceniono go na 19,5 pkt, przy minimum określonym na 12 pkt. Dalszej ocenie podlegać będą operacje znajdujące się do 77 miejsca na zatwierdzonej liście. Termin zakończenia wskazanych we wniosku inwestycji wstępnie ustalono na grudzień 2018 r.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin