Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

niedziela, 31, maj 2009

TULISZKÓW, DNIA 6 stycznia 2009 r.


BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), § 7 ust. 2 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XIV/96/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”

ogłasza:


otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie:KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

1. „Organizacja szkoleń i treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży”

-          na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 30 000 zł,

-          termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2009 r.,

-          termin złożenia oferty – do dnia 6 lutego 2009 r. do godz. 10:00,

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkoleń i treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” , w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

- otwarcie kopert nastąpi 6 lutego 2009 r. o godz. 12:00 w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków

-          informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach: zrealizowano w 2007 r. zadania na kwotę 80 000 zł ., zrealizowano w 2008 r. na kwotę 30 000 zł


2. „Organizacja szkoleń i treningów piłki nożnej dla dorosłych”

-          na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 20 000 zł,

-          termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2009 r.,

-          termin złożenia oferty – do dnia 6 lutego2009 r. do godz. 10:00,

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkoleń i treningów piłki nożnej dla dorosłych” , w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

- otwarcie kopert nastąpi 6 lutego 2009 r. o godz. 12:10 w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków

-          informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach: zrealizowano w 2007 r. zadania na kwotę 80 000 zł ., zrealizowano w 2008 r. na kwotę 18 000 zł


3. „Organizacja szkoleń i treningów siatkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy”

-          na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 12 000 zł,

-          termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2009 r.,

-          termin złożenia oferty – do dnia 6 lutego2009 r. do godz. 10:00,

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkoleń i treningów siatkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy” , w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

- otwarcie kopert nastąpi 6 lutego 2009 r. o godz. 12:20 w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków

-          informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach: zrealizowano w 2007 r. zadania na kwotę 80 000 zł ., zrealizowano w 2008 r. na kwotę 12 000 zł


4. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych”

-          na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 13 000 zł,

-          termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2009 r.,

-          termin złożenia oferty – do dnia 6 lutego 2009 r. do godz. 10:00,

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych”, w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

- otwarcie kopert nastąpi 6 lutego 2009 r. o godz. 12:30 w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków

-          informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach: zrealizowano w 2007 r. zadania na kwotę 80 000 zł, zrealizowano w 2008 r. na kwotę 10 000 zł5. „Organizacja szkoleń i treningów w różnych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców z terenu gminy”

-          na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 5 000 zł,

-          termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2009 r.,

-          termin złożenia oferty – do dnia 6 lutego 2009 r. do godz. 10:00,

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn. Organizacja szkoleń i treningów w różnych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców z terenu gminy”, w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

- otwarcie kopert nastąpi 6 lutego 2009 r. o godz. 12:40 w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków

-          informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach: zrealizowano w 2007 r. zadania na kwotę 80 000 zł, zrealizowano w 2008 r. na kwotę 12 000 zł


I. Miejsce i tryb składania ofert:

1. Oferty należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy i umocowanie osób go reprezentujących;

b) aktualny statut;

c) elektroniczną wersję oferty sporządzoną na formularzu wymienionym w punkcie 1.;

d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności; ponadto w przypadku oferentów realizujących inne zadania w roku 2009 dotowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

e) oświadczenie o prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jakie je uzyskał i na warunkach określonych w umowie.

3. Wykonawca, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie, wraz z kompletem załączników.

II. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 lutego 2009 roku.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków oraz na stronie internetowej www.tuliszkow.pl (w dziale: aktualności) oraz www.bip.tuliszków.pl .

3. Oferty poddane zostaną w I etapie postępowania konkursowego ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych, a w II etapie postępowania pod względem zawartości merytorycznej.

4. Wymogi formalne będą spełnione, jeżeli oferta jest kompletna i poprawna. Wnioski w I i II etapie rozpatrzy powołana zarządzeniem Burmistrza komisja.

5. Komisja opiniująca dokona w II etapie postępowania konkursowego oceny oferty pod względem zawartości merytorycznej według następujących kryteriów:

a) zakres rzeczowy zadania (efektywność, rzetelność, jakość)

b) zasadność i rzetelność określenia kosztów, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,

c) liczba odbiorców projektu,

d) doświadczenie podmiotu (kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć),

d)wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją samorządową,

zgodnie z przyjętym zarządzeniem burmistrza regulaminem.

6. Szczegółowe warunki przeprowadzania postępowania konkursowego określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, dostępny na stronie internetowej: www.bip.tuliszków.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków u Pana Tomasza Pałasza (pok. 26)

III. Informacje dodatkowe:

1. Kwoty przeznaczone na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

2. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej, w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu zadania.

/-/ Grzegorz Ciesielski
Burmistrz G. i M. Tuliszków

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin