Konkurs na realizację zadania pn. Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych

niedziela, 15, maj 2011
TULISZKÓW, DNIA 29 września 2008 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), § 7 ust. 4 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XIV/96/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
ogłasza:
otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie:
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:
1. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych”
- na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 10 000 zł,
- termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2008 r.,
- termin złożenia oferty – do dnia 30 października 2008 r. do godz. 10:00,
- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych” , w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
- otwarcie kopert nastąpi 3 listopada 2008 r. o godz. 11:00 w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków
- informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach: nie realizowano w 2007 r., nie realizowano również w 2008 r.
I. Miejsce i tryb składania ofert:
1. Oferty należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
b) aktualny statut;
c) elektroniczną wersję oferty sporządzoną na formularzu wymienionym w punkcie 1.;
d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności; ponadto w przypadku oferentów realizujących inne zadania w roku 2008 dotowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
e) oświadczenie o prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jakie je uzyskał i na warunkach określonych w umowie.
3. Wykonawca, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie, wraz z kompletem załączników.
II. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 listopada 2008 roku.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków oraz na stronie internetowej www.tuliszkow.pl (w dziale: aktualności) oraz www.bip.tuliszkow.pl .
3. Oferty poddane zostaną w I etapie postępowania konkursowego ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych, a w II etapie postępowania pod względem zawartości merytorycznej.
4. Wymogi formalne będą spełnione, jeżeli oferta jest kompletna i poprawna. Wnioski w I i II etapie rozpatrzy powołana zarządzeniem Burmistrza komisja.
5. Komisja opiniująca dokona w II etapie postępowania konkursowego oceny oferty pod względem zawartości merytorycznej według następujących kryteriów:
a) zakres rzeczowy zadania (efektywność, rzetelność, jakość)
b) zasadność i rzetelność określenia kosztów, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,
c) liczba odbiorców projektu,
d) doświadczenie podmiotu (kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć),
d)wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją samorządową, zgodnie z przyjętym zarządzeniem burmistrza regulaminem.
6. Szczegółowe warunki przeprowadzania postępowania konkursowego określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, dostępny na stronie internetowej: www.bip.tuliszków.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków u Pana Tomasza Pałasza (pok. 26)
III. Informacje dodatkowe:
1. Kwoty przeznaczone na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
2. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej, w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu zadania.
TULISZKÓW, DNIA 29 września 2008 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), § 7 ust. 4 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XIV/96/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
ogłasza:
otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie:
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:
1. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych”
- na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 10 000 zł,
- termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2008 r.,
- termin złożenia oferty – do dnia 30 października 2008 r. do godz. 10:00,
- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych” , w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
- otwarcie kopert nastąpi 3 listopada 2008 r. o godz. 11:00 w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków
- informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach: nie realizowano w 2007 r., nie realizowano również w 2008 r.
I. Miejsce i tryb składania ofert:
1. Oferty należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
b) aktualny statut;
c) elektroniczną wersję oferty sporządzoną na formularzu wymienionym w punkcie 1.;
d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności; ponadto w przypadku oferentów realizujących inne zadania w roku 2008 dotowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
e) oświadczenie o prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jakie je uzyskał i na warunkach określonych w umowie.
3. Wykonawca, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie, wraz z kompletem załączników.
II. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 listopada 2008 roku.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków oraz na stronie internetowej www.tuliszkow.pl (w dziale: aktualności) oraz www.bip.tuliszkow.pl .
3. Oferty poddane zostaną w I etapie postępowania konkursowego ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych, a w II etapie postępowania pod względem zawartości merytorycznej.
4. Wymogi formalne będą spełnione, jeżeli oferta jest kompletna i poprawna. Wnioski w I i II etapie rozpatrzy powołana zarządzeniem Burmistrza komisja.
5. Komisja opiniująca dokona w II etapie postępowania konkursowego oceny oferty pod względem zawartości merytorycznej według następujących kryteriów:
a) zakres rzeczowy zadania (efektywność, rzetelność, jakość)
b) zasadność i rzetelność określenia kosztów, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,
c) liczba odbiorców projektu,
d) doświadczenie podmiotu (kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć),
d)wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją samorządową, zgodnie z przyjętym zarządzeniem burmistrza regulaminem.
6. Szczegółowe warunki przeprowadzania postępowania konkursowego określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, dostępny na stronie internetowej: www.bip.tuliszków.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków u Pana Tomasza Pałasza (pok. 26)
III. Informacje dodatkowe:
1. Kwoty przeznaczone na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
2. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej, w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu zadania.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin